DOGC núm. 5122. Reducció de jornada i disminució horari lectiu majors de 550

2503 30/04/2008, 08:27       #Reducció de jornada, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1288/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009. (Pàg. 34173)

1 Procediment de sol·licitud de reducció de jornada, excepte per interès particular

1.1 L'horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada haurà d'incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s'aculli a una reducció de jornada haurà d'assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d'àrea, d'avaluacions i d'altres que siguin preceptives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l'organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

1.3 Per tal de garantir el normal funcionament del servei docent, que requereix planificar l'organització de l'horari del substitut, i alhora la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret a l'educació, les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada hauran de presentar una sol·licitud, el model del qual es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació, davant el director/a dels serveis territorials on estigui adscrit. Aquesta sol·licitud l'han de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies del seu inici i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins el dia en que finalitzin les vacacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el 31 d'agost de 2009.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2009. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del director/a del servei territorial corresponent.

.2 Procediment de sol·licitud de reducció de jornada per interès particular

2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui abans del 15 de juny de 2008, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies).

2.2 Abans del 15 de juliol, el director territorial ha d'emetre la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d'un curs escolar: des de l'1 de setembre al 31 d'agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada qui presentarà la resolució al director del centre al qual estigui adscrit per al curs 2008-2009.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans de 31 d'agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel director/a del servei territorial corresponent.

2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s'haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l'equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

2.6 L'autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i esta subjecta al règim d'incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d'empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s'actuarà amb criteris rotatoris.

.3 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

3.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, segons s'especifica a continuació:

  • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.
  • Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades ( aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.
  • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
  • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.
  • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.
  • Altres activitats necessàries per a l'assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l'apartat anterior destinat en serveis educatius també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

Durant el curs 2008-2009 s'implanta aquesta distribució de l'horari als funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys.

3.2 Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

3.3 L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.

.4 Procediment per demanar la sol·licitud de disminució de la jornada lectiva per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

4.1 Les persones interessades en acollir-se a aquesta disminució de la jornada lectiva setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al director/a dels serveis territorials de què depenguin abans del 15 de juny de 2008.

El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació. El termini de presentació serà abans del 15 de juny de 2008.

4.2 Abans del 31 de juliol de 2008, el/la directora/a del servei territorial corresponent ha d'emetre la resolució autoritzant la disminució de l'horari lectiu, si escau, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d'aquesta disminució.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal