DOGC núm. 5065. Plantilles centres docents 2007-2008 -modificació-0

1464 07/02/2008, 09:04       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/235/2008, de 29 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3726/2007, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2007-2008. (Pàg. 10119)

RESOLUCIÓ

EDU/235/2008, de 29 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3726/2007, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2007-2008.

Per la Resolució EDU/3726/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5030, de 17.12.2007), es van aprovar les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2007-2008.

Atès que s'han observat errades materials en la transcripció de les dades de determinats llocs de treball, correspon modificar la Resolució EDU/3726/2007, de 3 de desembre, a l'empara del que preveu l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Modificar l'annex 1 de la Resolució abans esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 54737, municipi de Barcelona, al CEIP Fructuós Gelabert, on diu: .Educació primària 3., ha de dir: .Educació primària 1. i incloure .Educació primària (PE) 2., i, on diu: .Educació primària, música 1., ha de dir: .Educació primària, música (PE) 1..

A la pàgina 54774, municipi de Vic, al CEIP La Sínia, on diu: .Educació primària, anglès 2., ha de dir: .Educació primària, anglès 1. i incloure .Educació primària, anglès (PE) 1..

A la pàgina 54830, municipi de Lleida, al CEIP Enric Farreny, on diu: .Educació infantil 4., ha de dir .Educació infantil 3. i incloure .Educació infantil (PE) 1..

A la pàgina 54838, municipi del Catllar, al CEIP L'Agulla, on diu: .Educació primària 6,500 Educació primària (PE) 1. ,ha de dir: .Educació primària 5,500 Educació primària (PE) 2..

A la pàgina 54848, municipi de Tarragona, al CEIP Saavedra, on diu: .Educació primària 5 Educació primària (PE) 1. , ha de dir: .Educació primària 4 Educació primària (PE) 2..

.2 Modificar l'annex 2 de la Resolució abans esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 54864, 08033882 IES Joan Coromines, on diu: .Llengua castellana i literatura 3., ha de dir: .Llengua castellana i literatura 2 i incloure (PE)Llengua castellana i literatura: 1..

A la pàgina 54901, 08053078 IES Numància, on diu: .Llengua castellana i literatura 4., ha de dir: .Llengua castellana i literatura 3 i incloure (PE)Llengua castellana i literatura: 1..

A la pàgina 54934, 08042020 IES Vallès, on diu: .Física i química 5., ha de dir: .Física i química 4 i incloure (PE) Física i química 1..

A la pàgina 54981, 43007221 IES Els Alfacs, on diu: .Tecnologia 4., ha de dir: .Tecnologia 3 i incloure (PE) Tecnologia: 1..

.3 Modificar l'annex 3 de la Resolució abans esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 54996, 43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau, on diu: .Àmbit de la comunicació 2., ha de dir: .Àmbit de la comunicació 1 i incloure (PE) Àmbit de la comunicació 1..

A la pàgina 54996, 43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau, on diu: .Àmbit ciències socials i participació 1., ha de dir: .(PE) Àmbit ciències socials i participació 1..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de gener de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Més informació

DOGC núm. 5030. 17/12/2007. RESOLUCIÓ EDU/3726/2007, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les plantilles

Arxiu: Plantilles d'altres cursos (2002-2003,2003-2004,...)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal