Resum del Projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de Batxillerat0

2374 18/04/2008, 09:37   

Resum de la versió final enviada per a la seva aprovació al Govern del Projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de Batxillerat (abril 2008).

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat
1.- Disposicions de caràcter general.

El Batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats i aquestes, si cal, en vies diferents.
Els alumnes poden romandre al Batxillerat, en règim diürn, un màxim de quatre anys.


2.- Currículum.

Els centres docents han de desenvolupar i completar el currículum de Batxillerat establert pel Departament d'Educació.
Cal afavorir la capacitat dels alumnes per aprendre per si mateixos i per treballar en equip. S'ha d'estimular l'interès i l'hàbit de lectura i la capacitat d'expressar-se correctament en públic, així com l'ús de les TIC.


3.- Organització dels ensenyaments.

El Batxillerat s'organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i optatives.

a) Matèries comunes:
Ciències per al Món Contemporani.
Educació Física.
Filosofia i Ciutadania.
Història de la Filosofia.
Història.
Llengua Catalana i Literatura I i II.
Llengua Castellana i Literatura I i II.
Treball de recerca a segon curs.

b) Modalitats i matèries de modalitat.
Hi haurà tres modalitats de Batxillerat:

1.- Arts
1.1.- Arts Plàstiques, imatge i disseny.


Cultura audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny
Història de l'art
Tècniques d'expressió graficoplàstica
Volum

1.2.- Arts escèniques, música i dansa.

Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dansa
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana


2.- Ciències i Tecnologia

Biologia I i II .
Ciències de la Terra i Mediambientals I i II.
Dibuix Tècnic I i II.
Electrotècnia .
Física I i II.
Matemàtiques I i II.
Química I i II.
Tecnologia Industrial I i II.

3.- Humanitats i Ciències Socials

Economia.
Economia de l'Empresa I i II.
Geografia.
Grec I i II.
Història de l'Art.
Història del Món Contemporani.
Llatí I i II.
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II.
Literatura Universal.
Literatura Catalana.
Literatura Castellana.

Els centres podran optar per oferir només les matèries d'una de les vies de la modalitat d'Arts.
Els alumnes podran triar entre la totalitat de les matèries de la modalitat que cursen.
Els centres hauran d'oferir totes les matèries de les modalitats que imparteixen i ho podran fer en forma d'itineraris formatius.
El Departament d'Educació podrà limitar l'elecció de matèries quan hagin estat escollides per un nombre reduït d'alumnes.
Els alumnes hauran de cursar, en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat, un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals al menys cinc seran de la modalitat triada.
Les matèries de nivell II s'hauran de cursar després d'haver cursat les de nivell I.
Si un alumne decideix canviar de modalitat, el centre s'assegurarà que, en acabar l'etapa, hagi superat quatre o més de les matèries de la nova modalitat.

c) Matèries optatives.

Els centres oferiran el nombre suficient d'optatives que permeti a l'alumnat la possibilitat d'elecció.
A més de les matèries d'oferta obligatòria -Segona Llengua Estrangera (140 hores), Estada a l'Empresa (mínim 140 hores, 70 de les quals es poden utilitzar en el centre) i Psicologia i Sociologia-, el centre podrà oferir matèries d'altres modalitats i matèries optatives dissenyades pel propi centre (mínim 70 hores).
Serà possible distribuir les matèries optatives en els dos cursos de Batxillerat a raó de 70 hores cada curs.


4.-Acció tutorial i orientació.

L'acció tutorial l'exerceix el conjunt de professors que intervé en un grup, coordinat pel seu professor- tutor.
S'han de programar els objectius, les activitats que es preveuen dur a terme, i cal incloure en cada curs una hora de tutoria setmanal per fer activitats amb tot el grup i atenció individualitzada.


5.-Atenció a la diversitat.

Consisteix en la individualització o personalització de l'ensenyament tant per a alumnes amb una capacitat intel·lectual elevada com per a alumnes amb trastorns o dificultats.


6.-Avaluació i promoció.

a) Avaluació.

L'avaluació ha de ser contínua i diferenciada per matèries.
L'equip docent, en la valoració dels aprenentatges dels alumnes, adopta les decisions per consens i, si no, per majoria. Cada professor només pot emetre un únic vot. El vot del tutor és diriment en cas d'empat.
Cal fer almenys una sessió d'avaluació trimestral.
El professorat ha d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament i la pròpia pràctica docent.
Les qualificacions s'expressaran amb qualificacions numèriques sense decimals.
Els alumnes superaran les matèries si han assolit les competències i els objectius establerts.
En les llengües es comptabilitzarà explícitament l'expressió oral.
Amb posterioritat a l'avaluació de final de curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de recuperació

b) Promoció.

Els alumnes promocionaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
Els alumnes que passin al segon curs amb matèries de primer hauran de matricular-se d'aquestes matèries i recuperar-les.
Els alumnes amb un nombre superior a quatre matèries de primer suspeses hauran de tornar a cursar el primer curs complet.
Els alumnes que tinguin avaluació negativa en tres o quatre matèries de primer podran optar per repetir el curs complet o matricular-se de les matèries de primer suspeses i ampliar aquesta matrícula amb dues o tres matèries de segon que no coincideixin amb les suspeses a primer.(necessitaran l'autorització dels pares si són menors d'edat).
Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries es podran matricular d'aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades. Si tenen aprovat el treball de recerca o l'estada a l'empresa no els hauran de repetir.


7.- Flexibilització.

Els centres podran flexibilitzar el nombre de matèries que determinats alumnes hagin de cursar cada any, i així crear una via que permeti que aquests alumnes facin el Batxillerat amb més de dos anys, sempre comptant amb l'acceptació dels interessats o dels seus pares.


8.- Autonomia de centres.

El Departament fomentarà l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.
Els centres establiran compromisos amb l'alumnat i amb les seves famílies per tal de facilitar el progrés educatiu.


9.- Religió.

El Departament ha de garantir que els alumnes majors d'edat i els pares de l'alumnat menor d'edat puguin manifestar la seva voluntat de rebre o no ensenyaments de Religió.
L'alumnat que opti per cursar religió té assignades dues hores setmanals més en el seu horari dintre de la franja horària d'optativitat.( per això s'ha afegit a l'article 15 l'apartat 5 que permet dividir les matèries optatives en 70 hores cada curs).
La qualificació de l'ensenyament de Religió no es tindrà en compte per al càlcul de la qualificació mitjana de Batxillerat ni per a obtenir beques.


10.- Convalidacions amb els estudis de Música o Dansa.

Es convaliden fins a dues matèries optatives o de modalitat. Si superen el grau mitjà de música o de dansa en un centre oficial només han de fer les matèries comunes del Batxillerat.


11.- Limitacions en l'oferta de modalitats de Batxillerat.

El Departament d'Educació establirà el nombre mínim d'alumnes que es requereix per a què un centre pugi impartir cadascuna de les modalitats.


12.- Horaris.

Nombre d'hores setmanals de les diferents matèries en cada curs:

* L’alumnat que cursi religió farà, a més, una matèria optativa de dues hores

13.- Calendari d'aplicació.

El curs 2008-2009 s'implantarà el nou Batxillerat a primer curs.
El curs 2009-2010 s'implantarà el nou Batxillerat a segon curs.

logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal