DOGC núm. 5088. Accés a Càtedra -modificació- 0

841 11/03/2008, 15:41       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/655/2008, de 26 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 20028)

RESOLUCIÓ

EDU/655/2008, de 26 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Atès que a la base 6.1.1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), no s'ha previst la possibilitat de suplir l'aspirant en casos justificats que impossibilitin la seva presencia a l'acte de presentació;

Atès que a la base 6.3 de la mateixa Resolució s'ha de modificar el redactat, per incloure als serveis educatius entre els llocs on seran avaluats els aspirants,

Resolc:

Modificar el darrer paràgraf de la base 6.1.1 que queda redactat de la manera següent .l'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada. No obstant això, en casos degudament justificats que impossibilitin la presència de l'aspirant, aquest podrà autoritzar a una persona perquè es pugui presentar en el seu nom i pugui presentar la documentació corresponent als mèrits..

Modificar el primer paràgraf de la base 6.3 que queda redactat de la manera següent .per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents o serveis educatius..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.057.003)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal