DOGC núm. 5046. Consulta i actualització dades borsa0

1104 11/01/2008, 09:39       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3968/2007, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent i un termini per demanar acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent. (Pàg. 2347)

RESOLUCIÓ

EDU/3968/2007, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent i un termini per demanar acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1222/2007, de 23 d'abril, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2007-2008.

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1222/2007, de 23 d'abril, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, i preveu la possibilitat d'obrir un nou termini d'actualització de les dades indicades de la borsa.

La disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), estableix les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut, i que també estan recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006).

El punt 2.1 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 25 de juny de 2007, sobre el personal interí docent, amplia el període d'aplicació de nomenament anual com a interí o substitut al professorat acollit a les garanties de continuïtat per reunir les condicions previstes als punts 5.2.1 i 5.2.9 de l'esmentat Acord de 17 de novembre de 2005. El període de la pròrroga d'aquest nomenament anirà des de l'1 de setembre de 2008 fins al 31 d'agost de 2011.

El punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 25 de juny de 2007, sobre el personal interí docent, incorpora la possibilitat de què nous interins docents puguin acollir-se a les garanties de continuïtat previstes en la normativa esmentada en el paràgraf anterior. Els requisits que han de tenir per poder demanar-ho és haver prestat 3 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2007 i haver estat treballant durant el curs 2006-2007 o haver estat autoritzat pel Departament d'Educació a no prestar serveis docents durant el curs 2006-2007.

En conseqüència,

Resolc:

.1 Establir un nou termini d'actualització i consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, http://www.gencat.net/educacio (a partir d'aquí podeu entrar a l'apartat de Professorat/Borsa d'interins/Consulta i actualització de les dades que consten a la borsa o a través de l'accés directe. Borsa d'interins docents). Aquest termini anirà del 21 al 28 de gener, ambdós inclosos.

.2 Obrir un termini per demanar acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent que es preveuen a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i, ampliades al punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007 que tindrà efectes administratius des de l'1 de setembre de 2008.

Aquesta petició es farà mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, http://www.gencat.net/educacio (a partir d'aquí podeu entrar a l'apartat de Professorat/Borsa d'interins/Consulta i actualització de les dades que consten a la borsa o a través de l'accés directe. Borsa d'interins docents). El termini per demanar-ho serà el mateix que l'establert en el punt 1 d'aquesta Resolució.

Els requisits que ha de tenir el personal interí/substitut docent per poder sol·licitar-ho és haver prestat 3 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2007 i haver estat treballant durant el curs 2006-2007 o haver estat autoritzat pel Departament d'Educació a no prestar serveis docents durant l'esmentat curs.

El personal que durant aquest termini demani acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí també podrà modificar les especialitats docents i l'ordre dels serveis territorials amb les mateixes condicions que el personal interí docent que no està acollit a les garanties de continuïtat, però tenint en compte que, en el proper termini que s'obrirà per consultar i actualitzar les dades que consten a la borsa hauran de fer les modificacions de peticions d'especialitats i serveis territorials seguint els criteris previstos en el punt 5.4 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 ja que en cas de no fer-ho, des del Departament d'Educació es farà d'ofici.

.3 Ampliar el període d'aplicació de nomenament anual com a interí o substitut al professorat que ja està acollit a les garanties de continuïtat per reunir les condicions previstes als punts 5.2.1 i 5.2.9 de l'esmentat Acord de 17 de novembre de 2005. La pròrroga d'aquesta situació anirà des de l'1 de setembre de 2008 fins al 31 d'agost de 2011. Aquesta pròrroga és automàtica i no és necessari que els interessats la sol.licitin.

El personal interí o substitut que no desitgi continuar estant acollit a les garanties de continuïtat haurà de manifestar-ho per escrit, mitjançant una sol·licitud adreçada al/a la director/a dels Serveis Territorials del Departament d'Educació on estigui treballant, en el mateix termini establert al punt 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 21 de desembre de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(07.355.146)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal