DOGC núm. 5125. Accés a Càtedra 2008: Assignació automàtica de mèrits0

2006 06/05/2008, 08:51       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1338/2008, de 30 d'abril, per la qual es fa pública la puntuació dels subapartats del barem que es dedueixin automàticament de les dades del registre informàtic de personal docent corresponent a la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics. (Pàg. 35289) Actualització 07/05 11:50: Ja es pot consultar la puntuació.

Acceptació o rebuig de la puntuació automàtica del barem

> Accés al formulari

> Instruccions per omplir el formulari

Termini: del 7 al 13 de maig de 2008, tots dos inclosos.

Per als aspirants que manifestin el seu rebuig a la puntuació automàtica, el termini de presentació de documents al serveis territorials és del 14 al 30 de maig de 2008, tots dos inclosos.

Els aspirants que acceptin la puntuació automàtica no cal que presentin cap documentació als serveis territorial

RESOLUCIÓ

EDU/1338/2008, de 30 d'abril, per la qual es fa pública la puntuació dels subapartats del barem que es dedueixin automàticament de les dades del registre informàtic de personal docent corresponent a la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics.

L'apartat 6.1 de la base 6 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), estableix que una vegada publicada la llista definitiva d'admesos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació la puntuació corresponent a aquells subapartats del barem que es puguin deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent.

La Resolució EDU/939/2008, de 31 de març (DOGC núm. 5103, de 3.4.2008), modifica la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, en el sentit d'atorgar a la secretària general d'Educació la competència per dictar tots els actes de caràcter resolutori que es deriven de la convocatòria esmentada i que estaven atribuïts inicialment a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

En conseqüència,

Resolc:

.1 Fer pública a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, http://www.gencat.cat/educacio (seguir l'itinerari Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Personal docent | Accés a cossos de catedràtics), la puntuació corresponent als subapartats del barem que s'han pogut deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent.

La informació corresponent a aquesta puntuació podrà ser consultada individualment pels aspirants admesos, mitjançant l'usuari i la contrasenya XTEC, a partir del dia 7 de maig.

.2 Obrir un termini, des del dia 7 de maig de 2008 fins al dia 13 de maig de 2008, per tal que les persones interessades puguin acceptar expressament la puntuació atorgada per a aquests subapartats o manifestar el seu desacord total o parcial en cada subapartat.

.3 Obrir un termini, des del dia 14 de maig de 2008 fins al dia 30 de maig de 2008, per tal que les persones interessades que hagin manifestat algun desacord al·leguin els mèrits no puntuats i aportin la documentació justificativa als serveis territorials corresponents.

.4 Obrir un termini, des del dia 14 de maig de 2008 fins al dia 30 de maig de 2008, per tal que les persones interessades al·leguin els mèrits corresponents als subapartats 1.2.7 i 1.2.12 del barem i aportin la documentació justificativa als serveis territorials corresponents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 d'abril de 2008
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.119.091)

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/938/2008, d'1 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos

RESOLUCIÓ EDU/954/2008, d'1 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals.

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal