DOGC núm. 5232. Convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars0

962 09/10/2008, 09:59       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2953/2008, de 30 de setembre, de convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. (Pàg. 73031)

RESOLUCIÓ

EDU/2953/2008, de 30 de setembre, de convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

L'article 126.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que correspon a les administracions educatives regular el procés d'elecció dels membres del consell escolar dels centres públics. L'article 3 del Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, regula el procediment d'elecció dels membres del consell escolar dels centres públics, i l'article 2.7 n'estableix la renovació, per meitats, cada dos anys.

L'article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, estableix la composició dels consells escolars dels centres privats concertats. L'article 5 del Decret 110/1997, de 29 d'abril, pel qual es regulen els òrgans de govern i de coordinació dels centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, estableix la renovació dels consells escolars per meitats cada dos anys i el procediment per dur-la a terme.

Els articles 18 i 19 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l'educació infantil, estableixen la composició i la renovació dels consells de participació de les llars d'infants públiques i privades sufragades amb fons públics ubicades en municipis en què l'ajuntament no té delegades les competències o no n'ha fet una regulació expressa.

Transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació tant en els centres públics com en els centres privats concertats, escau anunciar la convocatòria d'eleccions per a la renovació parcial dels membres dels consells escolars de centre, en la meitat que en cada cas correspongui, d'acord amb els decrets esmentats.

Per tot això, d'acord amb les previsions de l'article 3 del Decret 317/2004 i de les atribucions que em confereix l'article 5 del Decret 110/1997, i a proposta conjunta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat i de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

.1 Convocar eleccions per tal de renovar la meitat dels membres representants del professorat, dels pares i mares d'alumnes i dels i les alumnes en els consells escolars i consells de participació dels centres privats sostinguts amb fons públics.

.2 Convocar eleccions a representant del personal del personal d'administració i serveis en els centres privats sostinguts amb fons públics en què la plaça corresponent és vacant o ha de quedar vacant per qualsevol motiu.

.3 Convocar eleccions a representant del personal d'atenció educativa complementària en els centres d'educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial quan la plaça corresponent és vacant o ha de quedar vacant per qualsevol motiu.

.4 Disposar que els directors i directores dels centres públics convoquin les corresponents eleccions en els termes previstos a l'article 3 del Decret 317/2004, de 22 de juny.

.5 Determinar que el procés electoral en els centres públics i en els centres privats sostinguts amb fons públics es dugui a terme, respectivament d'acord amb les previsions del Decret 317/2004 i del Decret 110/1997, i s'ajusti, en tots els casos, als terminis següents:

Inici del procés: no abans del dia 2 de novembre de 2008.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2008.

Votacions: entre els dies 23 de novembre i 1 de desembre.

En tot cas, el consell escolar resultant del procés esmentat ha de quedar constituït abans del dia 15 de desembre de 2008. La direcció de cada centre públic i la titularitat de cada centre privat concertat ha de notificar al Servei Territorial corresponent la constitució del consell escolar resultant del procés electoral, en un termini de 15 dies a comptar a partir de la data de la seva constitució.

.6 Recordar que, en cada centre, la planificació general del procés electoral, les dates i els horaris dels diversos actes electorals previstos a la reglamentació ha de ser objecte de l'adequada publicitat i s'han d'establir els terminis per tal de fer possible la informació i la participació de tots els membres dels sectors afectats.

.7 Facultar la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat i la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa perquè, en l'àmbit de les seves competències, adoptin les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.275.011)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal