Destinacions provisionals 2008-2009: Novetats i resum0

4070 05/05/2008, 10:42   

Principals novetats i Resum de les Instruccions que regulen les destinacions provisionals per al curs 2008-2009.

Aspectes més importants i novetats

1. Les adjudicacions d’aquest curs seran per un any, atesa la prevista convocatòria del concurs de trasllats el curs vinent.

2. Les destinacions seran per vacant de dedicació completa. Únicament s'adjudicaran aquestes vacants i les seves resultes. Les mitges jornades i vacants d'inici de curs es faran als nomenaments de finals d'agost o primers de setembre.

3. El professorat ja nomenat per dos o més cursos escolars no podrà participar en el procés d’adjudicació de destinacions llevat dels casos següents:

 • a) Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2008.
 • b) Supressió del lloc de treball i/o nova definició del lloc de treball designat com a singular.
 • c) Obtenció d’una destinació diferent per concurs de mèrits de llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat, convocat el curs 2007-2008.
 • d) Provisió definitiva del lloc de treball, reincorporació del funcionari docent que l’ocupava prèviament amb destinació definitiva o provisió per concurs de mèrits de llocs singulars.
 • e) Aplicació de sanció prevista en el reglament de règim disciplinari.
 • f) Petició raonada i justificada documentalment per no continuar el curs 2008-2009 prestant serveis en la mateixa destinació dels curs 2007-2008:

  IMPORTANT: 7 de Maig darrer dia de petició.

  Si la petició correspon a professorat interí que el curs 2007-2008 està acollit a les garanties de continuïtat en la mateixa petició ha d’incloure la renúncia explícita a seguir-hi acollit.

 • g) Ser objecte de proposta del director per a l'equip directiu o per algun pla estratègic o d' autonomia de centre ( Això suposa una destinació en principi per quatre cursos, únicament finalitzaria abans en els supòsits anteriors a) b) d) i e) )

4. Instruccions sobre la gestió dels casos de professors amb nomenament per dos anys (estiu 2007) que no poden continuar al seu lloc de treball per diverses causes (reingrés, finalització comissions de serveis, incorporació per superació de procés selectiu i d’altres).

El Departament preveu en aquesta disposició :

 • Fer saber prèviament als centres la previsió de plantilles i la relació de personal que ja consta destinat al centre per al curs 2008-09.
 • Fer pública la relació dels professors que han de cessar i que hauran de participar en el procés d’adjudicació de destinacions.
 • En el cas de resultar una vacant de la mateixa especialitat no es recuperaria.
 • Si hi hagués eventuals disminucions per pèrdua de grups o alguna altra raó, es comunicarà al professor afectat amb un tractament similar al dels professors "suprimits" i fins i tot fora de termini haurien de presentar una sol·licitud de destinació.

5. En el model de sol·licitud aquells s’hauran de prioritzar totes les comarques de l’àmbit territorial de la destinació d’ofici pel cas de no haver obtingut destinació prèviament. En les destinacions d'àmbit comarcal, primer s'adjudicaran les vacants, si n'hi ha, de la capital de comarca.

6. Els professors que superin el procediment de selecció –oposicions- mantenen el sistema de sol·licitud, que no suposa canvi de destinació.

7. En el cas concret de professorat interí en FP i escoles d’arts; En haver places convocades a les oposicions pot haver afectats. De moment es mantenen totes les destinacions i s’avisarà als afectats per tal que presentin sol·licitud d’adjudicació.

8. S’amplia la possibilitat de sol·licitud de vacants a aules d’acollida i USEES.

Ordre de prioritats en les adjudicacions

Fase prèvia:

1.- Funcionaris que perden la destinació definitiva dins del seu servei territorial.

2.- Càrrec de director

3.- Resta de càrrecs unipersonals

4.- Propostes de llocs singulars derivats de plans estratègics de centre, centres de formació d'adults en centres penitenciaris i centres de nova creació.

Fase general

a) Funcionaris que perden la seva destinació definitiva per supressió lloc de treball

b) Funcionaris que provenen d'excedències i estades a l'estranger relacionades amb el Departament d'Educació.

c1) Funcionaris amb disminució.

c2) Funcionaris que es reincorporen d'altres excedències

d) Funcionaris sense destinació definitiva i comissions de servei (un únic col·lectiu)

e) Opositors 2008

f1) Interins acollits a la garantia d'estabilitat ( dins d'aquest col·lectiu tenen prioritat els que tinguin la condició legal de disminució)

f2) Resta de professorat interí ( dins d'aquest col·lectiu tenen prioritat els que tinguin la condició legal de disminució)

g) Funcionaris d'educació no depenents de la Generalitat que sol·liciten plaça a Catalunya per primera vegada.

Fases

Seguint l'ordre anterior, dins de cada col·lectiu es prioritzarà l'adjudicació per fases.

1) Fase de proposta de les direccions

2) Fase de confirmació al mateix centre i mateix lloc de treball

3) Fase de confirmació al mateix centre i diferent lloc de treball

4) Fase d'elecció i ,si escau, d'ofici.

A les tres primeres fases cal la conformitat del director i de la persona interessada

Calendari

2 de Maig: Publicació al DOGC de la Resolució

5, 6 i 7 de Maig: Termini per a la presentació de renúncies motivades i raonades documentalment.

5 al 19 de Maig: Propostes de les direccions de les persones que ocuparan càrrecs unipersonals i llocs singulars associats a plans estratègics del centre.

Finals de maig: Publicació del llistat del professorat al que se li ha acceptat la renúncia a mantenir el mateix nomenament el curs 2008/09. i del professorat que, per altres causes, cessi en el seu nomenament el 31-08-08. Més endavant poden es poden afegir professorat a aquestes llistes perquè puguin efectuar nova petició de destinació provisional.

Del 9 al 25 de juny: Termini de presentació de sol·licituds per demanar llocs de treball per al curs 2008-09.

Del 9 al 27 de juny: Propostes de les direccions d' altres professors : la “confirmació” de les comissions de serveis o d'interins. No hi ha limitació de places proposades a confirmar !

Del 16 al 21 de juliol: Sol·licitud de llocs de treball dels aprovats oposicions que no tenien nomenament fins al 31-08-09.

Juliol (previsiblement entre el 8 i el 12 de juliol: Resolució provisional d’adjudicació de llocs al professorat funcionari de carrera, (3 dies per efectuar reclamacions als serveis territorials de qui depengui la destinació del curs 2007-08). La comissió de servei es consideren una “gràcia” de l'administració, per tant la reclamació s'entén com a aportació de nova informació, però la concessió d'una comissió de serveis és totalment discrecional.

Finals de juliol- primers d'agost: Resolució definitiva amb tots els col·lectius: funcionaris i interins a jornada sencera.

Finals agost-primers setembre: Nomenaments mitges jornades i noves vacants.

Valoració

ASPEPC·SPS considera que l’actual procediment d’adjudicacions s’inscriu en la línia ja habitual en la política de destinacions del Departament. Els trasllats i les adjudicacions per ordre de llista, mètodes propis d‘una funció pública transparent i equitativa són progressivament substituïts per l’arbitrarietat que suposa la qualificació de tants llocs de treball “singulars” a través dels plans estratègics i d’altres invents que, sense cap control conegut, deixen en mans de les direccions dels centres la determinació d’una part de les plantilles. El termini de renúncia és excessivament curt (3 dies) i implica la pèrdua del compromís d'estabilitat, ignorant la posició de tots els sindicats de la Mesa.

Més informació

DOGC núm. 5123 02/05/2008. RESOLUCIÓ EDU/1310/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals.

Alerta SMS. Rebreu un SMS el dia de la publicació de la resolució provisional de les destinacions provisionals d'estiu. Recordeu que després d'aquesta publicació s'obrirà un termini de només tres dies hàbils per a presentar-hi reclamacions.

Departament D'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal