DOGC núm. 4878. Calendari curs 2008-20090

1290 19/05/2008, 08:58       #DOGC,

ORDRE EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris. (Pàg. 38020)

ORDRE

EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2008-2009, d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre serà d'aplicació a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris iniciarà en el seu centre les activitats d'organització del curs i també les tasques específiques de programació, avaluació i recuperació el dia 1 de setembre de 2008. Les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 30 de juny de 2009. Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'haurà d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

2.2 Des del dia 1 de setembre el professorat dels centres i aules de formació de persones adultes realitzarà les activitats d'informació, d'acolliment i orientació i, si escau, les avaluacions inicials que permetin fer acreditacions i elaborar els itineraris formatius i si cal adaptar l'organització i programació general del curs, i a partir del dia 2 de setembre, les de matriculació. Un cop acabades les activitats docents del mes de juny, es realitzaran les activitats d'avaluació final, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l'oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d'informació, d'acolliment i orientació, d'entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció de nou alumnat.

2.3 Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s'ajustaran, per als docents dels centres de formació d'adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3

Calendari

Els centres educatius públics i privats de parvulari, d'educació primària, d'educació especial, d'ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 15 de setembre de 2008, a excepció dels cicles formatius de grau superior, de les escoles oficials d'idiomes i dels centres i aules de formació de persones adultes que les començaran el dia 22 de setembre, i tots les acabaran el dia 23 de juny de 2009. Els centres i cicles formatius de formació professional específica autoritzats per l'aplicació del Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica, ajustaran les dates d'inici i d'acabament de les classes al que s'estableix en les corresponents autoritzacions.

Els directors i les directores dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, podran autoritzar l'endarreriment de la data de començament del centre, o d'alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l'inici del curs d'aquests ensenyaments no superi la data límit del 22 de setembre.

Així mateix els directors i les directores dels serveis territorials podran autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial d'esports.

La preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'hauran d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de les classes.

Els centres podran programar un inici de curs per a l'alumnat que inicia el parvulari diferent del previst amb caràcter general amb l'autorització prèvia del director o de la directora dels serveis territorials segons el procediment previst a l'article 4.5 d'aquesta Ordre.

Les activitats d'avaluació dels alumnes i de les alumnes del segon curs del batxillerat es programaran a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. En tot cas els processos d'avaluació acabaran el 29 de maig pel segon curs de batxillerat i la programació de l'acabament del curs ha de ser supervisada per la Inspeccio d'Educació. Els centres oferiran activitats lectives d'aprofundiment i consolidació a tot l'alumnat fins al 23 de juny, i les orientarà d'acord amb les seves opcions posteriors.

Article 4

Horari a l'educació infantil i primària

4.1 Per a l'alumnat dels ensenyaments reglats de parvulari i d'educació primària, inclòs el d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l'horari escolar es desenvoluparà entre les 8.30 i les 18 hores. En qualsevol cas es faran un total de 5 hores lectives, de les quals 3 o 3,5 seran al matí, i 1,5 o 2 a la tarda.

4.2 Amb caràcter general, als centres públics i concertats de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu serà de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores.

4.3 Per als alumnes d'educació primària, els centres públics de titularitat del Departament d'Educació afegiran a aquest horari una sisena hora d'ampliació de l'horari escolar per a desenvolupar, prioritàriament, habilitats que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, segons l'Acord de Govern aprovat en data 14 de març de 2006, i es respectarà el seu caràcter transversal i no restringit a una àrea curricular específica.

Durant el curs 2008-2009 aquesta mesura s'aplicarà als centres públics del Departament d'Educació de municipis capital de comarca, als municipis de més de 5.000 habitants i a totes les escoles completes de la resta de municipis.

Atenent circumstàncies tècniques o necessitats específiques, es podrà autoritzar l'ajornament de l'aplicació de la mesura al curs 2009-2010 quan en un determinat centre concorrin raons objectives que ho facin aconsellable. Així mateix els centres de nova creació, els quals tenen un nombre d'unitats d'educació primària inferior al 50% d'unitats totals del centre, poden sol·licitar l'ajornament de l'aplicació de la mesura.

Els centres hauran de sol·licitar l'autorització d'aquestes excepcions, no més tard del dia 30 de maig de 2008, al director o directora dels serveis territorials corresponents. Aquesta sol·licitud requereix l'informe positiu de la Inspecció educativa i l'acord mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar del centre.

Amb caràcter general es respectarà un marge mínim de dues hores i mitja de descans al migdia per a l'alumnat, que podrà reduir-se a dues hores sempre que es continuï assegurant el bon funcionament del menjador escolar i la coordinació del professorat. Els centres públics d'altres titularitats s'ajustaran al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Educació i la titularitat.

Tenint en compte la necessària col·laboració que ha d'existir entre l'Administració local i el Departament d'Educació, els serveis territorials d'Educació, d'acord amb els ajuntaments, convocaran les direccions dels centres públics que implementin la sisena hora per consensuar l'horari més adient que convé que adoptin tots els centres públics del mateix municipi.

4.4 L'aprovació de l'horari escolar per part del consell escolar haurà de comptar amb el vot favorable d'un mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar.

En cas que l'acord del consell escolar no assoleixi el vot favorable mínim de tres quartes parts dels membres assistents cal que, des dels serveis territorials, es facin les gestions necessàries per afavorir aquest acord. En cas que no s'assoleixi, la direcció del centre de segon cicle d'educació infantil i primària ho comunicarà al/a la director/a dels serveis territorials com a màxim el dia 30 de maig, per tal que pugui resoldre tenint en compte, sempre que sigui possible, l'acord majoritari dels centres del municipi o en últim terme afegir la sisena hora a l'horari lectiu establert a l'article 4.2, prioritàriament de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.

4.5 La concreció d'un horari diferent dels establerts amb caràcter general ha de comptar amb l'acord del consell escolar del centre i l'autorització, a petició de la direcció del centre, dels corresponents serveis territorials del Departament d'Educació. La importància de les decisions sobre l'horari comporta que en el si dels consells escolars s'hagi d'assolir el consens. En tot cas, si això no és possible, només podran plantejar-se als serveis territorials les propostes que comptin amb l'aprovació mínima de les tres quartes parts dels membres assistents del consell.

La direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat adreçarà als serveis territorials la sol·licitud raonada d'autorització de l'horari, juntament amb una certificació de l'acord del consell escolar. La sol·licitud s'ha de presentar als serveis territorials al més tard el 30 de maig. Els serveis territorials resoldran les sol·licituds dels centres com a màxim el dia 10 de juny. Per a l'autorització de l'horari del centre, els serveis territorials tindran en compte la situació global dels centres de la zona, els acords manifestats pels ajuntaments i, quan escaigui, la seva coherència per a una òptima prestació dels serveis escolars de transport i menjador.

No caldrà que els centres que mantinguin el mateix horari que fou degudament autoritzat pels serveis territorials el curs anterior sol·licitin nova autorització; serà suficient la comunicació als serveis territorials de la ratificació de l'acord del consell escolar del centre de la proposta d'horari, acompanyada de la certificació corresponent d'aquest acord.

Contra la resolució del director o de la directora dels serveis territorials els titulars dels centres educatius privats podran interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes davant la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

4.6 Els serveis territorials poden autoritzar la realització de jornada intensiva de quatre hores de classe en horari matinal el dia 19 de desembre de 2008 i els dies que els centres sol·licitin, a partir del 8 de juny de 2009, sempre que es mantingui l'horari total de dedicació del professorat i es compensi la diferència d'hores d'atenció a l'alumnat al llarg del curs escolar.

Els centres que desitgin acollir-se a la jornada intensiva de classe en horari matinal hauran de formular la petició als serveis territorials d'acord amb els terminis i el procediment que estableixi l'article 4.5 d'aquesta disposició, i adjuntar-hi la distribució horària per a l'alumnat i el professorat del període d'horari matinal i dels períodes de compensació

Article 5

Horari a l'educació secundària

Als centres d'ensenyament secundari les classes s'organitzaran en sessions de matí i tarda. En l'educació secundària obligatòria la concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de professorat, esports, etc.) no podran comportar més de dues tardes lliures setmanals per a cada alumne o alumna. El batxillerat podrà organitzar-se en jornada intensiva. La formació professional específica s'organitzarà en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació de l'alumnat en centres de treball i l'accés de les persones treballadores. Els ensenyaments de règim especial d'esports es podran organitzar en sessions de matí i tarda, en horari intensiu de matí o tarda, o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o la directora dels serveis territorials corresponents.

Article 6

Horari als centres i aules de formació de persones adultes

6.1 Les activitats docents/lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'organitzaran en sessions de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

6.2 L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

6.3 El consell de centre dels centres de formació de persones adultes, o el claustre de professorat en el cas de les aules, aprovarà l'horari i l'organització del centre a l'inici de curs i, si es produeixen modificacions, a l'inici de cada trimestre.

Article 7

Vacances i dies festius

7.1 Durant el curs escolar 2008-2009 tindran la consideració de període de vacances escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2008 al 7 de gener de 2009, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 6 d'abril al 13 d'abril de 2009, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tindran la consideració de dies festius els que figuren com a tals a l'Ordre TRE/197/2007, de 28 de maig (DOGC núm. 4907, de 19.6.2007) que són, a més dels dos de festa local i dels inclosos en períodes de vacances, els següents:

Per a l'any 2008:

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

Per a l'any 2009:

Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

7.3 En el marc d'aquest calendari escolar, cada centre docent podrà establir tres dies festius no consecutius, de lliure disposició, que no podran coincidir amb els d'inici i final de les classes, i s'hauran de preveure en la programació general del centre. Els consells escolars municipals, un cop fixats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, seleccionaran els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

Article 8

Transport

En el marc del que disposa aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnat usuari de transport escolar s'establiran de manera que s'ajustin amb els del servei de transport.

Els centres educatius amb servei de transport escolar comunicaran als serveis territorials la proposta de l'horari escolar per al curs següent al més tard el dia 30 de maig, d'acord amb l'article 4.5 d'aquesta Ordre.

El director o la directora dels serveis territorials determinarà, amb l'audiència prèvia dels consells comarcals, l'horari dels centres educatius amb alumnat usuari del servei de transport escolar, a fi de garantir l'ajustament dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d'ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència de l'alumnat de les diferents etapes educatives.

Article 9

Modificacions excepcionals

Qualsevol modificació excepcional del calendari escolar, com pot ser la motivada per la coincidència d'adversitats climàtiques amb espais docents provisionals i poc adequats a les adversitats esmentades, o de l'horari respecte al previst amb caràcter general en aquesta Ordre s'haurà de sol·licitar als serveis territorials.

Als centres públics i privats concertats aquesta sol·licitud s'haurà de fer d'acord amb el procediment establert a l'article 4.5.

Contra la resolució del director o de la directora dels serveis territorials, els titulars dels centres educatius privats podran interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

Article 10

Aprovació i publicitat

El calendari previst en aquesta disposició amb totes les concrecions autoritzades, així com l'horari marc setmanal (amb distinció de les activitats reglades i les activitats extraescolars i complementàries) l'haurà d'aprovar el consell escolar abans del dia 10 de juny de 2008, i serà comunicat per la direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat al director o a la directora dels serveis territorials corresponents no més tard del dia 16 de juny de 2008. En el mateix termini el calendari s'exposarà en el tauler d'anuncis del centre, on haurà de romandre exposat durant tot el curs escolar.

És responsabilitat de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat el compliment d'aquesta Ordre i correspon a la Inspecció d'Educació la supervisió i el control de la seva aplicació.

Barcelona, 14 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.135.088)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal