Borsa d'interins. Número d'ordre dels aspirants aprovats i no seleccionats0

1704 24/08/2007, 09:37       #Interins i substituts,

Llista dels aspirants aprovats i no seleccionats amb el número d'ordre corresponent. Presentació documentació del 21 al 30 d'agost.

Les persones que han aprovat la fase d’oposició però que no han estat seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número inferior a 30.000 no figuren en aquesta llista i mantenen el número que tenien assignat.

Presentació de documentació

Únicament han de presentar documentació les persones que no formen part de la borsa de treball de personal docent.

Documentació:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre/a o de professor/a d'educació secundària.

b) Exclusivament per als que han accedit al cos de professors d'ensenyament secundari, fotocòpia compulsada del certificat d'aptitud pedagògica o del títol professional d'especialització didàctica o del certificat de qualificació pedagògica o del títol d'especialització didàctica, si escau, documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit.

c) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, cal presentar fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.

d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge/essa de família dels centres d'atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.
Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.


Termini: del 21 al 30 d'agost, tots dos inclosos.


Lloc de presentació: Serveis Territorials demanats com a preferents, que coincideix amb el Serveis Territorials on es va demanar fer les proves.


Renúncies: les persones que no estiguin interessades a formar part de la borsa de treball docent podran presentar la renúncia per escrit en el termini de deu dies naturals des del dia següent de la publicació de la llista.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal