DOGC núm. 5027. Accés a Càtedra -convocatòria-0

4393 12/12/2007, 09:26       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 53273)

DOGC núm. 5088. 11/03/2008. Modifica el darrer paràgraf de la base 6.1.1 i el primer paràgraf de la base 6.3

DOGC núm. 5109. 11/04/2008. Modifica el barem de tutoria. Apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1

DOGC núm. 5170. 10/07/2008. Modifica les bases 7.1.1 i 7.2.

Índex

1. Normes generals.

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Data del compliment dels requisits.

2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.

3. Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Presentació de documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o a avisos.

3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés a un cos de catedràtics.

3.2.3 Renúncia a l'avaluació positiva de l'activitat docent.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

4. Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

5. Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

5.3.2 Tribunals suplents.

5.3.3 Participació voluntària.

5.3.4 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.6 Designació excepcional de vocals.

5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.8 Competència lingüística.

5.3.9 Secretari dels tribunals.

5.4 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

5.5 Abstenció i recusació.

5.6 Constitució dels tribunals.

5.7 Funcions dels tribunals.

5.8 Publicitat dels criteris de correcció.

5.9 Procediment d'actuació.

5.10 Nombre màxim de seleccionats.

5.11 Col·laboració d'altres òrgans.

5.12 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció.

6.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels aspirants.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.2 Prova de coneixements de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.2.1 Contingut de la prova de llengua catalana.

6.2.2 Qualificació de la prova de llengua catalana.

6.2.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.2.4 Publicació de les exempcions de la prova de llengua catalana en les llistes d'admesos i exclosos.

6.3 Avaluació positiva de l'activitat docent prevista al subapartat 1.2.6 del barem.

6.4 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

6.6 Concurs de mèrits.

6.6.1 Assignació automàtica de puntuació.

6.6.2 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.6.3 Qualificació de mèrits pels tribunals.

6.6.4 Puntuació de mèrits per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.6.5 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

7. Selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics.

7.1 Llista provisional de tots els aspirants amb tots els mèrits, llista provisional d'aspirants seleccionats i llista provisional d'aspirants no seleccionats.

7.1.1 Agregació de puntuacions i exposició de llistes

7.1.2 Criteris per resoldre els empats.

7.2 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats i d'aspirants no seleccionats.

8. Nomenament de funcionaris de carrera.

9. Recurs contra la resolució de convocatòria.

Annexos

Annex 1. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de catedràtics.

Annex 2. Pautes i criteris per a l'elaboració del projecte docent i criteris que han de tenir en compte els tribunals per a la seva valoració.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu hauran d'adreçar una sol·licitud al director general de Recursos del Sistema Educatiu, que podrà presentar-se per mitjans telemàtics a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. Els que desitgin participar per més d'un cos de catedràtics, perquè compleixen els requisits per a cada d'un d'ells, hauran d'adreçar tantes sol·licituds com cossos als que vulguin presentar-se.

A través d'aquesta pàgina d'Internet els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud, la podran formalitzar, fer-ne la presentació telemàtica i, si ho desitgen, fer el pagament electrònic dels drets de participació.

L'aspirant, una vegada presentada telemàticament la sol·licitud, es podrà imprimir un document on constin, entre altres dades, el número de sol·licitud, la data i l'hora de presentació, el tipus de document i l'assumpte, la identificació del sol·licitant, la identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud i el número d'expedient de l'òrgan prestador, que és el número de referència que correspon a la seva sol·licitud. Així mateix, en aquest document hi constaran les dades relatives a la seva participació en el procés selectiu següents: cos, especialitat, indicació de si s'al·lega algun requisit per a l'exempció de català.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Presentació de documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o a avisos.

El document que l'aspirant es podrà imprimir com a resguard de la presentació telemàtica també li servirà per poder presentar documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o avisos que li hagin estat indicats al moment de fer la presentació telemàtica. Aquesta documentació justificativa s'haurà de presentar al servei territorial corresponent durant el termini de set dies naturals posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, en el cas que l'aspirant no hagi realitzat el pagament electrònic dels drets de participació, aquest document de resguard li servirà per realitzar el pagament presencial.

3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés a un cos de catedràtics.

Els aspirants hauran de declarar a la mateixa sol·licitud que compleixen les condicions exigides a la base 2.1 d'aquesta convocatòria. Els qui no reuneixin el requisit e) podran acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant una prova prèvia, de caràcter eliminatori.

Els aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent, hauran d'optar per una d'elles en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes que del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports previst al subapartat 3.2.3 del barem estigui relacionat amb l'especialitat seleccionada i també que els mèrits al·legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent, tal com preveu la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

3.2.3 Renúncia a l'avaluació positiva de l'activitat docent.

Els aspirants podran renunciar, voluntàriament, a l'avaluació positiva de l'activitat docent, prevista al subapartat 1.2.6 del barem, indicant aquesta circumstància a la casella corresponent de la seva sol·licitud. Així mateix, també podran renunciar-hi amb posterioritat davant la inspecció territorial o l'inspector/a d'educació a qui s'hagi assignat la seva avaluació.

Una vegada feta aquesta renúncia en cap altre moment del procés selectiu podran demanar els aspirants que se'ls faci l'avaluació positiva de l'activitat docent.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import de drets de participació.

Els drets de participació en el procediment seran de 49,30 euros, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997), de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció en la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb l'article 34 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007), de manera que els drets de participació seran de 39,44 euros.

Així mateix és d'aplicació una bonificació del 30% sobre la taxa per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general de manera que si es fa la tramesa telemàtica de la inscripció els drets de participació seran de 24,65 euros, i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, de manera que si es fa la tramesa telemàtica de la inscripció, els drets de participació seran de 14,79 euros.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets ha de fer-se durant el termini de presentació de sol·licituds, bé mitjançant transacció electrònica o de manera presencial.

En la presentació telemàtica de la sol·licitud podrà fer-se el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm .

També podrà fer-se el pagament dels drets de manera presencial utilitzant el document que l'aspirant es podrà imprimir com a resguard de la presentació telemàtica de la sol·licitud, en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa. mitjançant la transacció RIN, que validarà mecànicament el document de resguard de l'aspirant i s'estamparà el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament.

La manca de pagament o l'abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estaran exempts els aspirants que tinguin una discapacitat igual o superior al 33%. Només l'hauran d'acreditar documentalment si no la tenen informada al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de desembre de 2007 al 8 de gener de 2008, ambdós inclosos.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal