DOGC núm. 5249. Regulació del procediment telemàtic de nomenaments al SSTT Baix Llobregat-Anoia0

1311 03/11/2008, 09:34       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3229/2008, de 28 d'octubre, per la qual es regula el procediment telemàtic dels actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia. (Pàg. 80803)

RESOLUCIÓ

EDU/3229/2008, de 28 d'octubre, per la qual es regula el procediment telemàtic dels actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia.

Per l'Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny, es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent, regulada al Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, inclosa l'assignació del professorat substitut als centres educatius.

L'apartat 6.2 de la Resolució EDU/1480/2008, de 22 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009, estableix el procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions.

Al llarg de tot el curs escolar els diferents serveis territorials del Departament d'Educació, d'acord amb l'apartat 6.2 de la Resolució EDU/1480/2008, realitzen actes presencials de nomenament, per tal de proveir els llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres educatius públics d'educació infantil i primària i a través de qualsevol mitjà de telecomunicació, pel que fa a la provisió de llocs de treball dels centres d'ensenyaments secundaris. Amb la finalitat de millorar la gestió relativa a la provisió dels llocs de treball esmentats, el Departament d'Educació, fent ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, posarà en funcionament un procés telemàtic d'adjudicació que substituirà els procediments que, amb la finalitat de proveir llocs de treball, es realitzen, d'acord amb l'apartat 6.2 esmentat, en cadascun dels serveis territorials del Departament.

La implementació d'aquest nou sistema d'adjudicació telemàtic es produirà en diferents etapes. A partir de l'1 de desembre de 2008 començarà la gestió d'aquest procediment amb el personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent que té demanats com a preferents els Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia per proveir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres públics d'educació infantil i primària, i finalitzarà amb la implantació d'aquest sistema d'adjudicacions per a tot el personal interí/substitut docent adscrit a tots els serveis territorials del Departament d'Educació per tal de cobrir les interinitats i substitucions que es produeixin en els centres educatius públics d'educació infantil i primària i d'ensenyaments secundaris.

Amb la finalitat de regular el procediment telemàtic dels actes de nomenament pel qual s'adjudicaran els llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions del centres educatius públics d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Resolc:

Regular el procediment telemàtic dels actes de nomenament mitjançant el qual s'adjudicaran els llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia, al personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent que té demanats com a preferents els Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, d'acord amb les bases que s'inclouen a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 d'octubre de 2008

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Bases

Normes de participació

.1 Accés als actes de nomenament

Per accedir als actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia, les persones participants en aquests actes hauran d'entrar a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia, http://www.gencat.cat/Educacio. Des d'aquesta pàgina inicial hauran d'anar al menú desplegable .Directe a. i seleccionar els Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, i a partir d'aquí, entrar a Actes telemàtics de nomenaments de primària.

.2 Participants

Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic del personal del Departament d'Educació com a personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent i que té demanats com a preferents els Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia.

Dins aquest personal estan inclosos els interins/substituts que tenen especialitats docents del cos de mestres i els dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris que tenen demanada la disponibilitat per treballar en centres educatius públics d'educació infantil i primària i que en el moment de l'adjudicació estiguin disponibles per ocupar el lloc de treball.

La participació en aquests actes comportarà l'autorització implícita per rebre les notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l'SMS al número de telèfon mòbil i el correu electrònic a l'adreça que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

.3 Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball a proveir en els actes de nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí/substitut docent. L'ordre de prelació del col·lectiu és el següent:

1) Personal interí/substitut del cos de mestres acollit a les garanties de continuïtat que preveu el Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

2) Personal interí/substitut del cos de mestres no acollit a les garanties de continuïtat però amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

3) Personal interí/substitut del cos de mestres no acollit a les garanties de continuïtat i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

4) Personal interí/substitut del cos de secundària acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

5) Personal interí/substitut del cos de secundària no acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

6) Personal interí/substitut del cos de secundària acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

7) Personal interí/substitut del cos de secundària no acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent en aquests centres.

La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d'ordre assignat a la borsa de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número d'ordre més baix respecte al més alt.

.4 Convocatòria a la participació

Els dilluns i els dimecres es publicarà, a la pàgina d'Internet dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia esmentada a la base 1 d'aquest annex, l'interval dels números d'ordre corresponent al personal interí/substitut que es convoca per a cada acte de nomenament.

Inicialment, l'adjudicació serà cada dimarts i cada dijous, i el resultat de l'adjudicació es podrà consultar a la pàgina d'Internet indicada en el paràgraf anterior.

.5 Procediment

El procés de col·locació per tal de proveir els llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitució en els actes de nomenament serà el següent:

5.1 Candidats a l'adjudicació.

Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s'hagi de proveir, es convocarà un candidat interí/substitut (primer candidat seleccionat) i un candidat reserva d'entre el personal interí/substitut que tingui el número d'ordre comprès en l'interval publicat el dia anterior a l'adjudicació.

Per a això se seguiran els criteris d'ordre de preferència dels col·lectius del professorat que estableix la base 2 d'aquest annex.

També es tindran en compte les especialitats docents que tinguin demanades a la borsa de treball, així com la prioritat que hagin manifestat les persones interessades de les peticions d'àmbits territorials, en els apartats a) i b).

Cal recordar que a l'apartat a) el personal interí/substitut té ordenades, prioritàriament, peticions de municipis i/o comarques (com a mínim, un municipi) dels Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, i a l'apartat b) estan informades en la borsa, també per ordre de preferència, les peticions de les comarques que queden fins a completar totes les dels Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.

S'ha de tenir present que en demanar una comarca es demanen tots els municipis compresos en aquesta comarca.

5.2 Llocs de treball que intervenen en l'adjudicació.

Els llocs de treball als quals es refereixen aquestes bases corresponen a les vacants en règim d'interinitat o substitucions en els centres d'educació infantil i primària corresponents als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia. Els llocs de treball en règim d'interinitat són aquells llocs de la plantilla autoritzada dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar vigent. Els llocs a cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen a aquells que sí tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.

5.3 Ordre d'adjudicació dels llocs de treball.

Els llocs de treball vacants o substitucions s'adjudicaran tenint en compte els criteris següents:

1) L'ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació serà determinat pels Serveis Territorials.

2) L'ordre de preferència dels candidats seleccionats d'acord amb la base 2 d'aquest annex. Se seleccionaran tants candidats interins/substituts i tants reserves com vacants/substitucions hi hagi.

3) L'ordenació dels apartats a) i b) dels àmbits territorials que el candidat tingui informada en la borsa de treball.

4) El tipus de dedicació del lloc de treball (dedicació completa i mitja dedicació).

5) La durada de la vacant o substitució.

Establerta l'ordenació dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions a proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i seleccionats per a cada lloc de treball els candidats (interí/substitut i reserva) amb millor dret per ocupar-lo, el sistema iniciarà l'adjudicació d'acord amb el procés següent:

Per a cada grup de vacants o substitucions d'una determinada especialitat s'adjudicaran primer les de dedicació completa, després les de mitja dedicació i, finalment, les peticions corresponents a llocs de treballs específics o centres de característiques especials.

Dins de cadascun dels tipus de dedicació s'ordenaran per la durada de la vacant o substitució (de major a menor). Cal esmentar que les dedicacions a mitja jornada i les peticions corresponents a llocs de treballs específics o centres de característiques especials solament seran assignades al candidat si en les seves dades de la borsa de treball docent hi consta que ho té demanat expressament.

Pel que fa als candidats seleccionats (interins/substituts i reserves) per a cada grup de vacants o substitucions d'una especialitat, i d'acord amb el criteri determinat en el paràgraf anterior, l'ordre d'assignació que s'estableix al candidat interí/substitut i, si no n'hi ha, al candidat reserva serà el següent:

En primer lloc, es miraran totes les peticions dels àmbits territorials de l'apartat a) seguint l'ordre determinat pel candidat, i en el cas que no hi hagi cap concordança, se seguirà amb el mateix procediment per al candidat interí/substitut següent, i així successivament fins esgotar tots els candidats interins/substituts.

En el cas que l'adjudicació encara no hagi estat possible, es continuarà, en segon lloc, per les peticions de l'apartat b), seguint l'ordenació feta pel primer candidat interí/substitut, i en el cas que no hi hagi cap concordança, se seguirà amb el mateix procediment per al candidat interí/substitut següent, i així successivament fins esgotar tots els candidats interins/substituts.

Finalitzada la proposta d'adjudicació als candidats interins/substituts dels llocs de treball vacants i substitucions de totes les especialitats que hi intervinguin es farà la proposta d'adjudicació als candidats reserva.

Cal remarcar que des de l'Administració es completaran d'ofici, si s'escau, l'apartat a) i l'apartat b) dels àmbits territorials del personal interí/substitut que té demanats com a preferents els Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, amb la resta dels municipis o de les comarques que hi manquin. Aquestes dades quedaran informades com a peticions de l'apartat a) i de l'apartat b) en les dades que consten a la borsa de treball docent d'aquest personal fins que se'n produeixi, per part de les persones interessades, la modificació durant els terminis que s'estableixin per a la consulta i actualització de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Quan en l'adjudicació s'assigni al candidat una vacant o substitució per a una determinada especialitat ja no estarà disponible per a la resta d'especialitats que tingui demanades.

5.4 Notificació de la proposta d'adjudicació.

Finalitzat el procés d'adjudicació de la substitució o vacant en règim d'interinitat, els candidats proposats (interí/substitut i reserva) rebran la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número de telèfon mòbil i un correu electrònic a l'adreça que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Educació.

En aquesta notificació se'ls comunicarà la franja horària en què s'han de connectar a l'aplicació per tal de conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació.

5.5 Accés al resultat de l'adjudicació.

Per conèixer el resultat de l'adjudicació, els candidats proposats per a una adjudicació hauran d'accedir, dins la franja horària establerta pels Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, a la pàgina d'Internet que s'indica a la base 1 d'aquest annex.

A partir d'aquí, caldrà que els candidats s'identifiquin mitjançant el codi d'usuari XTEC, o si de cas hi manca, el sistema els facilitarà un codi d'usuari.

Una vegada identificats podran consultar les dades del lloc a proveir: l'especialitat, el nom i l'adreça del centre educatiu, la durada de la substitució/vacant i el tipus de jornada laboral. En aquest moment, el candidat ha d'acceptar o refusar l'adjudicació obtinguda.

En el cas d'acceptar la proposta del lloc de treball a ocupar, s'haurà d'imprimir la credencial que lliurarà al director del centre del lloc que se li ha adjudicat en el moment de la seva incorporació, ja que sense aquest document el director del centre no podrà confirmar l'adjudicació del lloc de treball.

Si el candidat proposat no accepta aquesta destinació adjudicada, llevat que al·legui i justifiqui un dels motius previstos, comportarà la seva exclusió de la borsa de treball del personal docent. En aquest cas, si volgués tornar a ingressar en la borsa de treball docent, podrà fer-ho el curs escolar següent, mitjançant la seva participació en una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball.

Pel que fa a la situació del candidat reserva quan el candidat interí/substitut ha acceptat la proposta de la destinació, serà la de continuar a la borsa de treball docent com a disponible per participar en propers actes de nomenaments.

.6 Comunicació de la finalització de l'adjudicació

Quan l'interí/substitut hagi rebut la comunicació del cessament per incorporació del titular del lloc de treball per part del director del centre on ha estat destinat, haurà d'entrar a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació que s'indica a la base 1 d'aquest annex per tal d'informar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat per participar en propers actes de nomenaments.

Així mateix, caldrà que l'interí/substitut, després del cessament, trameti el document de la credencial, degudament emplenada i signada pel director del centre, a la Secció de Gestió de Personal dels Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.

(08.301.118)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal