Oposicions 2008. Documentació que han de presentar els aspirants seleccionats0

1527 21/07/2008, 09:42       #Oposicions,

Els aspirants seleccionats tindran un termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats per presentar la documentació que s'estableix a la base 8.1 (procediment d'ingrés lliure) o a la base 8.2 (per als que ja són funcionaris o funcionàries de carrera). (L'any passat la llista es va publicar al DOGC el dia 8 d'agost).

Aquesta documentació, tot i que s'ha d'adreçar a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, s'aconsella que es presenti als serveis territorials del Departament, encara que també es pot presentar per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

1) Documentació que han d'entregar els seleccionats d'ingrés lliure:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició amb indicació de la convocatòria en què van acabar.

b) Dues fotocòpies del DNI. Els aspirants que no siguin de l'Estat espanyol han de presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la nacionalitat.

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques (model inclòs a l'annex 6 de la Resolució de la convocatòria).

e) Els aspirants amb la condició de persona amb disminució que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb disminució i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran de presentar el dictamen que esmenta la base 2.3 de la Resolució de convocatòria.

2) Documentació que han d'entregar els seleccionats que ja són funcionaris de carrera:

a) Certificació o full de serveis del departament o organisme del qual depenguin, on es consignaran expressament les dades següents:

- cos, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.

- nombre d'anys com a funcionari/ària de carrera.

- títol acadèmic i data d'expedició.

b) Dues fotocòpies del DNI. Els aspirants que no siguin de l'Estat espanyol han de presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la nacionalitat.

3) Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui, dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

4) Opció retributiva.

Aquesta opció només afecta al personal que havent estat nomenat funcionari en pràctiques ja estava prestant serveis a l'Administració com a funcionari de carrera, interí o personal laboral.

L'opció retributiva es concreta en:

a) Percebre les retribucions pròpies del cos en què ha estat seleccionat, a més dels triennis reconeguts.

b) Percebre unes retribucions equivalents al total íntegre anual del lloc d'origen, sempre i quan fossin superiors a les retribucions anuals íntegres del lloc on ha estat destinat com a funcionari en pràctiques.

En el còmput de les retribucions anuals del lloc d'origen, no es tindran en consideració els complements de càrrec, els complements de lloc, els complements de productivitat, complement de perillositat i puntualitat.

En el supòsit que no s'exerceixi cap opció retributiva s'aplicaran les retribucions de l'apartat a).

Aquesta opció es fa de conformitat amb el que preveu el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

Els aspirants que hagin superat el procediment selectiu i estiguin prestant serveis a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral, sens perjudici de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els correspongui, hauran de formular per escrit mitjançant sol·licitud adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, si així ho consideren, l'opció relativa a les seves retribucions, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

Relacionats

Llistes definitives dels aspirants seleccionats

Llistes de les notes definitives de la fase de concurs

Llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició

Full de càlcul per a calcular la nota global del procés selectiu

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Participants inscrits per especialitat

Arxiu Oposicions 2008

Últimes notícies sobre les oposicions

Informació al Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal