DOGC núm. 5103. Accés a Càtedra -modificació- 0

1020 03/04/2008, 09:15       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/939/2008, de 31 de març, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 25697)

RESOLUCIÓ

EDU/939/2008, de 31 de març, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Per la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, es van convocar proves selectives per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007).

En virtut d'aquesta Resolució, la major part dels actes de contingut resolutori que se'n deriven d'aquest procediment selectiu s'atribueixen a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu. Tanmateix, atesa la necessitat d'absentar-se del director general de Recursos del Sistema Educatiu, cal modificar aquesta atribució, i conferir-la a la secretària general d'Educació.

Per tot això,

Resolc:

Modificar la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, en el sentit d'atorgar a la secretària general d'Educació la competència per dictar tots els actes de caràcter resolutori que se'n deriven de la convocatòria esmentada i que estaven atribuïts inicialment a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.091.144)

Més informació

Fulls d'al·legació de mèrits

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal