Número d'ordre dels aspirants que han superat la fase d'oposició i no han estat seleccionats0

1018 25/07/2008, 09:02       #Oposicions,

Llista d'adjudicació del número d'ordre als aspirants que han superat la fase d'oposició però no han estat seleccionats.

La RESOLUCIÓ EDU/1480/2008, de 22 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009, estableix que:


"A continuació del personal que hagi prestat serveis el curs 2007-2008 tal com s'especifica en els paràgrafs anteriors, s'afegiran les persones que havent-se presentat a les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, hagin superat la fase d'oposició però no hagin estat finalment seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí i substitut docent.
Dintre d'aquest personal, als que ja formen part de la borsa se'ls incorporarà l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició si no la tenien informada a l'esmentada borsa de treball.
Les persones que encara no formen part de la borsa, entraran amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició esmentada. En el cas que algun interessat vulgui renunciar a la incorporació en la borsa de treball, caldrà que ho demani expressament, mitjançant sol·licitud adreçada al director del Servei Territorial que té informat com a preferent en la borsa de treball. Aquells que vulguin fer qualsevol modificació d'especialitats o de serveis territorials hauran de demanar-ho al director del Servei Territorial demanat com a preferent.
El col·lectiu a què fa referència el paràgraf anterior s'ordenarà en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu."

Les persones que han aprovat la fase d'oposició però que no han estat seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número inferior a 31.000 mantenen el número que tenien assignat.

Presentació de documentació:

Únicament han de presentar documentació les persones que no formen part de la borsa de treball de personal docent.

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre/a o de professor/a d'educació secundària.

b) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, cal presentar fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no en té, fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat/da per una limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta, expedit per qualsevol metge/essa de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

Termini: del 25 de juliol a l'11 d'agost de 2008, tots dos inclosos.

Lloc de presentació: Serveis Territorials demanats com a preferents, que coincideix amb el Serveis Territorials on es va demanar fer les proves.

Renúncies: Les persones que no estiguin interessades a formar part de la borsa de treball docent podran presentar la renúncia per escrit en el termini de deu dies naturals des del dia següent de la publicació de la llista.

Nota: Degut a aquesta darrera actualització, la llista única dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions als centres públics docents d'ensenyaments no universitaris de titularitat del Departament ha quedat parcialment modificada.

Més informació

Últimes notícies sobre les oposicions

Últimes notícies Interins i Substitus


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal