DOGC núm. 5260. Convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes -modificació-0

474 18/11/2008, 09:07       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3405/2008, de 7 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/3195/2008, de 24 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2008-2009 (DOGC núm. 5248, pàg. 80233, de 31.10.2008). (Pàg. 84709)

RESOLUCIÓ

EDU/3405/2008, de 7 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/3195/2008, de 24 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2008-2009 (DOGC núm. 5248, pàg. 80233, de 31.10.2008).

Mitjançant la Resolució EDU/3195/2008, de 24 d'octubre, publicada al DOGC núm. 5248, pàg. 80233, de 31.10.2008, es va regular la convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2008-2009.

Atesa la conveniència de preveure detalladament els supòsits de simultaneïtat, cal modificar l'apartat 1.3.2.

Per tant,

Resolc:

Es modifica l'apartat 1.3.2 de l'annex de la Resolució EDU/3195/2008, de 24 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria extraordinària de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2008-2009, el qual queda redactat així:

.1.3.2 No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial i de candidat/a lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma..

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poen interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de novembre de 2008

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

(08.311.101)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal