DOGC núm. 5232. Regulació de la contractació de professors especialistes0

2006 09/10/2008, 09:54       #LOE, #DOGC,

DECRET 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 73006)

DECRET

196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, va preveure la contractació com a professorat especialista en règim administratiu i amb caràcter temporal de professionals que duguessin a terme activitats en l'àmbit laboral per a determinades àrees o matèries de la formació professional

Mitjançant el Decret 167/2002, d'11 de juny, es va regular la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), manté la figura del professor especialista per a la formació professional, i l'estén als ensenyaments artístics, d'idiomes i esportius. Al mateix temps, possibilita la seva contractació en règim administratiu o laboral i en suprimeix el caràcter temporal.

La regulació derivada de la LOE comporta la necessitat d'adequar la normativa sobre la contractació del professorat especialista i ampliar-la per als nous ensenyaments.

La intervenció del professorat especialista en el sistema educatiu es fonamenta en la permeabilitat entre l'activitat professional i l'activitat docent, i en la necessitat que es puguin transmetre a l'alumnat els coneixements i competències actualitzats específics de la seva activitat professional. La concreció de la intervenció del professorat especialista en el sistema educatiu està condicionada per la limitació de l'atribució docent, i pels condicionants de la prestació d'aquest servei, entre els quals cal destacar la variabilitat de la durada i de la jornada, les oscil·lacions en la matrícula de l'alumnat i la renovació permanent dels plans d'estudi.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular la contractació de professionals com a professorat especialista en centres docents públics no universitaris dependents del Departament d'Educació.

Article 2

Activitat docent i activitat professional

2.1 Per impartir els ensenyaments de formació professional i els ensenyaments artístics que regula la LOE, es poden contractar com a professorat especialista professionals que duguin a terme la seva activitat en l'àmbit laboral públic o privat i que, per la seva experiència professional, tinguin competència adquirida en els mòduls o crèdits que ho requereixin.

2.2 Per impartir els ensenyaments d'idiomes que regula la LOE, es poden contractar, atenent la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu, com a professorat especialista, professionals, no necessàriament titulats, de nacionalitat estrangera.

2.3 Per impartir els ensenyaments esportius que regula la LOE, es poden contractar com a professorat especialista professionals que exerceixin la seva activitat en l'àmbit esportiu o laboral, duta a terme en establiments de titularitat pública o privada i que, per la seva experiència professional, tinguin competència adquirida en els mòduls o crèdits que ho requereixin.

2.4 Tret del cas dels ensenyaments d'idiomes, l'activitat docent que ha de dur a terme el professorat especialista ha d'estar relacionada amb la seva activitat professional.

2.5 S'entén per exercir una activitat professional el fet de dur a terme una activitat professional habitual remunerada durant un període mínim de dos anys seguits en els cinc anys immediatament anteriors a la contractació com a professorat especialista.

2.6 El professorat especialista té atribució docent per impartir els mòduls, matèries o crèdits expressament previstos en les disposicions que estableixen el currículum dels ensenyaments de formació professional, dels ensenyaments artístics, dels ensenyaments d'idiomes i dels ensenyaments esportius.

Article 3

Requisits

3.1 El professorat especialista ha de complir les condicions generals exigides per la normativa vigent per accedir a l'ocupació pública, llevat dels requisits específics de titulació.

3.2 Així mateix, ha d'acreditar el coneixement de les llengües catalana i castellana, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

3.3 El professorat especialista que ocupi llocs de treball en el territori d'Era Val d'Aran també ha d'acreditar el coneixement oral i escrit de l'aranès, d'acord amb la normativa vigent.

Article 4

Funcions

Les funcions del professorat especialista són les que prevegin específicament els contractes respectius i, en el que sigui aplicable, les establertes amb caràcter general per al professorat.

Article 5

Participació en els òrgans del centre

5.1 La persona titular de la direcció del centre adscriurà el professional especialista al departament que correspongui, als efectes de programació didàctica i curricular, en el qual es vetllarà per l'adequació a la tasca docent dels professionals contractats com a professorat especialista.

5.2 Els professionals especialistes formaran part del claustre i dels equips docents corresponents.

5.3 Els professionals especialistes no són elegibles per proveir els òrgans unipersonals dels centres.

Article 6

Selecció i règim de contractació

6.1 La selecció del professorat especialista es farà d'acord amb el principis de mèrit, capacitat i publicitat. En cada convocatòria, la persona titular de la Secretaria General determinarà el règim de la contractació.

La selecció del personal laboral fix es farà pels sistemes i el procediment que prevegi el corresponent Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

6.2 La contractació del professorat especialista es pot fer en règim laboral o administratiu.

6.3 Amb caràcter general, la contractació es farà en règim laboral, sempre i quan l'oferta dels corresponents ensenyaments tingui una previsió d'estabilitat en la planificació educativa i l'oferta del sector es mantingui a llarg termini. Només quan la contractació hagi de tenir caràcter temporal, es podrà fer en règim administratiu.

Quan es tracti d'ensenyaments de formació professional, artístics i esportius, les característiques de cada contractació es determinaran en funció de l'especificitat i el grau d'especialització addicional que requereixen els mòduls, matèries i crèdits objecte de la docència, així com de l'oferta de professionals qualificats en el mercat de treball per impartir-los.

6.4 Per a cada convocatòria, la direcció general corresponent emetrà un informe justificatiu del règim i les característiques de cada contractació, que també ha de concretar:

a) L'objecte de l'atribució docent: mòdul o mòduls, matèria o matèries i el crèdit o crèdits que ha d'impartir.

b) El centre docent on ha d'impartir la docència, la durada de la vinculació i la jornada setmanal.

Article 7

Contingut del contracte

7.1 El contracte de professorat especialista determinarà, en tot cas, l'objecte, el període de contractació, la dedicació horària setmanal, que inclourà l'horari lectiu, la part proporcional de l'horari no lectiu i el règim econòmic que sigui aplicable.

7.2 Els contractes de professorat especialista es poden fer a jornada completa o parcial segons les necessitats derivades de l'horari del mòdul, matèria o crèdit que ha d'impartir al centre.

Article 8

Continuïtat de la contractació

La continuïtat de la contractació del professorat especialista en els ensenyaments de formació professional, els ensenyaments artístics i els ensenyaments esportius, d'un curs acadèmic al següent, requereix que aquest professorat especialista acrediti l'exercici simultani de la seva activitat professional i de l'activitat docent.

A aquest efecte, s'entén que l'acredita si en el període dels 12 darrers mesos, computats de l'1 de juliol al 30 de juny, ha exercit la seva activitat professional durant un mínim de sis mesos.

Article 9

Extinció del contracte

A més de les previstes per la normativa vigent, i d'acord amb aquesta, tenen la consideració de causes objectives d'extinció del contracte les circumstàncies específiques següents:

a) Supressió del mòdul o assignatura atribuïts al professorat especialista.

b) Derogació de l'ensenyament que conté el mòdul o mòduls professionals, o l'assignatura o assignatures l'atribució de la docència dels quals correspon al professor especialista.

c) Supressió de l'oferta formativa en el centre de l'ensenyament que conté el mòdul o mòduls professionals o que conté l'assignatura o assignatures l'atribució de la docència dels quals correspon al professor especialista.

d) No-acreditació de l'exercici simultani de l'activitat professional que preveu l'article 8 d'aquest Decret.

Article 10

Retribucions

10.1 El professorat especialista contractat en règim administratiu ha de percebre una retribució equivalent a les retribucions bàsiques, corresponents al cos o cossos de funcionariat docent que determini el Departament d'Educació, tenint en compte el contingut i la naturalesa dels ensenyaments que han d'impartir, i les retribucions complementàries que corresponguin al lloc de treball, exclòs el component del complement específic per estadis i qualsevol altre que estigui vinculat a la condició de funcionari de carrera, o que en el futur hi pugui estar.

10.2 El professorat especialista contractat en règim laboral ha de percebre les retribucions que estableixi el Conveni Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

10.3 Les retribucions del professorat especialista han de ser proporcionals a la dedicació horària que estableixi la seva contractació.

Article 11

Drets i obligacions del professorat especialista. Règim disciplinari

11.1 En tot el que fa referència als drets i obligacions i el règim disciplinari del professorat especialista contractat en règim administratiu és aplicable la normativa vigent per al funcionariat públic docent, sempre que sigui compatible amb la naturalesa de la figura de professor especialista, així com la resta de les normes que els siguin aplicables.

11.2 Si el professor especialista té un contracte laboral, en tot el que fa referència a les condicions del lloc de treball, drets i deures de la persona contractada i el règim disciplinari, són aplicables la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el Conveni Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya vigent i l'Estatut dels treballadors.

Article 12

Règim d'incompatibilitats

El professorat especialista està subjecte al que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Disposició addicional

El Departament d'Educació podrà adaptar els requisits de coneixement pel que fa a l'expressió oral de les llengües catalana i castellana per al professorat especialista dels crèdits del cicle formatiu d'interpretació de la llengua de signes quan, a causa de la seva discapacitat, no en sigui exigible el coneixement oral. Així mateix, podrà adaptar els requisits de coneixement de les llengües catalana, castellana i aranesa per al professorat especialista dels ensenyaments d'idiomes.

Disposicions transitòries

.1 Els contractes subscrits abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret es regiran pel Decret 167/2002, d'11 de juny, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament, i mantindran la vigència fins a la finalització del termini pactat.

.2 Mentre no es modifiqui el Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per tal d'incloure en el seu àmbit d'aplicació el professorat especialista, la contractació d'aquest personal es farà en règim administratiu.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 167/2002, d'11 de juny, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.

Disposició final

Es faculta el Departament d'Educació perquè, en l'àmbit de les seves competències, dicti les normes necessàries per a l'aplicació i el desplegament del que estableix aquest Decret.

Barcelona, 7 d'octubre de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.275.017)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal