Què deia el PSC sobre el batxillerat nocturn...0

753 16/05/2008, 09:46   

...fa sis anys

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la supressió d'un grup de batxillerat nocturn de l'IES Cumella, de Granollers (Vallès Oriental)

Tram. 314-11970/06
Formulació: Sr. Jordi Terrades i Santacreu,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d'allò que es preveu als articles 132, 133 i concordants del Reglament de la Cambra, formula la pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui contestada per escrit.

A la comarca del Vallès Oriental només hi ha dues poblacions que tenen oferta educativa de batxillerat nocturn: Granollers i Mollet del Vallès.

Enguany, un nombre important d'alumnes de nocturn de l'IES Cumella de Granollers, en concret 24 de segon de batxillerat i 3 de primer, no han obtingut plaça al centre. Aquests 27 alumnes que sol·liciten plaça per poder continuar els seus estudis nocturns no es poden encabir als grups en funcionament perquè la ràtio ja és molt elevada: 44 alumnes per a primer de batxillerat i 46 alumnes per a segon de batxillerat.

Tot i l'experiència d'altres anys, en què les previsions que es fan al mes de juny queden superades per la realitat que es dóna al mes de setembre, el departament d'Ensenyament ha decidit eliminar un grup de l'IES Cumella, sense tenir en compte el perjudici que representa per a molts alumnes de Granollers i rodalies (l'IES Cumella: ofereix servei a una bona part de la comarca: Sant Celoni, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles, les Franqueses del Vallès...

Per la qual cosa el diputat sotasignat presenta la següent pregunta:

– Per quina raó el Departament d'Ensenyament ha decidit eliminar un grup de batxillerat nocturn de l'IES Cumella de Granollers, sense treballar amb la previsió pertinent que dóna l'experiència de cada curs en el sentit de l'augment de peticions que es produeixen cada mes de setembre respecte a les previsions que es fan al juny?

Palau del Parlament, 28 d'octubre de 2002
Jordi Terrades i Santacreu

i què deien fa 10 anys!

Proposició no de llei sobre els estudis del nou batxillerat en règim nocturn i l'oferta de cursos a adults per a l'obtenció del diploma en educació secundària

(tram. 250-01599/05)
Passem al punt número 14 de l'ordre del dia. És una iniciativa del Grup Socialista sobre els estudis del nou batxillerat en règim nocturn i l'oferta de cursos a adults per a l'obtenció del diploma d'educació secundària. Per defensar-la té la paraula el senyor Magí Cadevall.

El Sr. Cadevall i Soler

Sí, gràcies, senyor president. En aquesta Proposició nosaltres demanem que es faci una oferta suficient d'estudis nocturns, tant pel que fa al nou batxillerat com pel que fa a estudis destinats a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària, el GES, que es diu a vegades.

Respecte al batxillerat, he sabut que amb l'aplicació de la reforma educativa, que ara ja té una implantació generalitzada bastant avançada a secundària, doncs, disminueixen els cursos de l'antic batxillerat, del BUP i COU, que eren quatre, a dos en el batxillerat. Però pensem que aquest nou batxillerat ha de seguir amb una oferta important descentralitzada d'estudis nocturns, tant per a aquelles persones que treballen –l'edat normal d'aquests estudis seria a partir de 18 anys; per tant, tots quan tenen la primera opció ja tenen dret a treballar–, però també és important per a la segona opció de persones adultes. I, per tant, penso que el que demanem és raonable: una oferta generalitzada.

Se'm podria respondre potser, en aquest punt, que ja ho és, de generalitzada, perquè reconec que és molt més àmplia que en el segon punt que tractarem: el certificat de graduat en educació secundària. Com a anècdota, diria que vaig demanar, per una pregunta escrita, quins eren els centres que impartien batxillerat nocturn; per error –que tothom es pot equivocar, això ho dic només com anècdota, no en faig retret– em van donar una resposta molt curta, però com que per exemple no hi havia cap centre a la meva comarca, on em consta que sí que hi ha estudis nocturns, abans de demanar al Govern... –que aquesta situació hauria estat d'escàndol– vaig demanar si hi havia un error; em van donar una llista completa. Ho dic perquè com que aquesta és la segona llista, suposo que sí que és completa. I veig, per exemple, que a les terres de Lleida, si no m'equivoco en mirar-ho, només hi ha una sola oferta. Per tant, tot i reconeixent que, en fi, que hi ha una oferta important, doncs potser podria ser més àmplia i més descentralitzada.

En el segon tema sí que penso que la situació és bastant dramàtica. Vejam, en lloc dels estudis d'EGB i del graduat escolar, ara s'allarga l'ensenyament obligatori fins als 16 anys, desapareix l'anterior titulació i hi ha la titulació de... el GES, que en diuen, de graduat en educació secundària, que normalment es pot treure als 16 anys, el qui ha seguit sense pèrdua de curs, no? Però, què passa? Primer, que moltes persones que havien estudiat abans no tenen cap títol que sigui equivalent al de graduat en educació secundària, perquè fins i tot els que tenien o estan cursant a les escoles d'adults el títol de graduat escolar –que actualment encara es pot donar, aquest títol, perquè estem en una època de transició– resulta que la Llei diu molt clarament que aquest títol és equivalent al nou títol superior en dos anys, diguem, de graduat en educació secundària, a efectes laborals. Això els serviria, per exemple, per a una convocatòria a l'Administració que demani una categoria laboral determinada. Però no té cap valor, o no té el mateix valor, a efectes acadèmics, la qual cosa significa, per exemple, que aquestes persones que ja tenen el títol de graduat escolar i volen continuar estudis, o els que encara en aquest moment a les escoles d'adults de Catalunya estan cursant estudis conduents a obtenir el títol de graduat escolar, amb aquest títol, des del punt de vista de l'ensenyament reglat, no podran cursar cap més estudi; és una via terminal –perquè abans podien anar a la formació professional de primer grau, que ja ha desaparegut de l'oferta.

I no sols els estem privant d'una igualtat d'oportunitats, sinó que a més jo diria que el Departament de Benestar Social els està enganyant. Els està enganyant perquè el conseller va dir: «Hem fet una enquesta i volen fer el graduat escolar, i el volen fer perquè volen aspirar a fer formació professional.» Si estiguessin una mica més coordinats el Departament de Benestar Social i el Departament d'Ensenyament, sabrien que aquest títol sí que és equiparable, el de graduat escolar, al d'educació secundària a efectes laborals, però no a efectes acadèmics i, per tant, si hi ha un percentatge important que l'està cursant a les escoles de Catalunya, a les escoles que organitza el Govern, pensant que podrà fer una formació professional, no sols no se'ls dóna oportunitat, sinó que se'ls està enganyant. Per tant, jo penso que és important augmentar l'oferta de centres on els adults puguin preparar-se per treure el títol de graduat en educació secundària.

Senyores diputades, senyors diputats, saben quants centres hi ha a Catalunya que en aquest moment facin l'oferta de graduat en educació secundària? –com una gran concessió a tot el debat que vam tenir, gairebé monogràfic, perquè hi havia, em sembla, quatre interpel ·lacions; era el mes de febrer, segurament; la diputada aquí present Assumpta Baig va intervenir com a representant del nostre Grup. Hi ha quatre centres a tot Catalunya. Això no crec que sigui ni una oferta suficient ni una oferta descentralitzada.

Per tant, jo penso que votaran tots dos grups: el primer pel que jo he dit, sense cap ànim de crítica al Govern, però que si es pot impulsar una mica més, millor; i el segon, sí que penso que és absolutament necessari, que és difícil trobar excuses per votar-hi en contra. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal