DOGC núm. 5170. Accés a Càtedra -modificació- 0

1226 10/07/2008, 09:55       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2172/2008, de 3 de juny, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 53807)

RESOLUCIÓ

EDU/2172/2008, de 3 de juny, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i d'escoles oficials d'idiomes.

Per la Resolució EDU/3679/2007, de 3 desembre, es va fer pública la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007).

Atès que és necessari fer algunes modificacions a la base 7 de la dita Resolució de convocatòria, que correspon a la selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics,

Resolc:

.1 Modificar la base 7.1.1, a partir del paràgraf cinquè, que queda redactada de la següent manera:

.La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública la resolució per la qual s'exposen per a cada cos de catedràtics les llistes provisionals dels aspirants seleccionats i no seleccionats, on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots el mèrits desglossats en apartats i subapartats.

.Aquestes llistes es podran consultar de manera individual i col·lectiva a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

.La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu obrirà un termini de set dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes per a la presentació de reclamacions per a possibles errors davant de la mateixa Direcció General. Aquestes reclamacions només es podran presentar de manera telemàtica mitjançant el mateix procediment que els ha permès fer la consulta de la llista..

.2 Modificar la base 7.2, segon i tercer paràgrafs, que queden redactats de la manera següent:

.El Departament d'Educació publicarà al DOGC la resolució que farà pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

.A efectes informatius es podran consultar a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm les llistes dels aspirants seleccionats i no seleccionats, on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots el mèrits desglossats en apartats i subapartats..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 3 de juny de 2008
Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació
(08.184.149)

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal