Accés a càtedra 2008. Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria0

4117 29/01/2008, 08:59   

RESOLUCIÓ EDU/103/2008, de 22 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 7412)

Llista provisional d'aspirants admesos/exclosos. Atenció: cal posar un zero davant del NIF (per tant, també la lletra)

Arxiu Càtedres

RESOLUCIÓ

EDU/103/2008, de 22 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds i el termini per poder presentar la documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o avisos, i per tal de complir el que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), que obre convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes,

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista provisional alfabètica, per cossos i per especialitats, d'aspirants admesos i exclosos en el procés convocat per la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Educació i a cadascun dels seus serveis territorials, les adreces de les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. Així mateix, es pot consultar a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació:

http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm

.2 En aquesta llista consten el nom, els cognoms, el número de DNI dels aspirants o del document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas que no tinguin l'espanyola), el cos de catedràtics al qual pretén accedir l'aspirant, l'especialitat docent i, si s'escau, l'exempció de la prova de llengua catalana, així com el motiu d'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

.3 Els aspirants provisionalment exclosos per pagament incorrecte podran fer l'ingrés de la quantitat que resta pendent mitjançant transferència bancària al compte corrent 2100-3000-11-2201661873 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa.; com a remitent hi indicaran el número de DNI i els cognoms i el nom de l'aspirant dintre del mateix termini de reclamacions d'aquesta llista provisional.

.4 Amb la publicació d'aquesta Resolució es donen per notificades les persones interessades als efectes del que disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 4.2 de la Resolució de convocatòria.

Barcelona, 22 de gener de 2008

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos

del Sistema Educatiu

Annex

Seu central

Via Augusta, núm. 202-226

08021 Barcelona

Serveis Territorials a Barcelona (ciutat)

Av. Paral·lel, núm. 71-73

08004 Barcelona

Serveis Territorials a Barcelona (comarques)

Casp, núm. 15

08010 Barcelona

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Laureà Miró, núm. 328-330

08980 Sant Feliu de Llobregat

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Marquès de Comillas, núm. 67-69

08202 Sabadell

Serveis Territorials a Lleida

Pica d'Estats, núm. 2

25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona

Ultònia, núm. 11, 1r 4t

17002 Girona

Serveis Territorials a Tarragona

Sant Francesc, núm. 7

43003 Tarragona

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Providència, núm. 5-9

43500 Tortosa

(08.022.118)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal