Accés a càtedra 2008: Criteris de valoració dels mèrits que tindran en compte els tribunals0

1863 08/04/2008, 09:55   

Criteris de valoració dels mérits que tindran en compte els tribunals dels cossos de catedràtics (Apartats 2 i 3.2 del barem).

APARTAT 2.- Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts).


Els tribunals valoraran aquest apartat i els seus subapartats corresponents d'acord amb les especificacions previstes en l'annex 1 de la convocatòria.

SUBAPARTAT 3.2.- Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (màxim 1,5000 punts)

3.2.1 Per publicacions relacionades amb les especialitats docents del cos de catedràtics al que es vol accedir o amb l'organització escolar (màxim 1,0000 punts).

En la valoració d'aquests mèrits, es tindrà en compte la relació amb l'especialitat docent del cos de catedràtics al que es vol accedir o amb l'organització escolar i la naturalesa de la publicació al·legada, tenint en compte si correspon a un únic autor o a varis autors:

- Article (únic autor);

- Llibre (únic autor);

- Publicacions videogràfiques, informàtiques, discos i similars (únic autor);

- Manifestacions artístiques (únic autor):

- Article (coautoria);

- Llibre (coautoria);

- Publicacions videogràfiques, informàtiques, discos i similars (coautoria);

- Manifestacions artístiques (coautoria):

Documentació acreditativa. d'acord amb el annex 1 de la convocatòria:

Els exemplars corresponents (dels llibres, capitals o articles de revista tècnica o cientifica), que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN o l'ISNN. Els exemplars també poden anar acompanyats d'un .certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Educació.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest subapartat, on no hi figuri l'ISBN o l'ISNN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.

En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Educació. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

En el cas de les manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l'abast, com fulletons, programes o catàlegs.

3.2.2 Per participació en recerca educativa i activitats d'innovació en centres docents (màxim 0,7500 punts)

Per aquest subapartat es valorarà:

· Participació en recerca educativa coordinada per universitats o administracions educatives.

· Participació en activitats d'innovació, una vegada finalitzades, en centres docents o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per

· l'administració educativa.

· Participació en projectes europeus de recerca educativa i activitats d'innovació.

· Participació en projectes de recerca educativa i activitats d'innovació sostingudes amb fons de la Unió Europea.

En la valoració de la participació de l'aspirant, es tindrà en compte:

· la relació de l'objecte de recerca amb les especialitats docents del cos de catedràtics al que es vol accedir o amb l'organització escolar,

· el caràcter innovador de l'activitat i

· la durada d'aquestes activitats.

Documentació acreditativa. d'acord amb el annex 1 de la convocatòria:

Certificació de la universitat des d'on s'ha coordinat el grup o programa de recerca educativa o certificació de l'administració educativa que ha promogut o autoritzat l'activitat d'innovació.

Les certificacions hauran d'explicitar l'objecte de la recerca o el caràcter de la innovació duta a terme i, en ambdós casos, la durada d'aquestes activitats.

3.2.3 Valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports, de l'especialitat (màxim 1,5000 punts)

La valoració del projecte presentat es realitzarà de manera global, tenint en compte el document escrit presentat per l'aspirant i la informació aportada per ell mateix en l'entrevista davant el tribunal.

Criteris que els tribunals tindran en compte per a la valoració dels projectes.

D'acord amb allò establert en l'annex 2 de la convocatòria, s'indiquen els criteris que es tindran en compte en la valoració dels projectes presentats, així com els percentatges que la valoració de cadascun d'aquests criteris suposarà respecte a la valoració global del projecte (Puntuació màxima 1,5000 punts)

1. Criteris per qualificar la presentació i justificació de les opcions 1, 2 o 3 del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent:

a) Presència dels elements prescriptius del projecte docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

[Puntuació corresponent a aquest apartat a): 15%]

b) Fonamentació teòrica del projecte: en quins estudis, recerques o experiències es relaciona la proposta. Contextualització del projecte docent dins del marc organitzatiu del centre o servei educatiu.

[Puntuació corresponent a aquest apartat b): 35%]

c) Disseny d'estratègies que facilitin la inserció del projecte docent en la dinàmica, (cultura o línia) pedagògica del centre o servei educatiu. Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum i la reflexió en l'acció en la pràctica docent. Presència d'indicadors que permetin avaluar el seguiment del procés d'implementació i la incidència en la millora dels resultats del projecte docent.

[Puntuació corresponent a aquest apartat c): 50%]

2. Criteris per qualificar la presentació i justificació de l'especialitat docent (Opció 4):

a) Presència dels elements prescriptius en la presentació i justificació de l'especialitat docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

[Puntuació corresponent a aquest apartat a): 15%]

b) Fonamentació teòrica de la proposta didàctica: en quins estudis, recerques o innovacions es basa la proposta.

Contextualització de la proposta didàctica dins dels curricula oficial.

[Puntuació corresponent a aquest apartat b): 35%]

c) Disseny d'estratègies que facilitin l'adquisició de les competències corresponents a l'etapa en què s'inscriu la matèria, assignatura o crèdit. Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum, la interdisciplinarietat, la globalització i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el desenvolupament de la proposta didàctica i la incidència en la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

[Puntuació corresponent a aquest apartat c): 50%]

Els apartats 3~2.4, 3.2.5, 3.2.6 i 3.2.7 del barem de la convocatòria seran valorats pels tribunals, d'acord amb les especificacions establertes en aquests mateixos subapartats de l'annex 1 de la convocatòria.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal