DOGC núm. 5255. Oposicions 2008: Llistes d'aspirants que han superat les proves0

2627 11/11/2008, 08:56       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3329/2008, de 30 d'octubre, de modificació de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març. (Pàg. 82957)

RESOLUCIÓ

EDU/3329/2008, de 30 d'octubre, de modificació de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

Atès que mitjançant la Resolució de 14 d'abril de 2008, del director general de Recursos del Sistema Educatiu, s'estima el recurs d'alçada presentat per la senyora Elisa Duran Pellisa, contra l'actuació del tribunal número 1, de l'especialitat d'educació primària, anglès, del cos de mestres, en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

Atès que mitjançant la Resolució de 7 de juliol de 2008, de la secretària general, s'estima el recurs d'alçada presentat pel senyor Joaquim Jordi Benet Aleixendri, contra l'actuació del tribunal número 1, de l'especialitat de geografia i història, del cos de professors d'ensenyament secundari, en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

Atès que mitjançant la Resolució de 23 de juliol de 2008, de la secretària general, s'estima el recurs d'alçada presentat per la senyora M. José Domènech Gusano, contra l'actuació del tribunal número 2, de l'especialitat de psicologia i pedagogia, del cos de professors d'ensenyament secundari, en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

Atès que mitjançant la Resolució de 3 d'octubre de 2008, del director general de Recursos del Sistema Educatiu, s'estima el recurs d'alçada presentat per la senyora Teresa Turallols Ferrando, contra l'actuació del tribunal número 7, de l'especialitat de física i química, del cos de professors d'ensenyament secundari, en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

En virtut d'això,

Resolc:

.1 Modificar l'annex de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera que s'atorga a l'aspirant Elisa Duran Pellisa, amb DNI 047640776W, seleccionada de l'especialitat d'educació primària, anglès, del cos de mestres, la puntuació total de 05,5150 i el número d'ordre 221 bis.

.2 Modificar l'annex de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera que s'atorga a l'aspirant Joaquim Jordi Benet Aleixendri, amb DNI 040936729H, seleccionat de l'especialitat de geografia i història, del cos de professors d'ensenyament secundari, la puntuació total de 07,5221 i el número d'ordre 129 bis.

.3 Modificar l'annex de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera que s'atorga a l'aspirant M. José Domènech Gusano, amb DNI 008790760E, seleccionat de l'especialitat de psicologia i pedagogia, del cos de professors d'ensenyament secundari, la puntuació total de 07,0250 i el número d'ordre 30 bis.

.4 Modificar l'annex de la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, de manera que s'inclou a l'aspirant Teresa Turallols Ferrando, amb DNI 039876312Q, entre els aspirants seleccionats de l'especialitat de física i química, del cos de professors d'ensenyament secundari, amb la puntuació total de 06,4398 i el número d'ordre 144 bis.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 30 d'octubre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.302.068)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal