DOGC núm. 5103. Accés a Càtedra 2008 -Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos- 0

3683 03/04/2008, 09:36       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/938/2008, d'1 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 25695)

Llista definitiva d'aspirants admesos/exclosos. Atenció: cal posar un zero davant del NIF (per tant, també la lletra)

RESOLUCIÓ

EDU/938/2008, d'1 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Per la Resolució EDU/3679/2007, de 5 de desembre, modificada per la Resolució de 31 de març de 2008, es van convocar proves selectives per a l'accés as cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Per Resolució EDU/103/2008, de 22 de gener (DOGC núm. 5058, 29.1.2008), es va declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés convocat per la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), que obre convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, la qual es va exposar a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels seus serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació

(http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm).

Una vegada finalitzat el termini per presentar-hi reclamacions i per tal de donar compliment al que estableix la base 4.3 de la Resolució EDU/3679/2008, de 3 de desembre,

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria feta pública per la Resolució EDU/3679//2007, de 3 de desembre, que figura exposada al públic a la seu central del Departament d'Educació i en cadascun dels seus serveis territorials, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio) (cal seguir l'itinerari: Serveis i tràmits - Oposicions i concursos - Personal docent - accés a cossos de catedràtics).

.2 En aquesta llista certificada consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com el lloc on es realitzarà el procediment selectiu.

.3 El dia 11 d'abril a les 16 hores es realitzarà la prova prèvia de coneixements de la llengua catalana. En aquesta prova només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-la de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi ha d'assistir.

.4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 12 d'abril a les 10 hores, durant el qual es aspirants, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.2.3 de barem, lliuraran, si s'escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent i els mèrits al·legats corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 segons preveu el barem de mèrits de la convocatòria. L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada. No obstant això, en casos degudament justificats que impossibilitin la presència de l'aspirant, aquest podrà autoritzar una persona perquè es pugui presentar en nom seu i pugui presentar la documentació corresponent als mèrits.

.5 Considerar exclosos del procediment selectiu amb caràcter definitiu els aspirants que figurin a la relació d'exclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la secretària general d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 d'abril de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Annex

Seu central del Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226.
08021 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida

Pica d'Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona

Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona

Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Providència, 5-9.
43500 Tortosa.

(08.091.149)

Més informació

Fulls d'al·legació de mèrits

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal