DOGC núm. 5109. Accés a càtedra 2008 -modificació barem-0

1111 11/04/2008, 08:04       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1046/2008, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 3 d'abril de 2008 sobre un recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre. (Pàg. 28081)

RESOLUCIÓ

EDU/1046/2008, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 3 d'abril de 2008 sobre un recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre.

Atès que en data 3 d'abril de 2008 el conseller d'Educació ha dictat una Resolució per la qual s'estima el recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes;

Atès que l'estimació del recurs comporta la modificació d'aquesta convocatòria pel que fa al punt esmentat,

Resolc:

Donar publicitat a la Resolució de 3 d'abril de 2008 del recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Barcelona, 7 d'abril de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general

Annex

Resolució de 3 d'abril de 2008 sobre el recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre.

Vist el recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez, professor d'ensenyament secundari, amb data 3 de gener de 2008, contra l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5072, 12.12.2007), de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes;

Atès que el recurrent qüestiona el fet que a l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució precitada es condicioni la puntuació per cada any com a tutor de l'ESO, del batxillerat, de cicles formatius, d'ensenyaments artístics i d'ensenyament d'esports, per poder tenir un complement específic. Sobre això al·lega que és l'únic punt de la convocatòria en què no es valora l'exercici efectiu de la tasca, sinó la percepció d'un complement.

Atès que un cop valorades les al·legacions del senyor José Luis Piñeiro Gómez cal concloure que són ajustades a dret, ja que efectivament en tots els casos, llevat del supòsit impugnat, en la convocatòria es valora l'exercici efectiu de les funcions que donen dret a puntuació:

Atès que en base al que s'ha exposat i vist l'informe favorable de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, cal estimar el recurs de reposició que és objecte de la present Resolució en el sentit d'anul·lar l'exigència d'un complement específic per a la puntuació de l'exercici de les funcions de tutor;

Per tot això i de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

Primer. Estimar el recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez contra l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució de EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, en el sentit de no condicionar la puntuació per a l'exercici de les funcions de tutor al cobrament del complement específic.

Segon. En conseqüència, l'apartat 1.2.5 del punt 1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, queda redactat de la següent manera:

.1.2.5 Per cada any com a tutor d'ESO, de batxillerat, de cicles formatius, d'ensenyaments artístics i d'esports, 0,1500 punts.

.Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.

.Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

.Documents justificatius: nomenament del director de centre corresponent..

Tercer. Es donarà publicitat d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Barcelona, 3 d'abril de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació
(08.098.076)

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/938/2008, d'1 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos

Fulls d'al·legació de mèrits

RESOLUCIÓ EDU/954/2008, d'1 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals.

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal