DOGC núm. 5015. Regulació informe interins oposicions 2008 -modificació-0

1136 23/11/2007, 08:13       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3523/2007, de 16 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueix la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008. (Pàg. 48867)

RESOLUCIÓ

EDU/3523/2007, de 16 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueix la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

Atès que a la Resolució EDU/3186/2007, de 18 d'octubre (DOGC núm. 4996, de 26.10.2007), al primer paràgraf de la base 5 Llistes d'aspirants amb l'opció admesa o denegada s'estableix el termini màxim d'un mes per fer pública la llista dels aspirants als que s'ha admès l'opció per un informe de valoració, i cal ampliar aquest termini per tal que els directors dels centres docents i serveis educatius puguin introduir les dades a l'aplicació informàtica corresponent;

Atès que també cal modificar determinats aspectes sobre la comissió de valoració regulada a la base 6 de la mateixa Resolució,

Resolc:

.1 Modificar el primer paràgraf de la base 5 i establir que una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini màxim de dos mesos farà pública la llista dels aspirants als que s'ha admès l'opció per un informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica per substituir a la part B.2 de la prova de la convocatòria de l'any 2008. Així mateix, es farà pública la llista dels aspirants als que s'ha denegat la seva opció i el motiu de la denegació.

.2 Modificar la base 6, elaboració de l'informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica, en els següents termes:

L'últim paràgraf de la pàgina 41036 queda redactat de la manera següent:

Vocals: el/la director/a, que actuarà com a secretari/ària, i un professor/a del centre o servei educatiu a què s'hagi assignat l'aspirant.

El primer paràgraf de la pàgina 41037 queda redactat de la manera següent:

.En els instituts, el professor que actuarà com a vocal serà el/la cap del departament on hagi estat assignat l'aspirant, sempre que el/la cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. En el cas que no ho sigui, el professor assignat serà, sempre que sigui possible, un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior. Quan no hi hagi cap altre professor del departament a qui es pugui assignar com a vocal, el director del centre haurà de nomenar un altre professor del centre del mateix cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior..

Modificar el paràgraf novè de la pàgina 41037, que queda redactat en els termes següents:

.En cada centre es podrà constituir la comissió si el director i almenys un dels vocals de l'especialitat corresponent a un aspirant compleixen els criteris anteriors..

Modificar el paràgraf onzè de la pàgina 41037, que queda redactat en els termes següents:

.En el cas que no sigui possible realitzar la sessió de valoració d'algun dels aspirants, per absència en el centre del vocal corresponent, segons l'especialitat, que compleixi els criteris, l'informe de l'aspirant també serà elaborat directament per l'inspector..

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu o davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de novembre de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(07.320.017)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal