Aspectes més rellevants i novetats del REIAL DECRET 1467/2007 0

912 16/11/2007, 08:13       #LOE, #BOE,

Síntesi dels aspectes més rellevants del REIAL DECRET 1467/2007 (BOE núm. 266. 06/11/2007), pel qual s'estableix l'estructura del Batxillerat

D’acord amb allò establert a l’article 34.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, - d'ara en endavant LOE- hi haurà tres modalitats de batxillerat:

- Arts
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials

La modalitat d’Arts s’organitzarà en dues vies:
- Arts plàstiques, disseny i imatge;
- Arts escèniques, música i dança.

Les modalitats de Ciències i Tecnologia i de Humanitats i Ciències Socials tindran una estructura única i en cap cas s’organitzaran en vies diferents.

Oferta

- Els alumnes podran elegir entre la totalitat de las matèries de la modalitat que cursin. Per tant, els centres hauran d’oferir la totalitat de les matèries. Només es podrà limitar l’elecció per part de l’alumnat si hi ha un nombre insuficient d’alumnes que demanen una matèria, segons criteris objectius establerts prèviament per les administracions educatives.

- Si l’oferta de matèries en un centre queda limitada per raons organitzatives, les administracions educatives facilitaran que els alumnes puguin cursar alguna matèria mitjançant la modalitat d’educació a distància o en altres centres. Si la oferta de vies de la modalitat d’Arts en un mateix centre quedi limitada per raons organitzatives, allò regulat en l’apartat anterior s’ha d’entendre aplicable a les matèries que integren la via oferta.

Matèries Comunes

Ciències per al món contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Història de la Filosofia
Història d’Espanya
Llengua castellana i literatura i, si n’hi ha, llengua cooficial i literatura.
Llengua estrangera

Les matèries d’Història de la Filosofia, Història d’Espanya, Llengua Castellana i literatura y Llengua estrangera s’hauran d’impartir a segon de batxillerat, per tal de garantir la necessària homogeneïtat de les proves d’accés a la Universitat regulades en l’article 38 de la LOE.

Matèries de modalitat

1. Arts
a) Arts plàstiques, imatge i disseny
Cultura audiovisual
Dibuix artístic I y II
Dibuix tècnic I y II
Disseny
Història de l’art
Tècniques d’expressió gràfico-plàstica
Volum
b) Arts escèniques, música i dança
Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dança
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal

2. Ciències i Tecnologia
Biologia
Biologia i geologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Física
Física i química
Matemàtiques I i II
Química
Tecnologia industrial I i II

3. Humanitats i Ciències Socials
Economia
Economia de l’empresa
Geografia
Grec I y II
Història de l’art
Història del món contemporani
Llatí I y II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
Literatura universal

Els alumnes hauran de cursar en el conjunt dels dos cursos de batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals si més no cinc hauran de ser de la modalitat triada.

La distribució de les matèries en els dos cursos del batxillerat cursos serà competència de les administracions educatives. Hauran de garantir que aquelles matèries que requereixin coneixements inclosos en d’altres matèries siguin ofertes amb posterioritat, Només es podrà cursar una d’aquestes matèries si s’han cursat les prèvies o si s’acrediten els coneixements necessaris.

Matèries optatives.

Seran regulades per les administracions educatives, de tal forma que l’alumne pugui elegir també com a matèria optativa si més no una matèria de modalitat. L’oferta de matèries optatives haurà d’incloure una segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i la comunicació.

Currículum.

- S’entén per currículum de batxillerat el conjunt d’objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquests ensenyaments.

- Aquest reial decret fixa els aspectes bàsics del currículum, és a dir, els ensenyaments mínims del batxillerat referits en l’article 6.2 de la LOE.

- Les administracions educatives establiran el currículum del batxillerat, del qual formaran part, en qualsevol cas, els ensenyaments mínims fixats en el real decreto que requeriran el 65 per cent dels horaris escolars o el 55 per cent en les comunitats autònomes amb llengua cooficial.

- Els centres desenvoluparan i completaran el currículum establert per les administracions educatives, com a part de llur projecte educatiu (art. 121.1 de la LOE).

En les activitats educatives s’afavorirà la capacitat de l’alumne per a aprendre por ell mateix, treballar en equip i aplicar els mètodes d’ investigació adients.

- Les administracions educatives promouran les mesures necessàries per tal que en les diferents matèries es desenvolupin activitats que estimulin l’interès i l’ hàbit de lectura i la capacitat d’expressar-se correctament en públic i l’ús de les tecnologies de la informació y la comunicació.

Horari (Annex II)

Horari expressat en hores, corresponent als continguts bàsics dels ensenyaments mínims per al Batxillerat

Ciències per al món contemporani: 70
Educació física: 35
Filosofia i ciutadania: 70
Història de la filosofia: 70
Història d’Espanya: 70
Llengua castellana i literatura: 210
Llengua estrangera: 210
Per a cadascuna de las sis matèries de modalitat: 90

D’acord amb l’article 6.3 de la LOE, les comunitats autònomes que tinguin llengua cooficial disposaran, per a l’organització dels ensenyaments d’aquesta llengua del 10 per cent de l’horari escolar total, podent detreure de cadascuna de las matèries un màxim de la tercera part de l’horari assignat.

Els continguts referits a estructures lingüístiques que puguin ser compartits per diferents llengües en un mateix curso podran ser impartides de manera conjunta. En aquest cas, si la llengua d’ensenyament d’aquestes estructures comunes fos diferent del castellà, s’haurà de garantir que l’alumne rep ensenyaments de llengua i literatura castellana o en llengua castellana en un nombre d’hores no inferior a aquell que correspongui a l’àrea, en aplicació dels criteris anteriors. Els alumnes que, cursin ensenyaments de religió disposaran d’una assignació horària mínima de 70 hores en el conjunt de l’etapa. (LOE disp.add.tercera)

Promoció

- Els alumnes promocionaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

- Aquells alumnes que promocionin a segon curs sense haver superat totes las matèries, s’hauran de matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres organitzaran les corresponents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.

- Els alumnes que no promocionen a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres o quatre matèries podran optar per repetir el curs en la seva totalitat o per matricular-se de les matèries de primer suspeses i ampliar la matrícula amb dues o tres matèries de segon, en els termes que determinin les administracions educatives. En qualsevol cas aquestes matèries de segon no podran requerir coneixements inclosos en matèries de primer curs no superades, ja sigui en funció d’allò que disposa l’annex I d’aquest reial decret o d’allò que disposin les administracions educatives per a les matèries comunes i optatives. La matrícula en aquestes matèries de segon tindrà caràcter condicionat, essent necessari estar en condicions de promocionar a segon dins del curs escolar per a que aquestes matèries puguin ser qualificades. L’alumnat menor d’edat haurà de comptar amb l’autorització dels pares o tutors per a aquest règim singular d’escolarització.

- Els alumnes que en acabar el segon curs tinguessin avaluació negativa en algunes matèries, podran matricular-se d’elles sense necessitat de cursar de nou les matèries superades.

Religió

(Els ensenyaments de religió s’inclouran al Batxillerat d’acord amb allò establert en la disp.add. II de la LOE. ).

- Les administracions educatives garantiran que, en començar el curs, els alumnes majors d’edat i els pares o tutors dels alumnes menors d’edat puguin manifestar llur voluntat de rebre o no ensenyaments de religió.

- La determinació del currículum de l’ensenyament de religió catòlica i de les diferents confessions religioses amb les quals l’Estat espanyol ha subscrit Acords de Cooperació en matèria educativa serà competència, respectivament, de la jerarquia eclesiàstica i de les corresponents autoritats religioses.

- L’avaluació de l’ensenyament de la religió catòlica es realitzarà en els mateixos termes i efecte que la de las altres matèries del Batxillerat. L’avaluació de l’ensenyament de les altres confessions religioses s’ajustarà a allò establert en els Acords de Cooperació en matèria educativa subscrits per l’Estat espanyol.

- Per tal de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència entre tots els alumnes, las qualificacions obtingudes en l’avaluació de religió no es computaran en l’obtenció de la nota mitjana als efectes de l’accés a la Universitat ni en les convocatòries per a l’obtenció de beques i ajuts a l’estudi en les quals hagin d’entrar en concurrència els expedients acadèmics.

Ensenyaments impartits en llengües estrangeres. (Disp.add.IV.)

Les administracions educatives podran autoritzar que una part de las matèries del currículum s’imparteixin en llengües estrangeres sense que això suposi cap modificació dels aspectes bàsics del currículum regulats en aquest reial decret. En aquest cas, procuraran que al llarg d’ambdós cursos s’adquireixi la terminologia bàsica de les matèries en ambdues llengües.

Els centres que imparteixin una part de les matèries en llengües estrangeres aplicaran, en qualsevol cas, els criteris per a l’admissió d’alumnes establerts en la LOE. Entre aquests criteris, no s’inclouran requisits lingüístics.

Aplicabilitat d’altres normes. (Disposició transitòria segona.)

Fins a la implantació completa de tots els ensenyaments de la LOE, i segons el Reial Decret 806/2006, de 30 de juny que regula el calendari d’aplicació de la LOE, seguirà vigent el que disposa la normativa anterior relativa al batxillerat: és a dir, el Reial Decret 937/2001, de 3 d’agost, i el Reial Decret 1179/1992, de 2 de octubre, que estableix el currículum de batxillerat, modificat pel Reial Decret 938/2001, de 3 d’agost.

Proves d’accés a la Universitat

Abans de l’inici del curs 2008-2009, el Govern establirà les característiques bàsiques de la prova d’accés a la universitat, prèvia consulta a les comunitats autònomes i informe previ del Consell d’Universitats i del Consell Escolar de l’Estat.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal