DOGC núm. 5248. Convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes0

902 31/10/2008, 09:25       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3195/2008, de 24 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2008-2009. (Pàg. 80233)

DOGC núm. 5260. 18/11/2008. Es modifica l'apartat 1.3.2 de l'annex.

RESOLUCIÓ

EDU/3195/2008, de 24 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2008-2009.

L'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per a l'obtenció del certificat de cicle elemental i del certificat d'aptitud (DOGC núm. 3755, de 6.11.2002), preveu a l'article 2 que la convocatòria extraordinària es durà a terme quan el nombre de sol·licituds ho aconselli, mitjançant resolució de la direcció general competent. Aquesta convocatòria és la darrera convocatòria extraordinària que es fa en relació a l'obtenció del certificat d'aptitud, atesa la implantació de nou currículum.

El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix en el seu article 4 que es convocaran anualment proves per atorgar el certificat de nivell intermedi al/a la candidat/candidata que cursi en règim lliure aquests estudis.

Atès que convé fer la convocatòria extraordinària, d'acord amb l'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, i d'acord amb el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, abans esmentats,

Resolc:

Convocar les proves extraordinàries corresponents al curs 2008-2009, dels certificats de nivell intermedi i d'aptitud d'anglès, en els terminis i llocs que preveu l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 d'octubre de 2008

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex

1. Convocatòria extraordinària (candidat/candidata lliure)

Únicament per als certificats de nivell intermedi i d'aptitud d'anglès

1.1 Preinscripció

Dates: Durant les 24 h del dia, a partir de les 9 h del 24 de novembre fins a les 22 h del 28 de novembre.

Forma: mitjançant l'adreça www.gencat.cat/educacio.

1.2 Pagament de la taxa

La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament.

L'import de la taxa és el que s'indica a continuació:

Ordinari: 55,90 euros.

Amb bonificació per membre de família nombrosa de categoria general: 27,95 euros.

Amb exempció per membre de família nombrosa de categoria especial: 0 euros.

Forma: a través de www.gencat.cat/educació mitjançant targeta de crèdit que confirma de manera immediata la matriculació, s'accedeix al portal virtual de pagament de .la Caixa. (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona); .la Caixa. (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona) (finestreta o ServiCaixa) mitjançant carta de pagament que s'obté durant el procés d'inscripció un cop confirmades les dades i enviada la sol·licitud, i també quan s'ha fet la inscripció a www.gencat.cat/educacio, a consulta de les sol·licituds a les proves d'idiomes.

La impressió de la carta de pagament és imprescindible per poder formalitzar-ne el pagament per aquesta via.

Últim dia de pagament: 1 de desembre de 2008 fins a les 22 h.

1.3 Requisits i condicions dels aspirants

1.3.1 És imprescindible tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2008.

1.3.2 No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial i de candidat/a lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial igual o inferior nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

1.3.3 El personal, ja sigui docent o no docent, no pot presentar-se a les proves lliures en la mateixa escola oficial d'idiomes on presti els seus serveis, exceptuant els casos de llengües que s'imparteixin en una sola escola oficial d'idiomes a Catalunya.

1.3.4 El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'escola oficial d'idiomes.

1.4 Documentació

Des del moment de fer efectiu el pagament i fins al 18 de desembre de 2008 inclòs, és indispensable que la persona candidata enviï, al centre on s'examinarà, per correu ordinari, correu electrònic o porti directament: fotocòpia del DNI, passaport o NIE i, en cas d'incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa, fotocòpia del carnet en vigor.

En cas de no presentar aquesta documentació abans del dia d'inici de les proves, la persona candidata pot quedar exclosa de la convocatòria.

1.5 Calendari

1.5.1 Publicació de la llista provisional de persones inscrites: es podrà consultar al web www.gencat.cat/educació a partir del 9 de desembre de 2008.

Les persones candidates han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i l'estat del pagament de les taxes. Si detecten cap errada, cal que ho notifiquin al telèfon 012.

Data límit de comunicació d'incidències al 012: 12 de gener de 2009.

1.5.2 Publicació llista definitiva de persones inscrites: es podrà consultar al web www.gencat.cat/educació a partir del 17 de desembre de 2008.

1.5.3 Prova de grup: divendres 6 de febrer de 2009 a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h, començament de la prova: 16 h.

1.5.4 Prova d'expressió oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada candidat/candidata el dia de la prova de grup.

1.5.5 Publicació de resultats: 23 de febrer a partir de les 12 h que es podran consultar al web www.gencat.cat/educació

1.5.6 Reclamacions: des de la publicació de resultats fins al 25 de febrer a les 12 h.

1.6 Centres examinadors i distribució

1.6.1 Certificat de nivell intermedi

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Vall d'Hebron

Av. Jordà, 18

08035 Barcelona

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

C. Nou, 53

17600 Figueres

Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

C. Oriental, 21

08906 L'Hospitalet de Llobregat

Escola Oficial d'Idiomes de Manresa

Barriada Cots, s/n

08243 Manresa

Escola Oficial d'Idiomes de Reus

Pg. Boca de la Mina, 35

43206 Reus

Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

C. de Pelai Briz, s/n

08202 Sabadell

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat del Vallès

Av. Ragull, 39

08172 Sant Cugat del Vallès

Escola Oficial d'Idiomes de Tàrrega

C. Comabruna, 9

25300 Tàrrega

Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa

C. Sant Domènech, 14

43500 Tortosa

1.6.2 Certificat d'aptitud

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes

Av. Drassanes, s/n

08001 Barcelona

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

C. Josep Viader, 16

17001 Girona

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

C. Corregidor Escofet, 53

25005 Lleida

Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona

Rambla Nova, 105

43001 Tarragona

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

C. Vic, 3

08223 Terrassa

1.7 Motius d'exclusió

Determinaran l'exclusió de la convocatòria de la persona candidata:

No complir amb els requisits establerts.

L'impagament o el pagament incomplert de les taxes a .la Caixa. (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona), o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui .la Caixa. (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona).

1.8 Autorització

La presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització al Departament d'Educació per obtenir, mitjançant consulta a bases de dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania, les dades corresponents a la pertinença a una família nombrosa, si és el cas.

En el cas que no s'autoritzi la consulta, o en cas d'incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa de la condició de família nombrosa en els terminis i llocs establerts en la convocatòria.

1.9 Disponibilitat de places

La preinscripció es cobrirà d'acord amb l'ordre de demanda i es tancarà en el moment que s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

1.10 Redistribució

Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fes aconsellable, la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats podrà ordenar la seva redistribució.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal