DOGC núm. 5016. Ajuts per participar en cursos 0

764 26/11/2007, 09:43       #Retribucions, #DOGC,

ORDRE EDU/427/2007, de 20 de novembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2006-2007. (Pàg. 49441)

6. Presentació de sol·licituds, terminis i documentació a aportar

6.1 Per prendre part en aquesta convocatòria s'ha de presentar una sol·licitud, segons el model que es trobarà a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials, i també a Internet, a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio. La sol·licitud s'adreçarà al director general d'Innovació.

6.2 S'haurà d'emplenar una sol·licitud per a cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajut.

6.3 Les sol·licituds s'han de presentar a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

Qualsevol falsedat en les dades que es fan constar a la sol·licitud comportarà l'exclusió del sol·licitant.

6.4 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.(De 27/11/2007 a 15/12/2007)

6.5 La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del full d'inscripció o matrícula de l'activitat de formació en què s'especifiqui l'import de la despesa, així com justificació d'haver-se efectuat el pagament corresponent.

b) Fotocòpia compulsada del certificat d'assistència expedit per l'entitat organitzadora de l'activitat. No caldrà aquesta fotocòpia en el cas dels certificats emesos directament pel Departament d'Educació o pels diferents instituts de ciències de l'educació (ICE).

c) En el cas del professorat de centres municipals, certificat de la direcció del centre en què es faci constar que la persona sol·licitant ha estat treballant al centre durant el curs 2006-2007.

d) En el cas de desplaçaments en transport públic o en el cas d'allotjament, originals dels justificants de la despesa.

Aquesta documentació original podrà ser recollida durant el mes següent al dia de publicació de les llistes definitives a la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics (Via Augusta, 202-226 2B, 08021 Barcelona). Si no es retira la documentació en el termini establert, s'entendrà que les persones interessades renuncien a recuperar-la.

6.6 Als beneficiaris dels ajuts convocats per aquesta Ordre no se'ls aplicaran les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tractar-se de personal docent sostingut amb fons públics i tenint en compte la naturalesa dels ajuts.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal