Resum de les convocatòries d'assessors tècnics i funcionaris docents a l'exterior 0

1051 04/12/2008, 08:28       #Places a l'exterior,

Resum de la convocatòria de places per a assessors tècnics i funcionaris docents a l'exterior.

1) Concurs de mèrits per ocupar llocs de treball d'Assessors Tècnics a l'exterior

Es convoca concurs de mèrits per ocupar places vacants en llocs de treball d'Assessors Tècnics a l'exterior en règim d'adscripció temporal.

Requisits generals:

  • Ser funcionari de carrera segons allò que s'especifica per a cada lloc de treball en l'Annex I, d'algun dels cossos següents: Cossos de Catedràtics i de Professors d'Educació Secundaria i Cossos de catedràtics i de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes.
  • Tenir una antiguitat mínima de 3 anys com a funcionaris de carrera en el cos i, en el cas de professors que ja hagin estat a l'estranger, portar com a mínim 3 anys de servei efectiu dins l'Estat Espanyol .
  • Trobar-se en situació de servei actiu i estar en possessió de l'especialitat que es demana per a cada lloc de treball.

Requisit específic:

Conèixer la llengua o llengües que es demanen per a cada destinació, segons allò especificat a l'Annex I i justificar-ho mitjançant la possessió d'algun dels títols relacionats a l'apartat 2.3 d) o, en el seu defecte, mitjançant la superació d'una prova d'idioma segons s'explicita a la base cinquena de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria al BOE.

Forma de presentació de la sol·licitud:

Per participar en la convocatòria s'haurà d'omplir el model de l'Annex II de la convocatòria disponible a la pàgina web http://www.mepsyd.es/ (oposiciones y concursos) del MEC, ja sigui manualment o bé a través de l'aplicatiu informàtic preparat amb aquesta finalitat i dirigir-lo a la Subsecretaria del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud:

Full de serveis segons el model que figura a l'Annex VI, expedit per l'Administració Educativa competent..
Certificació del cos i de l'especialitat de què siguin titulars els aspirants, expedida per l'Administració Educativa competent.
Documentació justificativa dels mèrits a què fa referència l'Annex III.
Documentació justificativa de coneixement de l'idioma requerit en cada cas (apartat 2.3 d).
Els participants admesos a la convocatòria anterior (Orden ECI/3566//2007 de 26 de noviembre, BOE de 7 de dic.) que estiguin d'acord amb la puntuació assignada en aquell cas ho hauran d'indicar en el full de sol·licitud i només els caldrà aportar la documentació dels mèrits posteriors al dia 27 de desembre de 2007. A aquest efecte es podrà consultar la puntuació obtinguda en la convocatòria anterior a www.mepsyd.es (oposiciones y concursos).
Caldrà aportar, però, el full de serveis (Annex VI) i la documentació justificativa dels mèrits dels apartats 5.1 b) i c) i 5.2 de l'Annex III.

Llista provisional d'admesos i exclosos:

Un cop finalitzat el temini de presentació de sol·licituds, la Subsecretaria del Departament publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos. Contra aquesta llista provisional hi haurà un termini de 10 dies naturals a partir de la seva publicació per poder presentar reclamacions.

Llista definitiva:

Un cop resoltes les reclamacions a la llista provisional, es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos. Els interessats podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes , així com recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de la seva publicació..
Les persones admeses tindran un termini de 10 dies naturals per renunciar a la seva participació en el procés.

Procediment per a la selecció dels aspirants:

Hi haurà dues fases eliminatòries:

A) Fase general: consistirà en la comprovació i valoració dels mèrits corresponents a l'Annex III de la convocatòria. Per passar a la fase següent, caldrà obtenir un mínim de 4 punts sobre un màxim de 10. Finalitzada aquesta fase es publicarà al BOE el lloc, dia i hora d'inici de la fase B.
B) Fase específica: es valorarà l'adequació professional sobre aquells aspectes especificats a l'Annex IV, mitjançant una prova escrita que tindrà dues parts:
a)resolució d'un qüestionari de respostes múltiples sobre aspectes majoritàriament teòrics relacionats amb els temes que es determinen en els apartats 1 i 2 de l'Annex V. Els candidats disposaran d'un màxim d'una hora per la seva resolució. Aquesta part es puntuarà entre 0 i 4 punts i serà necessària una puntuació mínima de 1,6 punts per poder superar-la.
b)desenvolupament d'una anàlisi sobre aspectes relacionats amb les funcions dels assessors tècnics en el marc de l'acció educativa a l'exterior, d'acord amb les especificacions contingudes en els apartats 3 i 4 de l'Annex V. Els candidats disposaran d'un màxim de dues hores per la seva resolució. Posterioment es farà lectura pública d'aquesta prova. Aquesta part es puntuarà entre 0 i 10 punts i serà necessària una puntuació mínima de 5 punts.
Per superar aquesta fase específica caldrà obtenir 7 punts un cop sumats els apartats a) i b).

Resolució de la convocatòria:

Per a cada lloc de treball se seleccionarà aquell candidat que tingui major puntuació un cop sumades les obtingudes en les fases general i específica. Els empats es resoldran segons allò que diu la base setena.
Contra la resolució es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos així com recurs de reposició en el termini d'un mes.
Si queden places per cobrir un cop finalitzat el concurs, aquestes podran ser assignades en comissió de servei i per una durada d'un any a persones que no han superat el concurs, sempre que compleixin els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Curs de formació:

Els professors que siguin nomenats per primera vegada per a un lloc de treball d'assessor tècnic a l'exterior, hauran d'assistir prèviament a un curs específic de formació.

2) Convocatòria de places per a funcionaris docents a l'exterior

Es convoca concurs de mèrits per a funcionaris docents a l'exterior per ocupar places vacants en els centres de Primària, Secundària i Escoles Oficials d'Idiomes dels tipus següents: centres de titularitat de l'Estat Espanyol, centres de titularitat mixta, seccions espanyoles en centres docents de titularitat estrangera, Escoles Europees i agrupacions de Llengua i Cultura Espanyola, tots ells especificats a l'Annex I de la convocatòria.

Requisits generals:

Ser funcionari de carrera segons allò que s'especifica per a cada lloc de trebll en l'Annex I d'algun dels cossos següents: Cossos de Catedràtics i de Professors d'Educació Secundària, Cossos de Catedràtics i de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, Cossos de Professors Tècnics de Formació Professional i de Mestres.
Tenir una antiguitat mínima de 3 anys com a funcionari de carrera i, en el cas de professors que ja hagin estat a l'estranger, portar com a mínim 3 anys de servei efectiu dins l'Estat Espanyol .
Trobar-se en situació de servei actiu i estar en possessió de l'especialitat que es demana per a cada lloc de treball.

Requisits específics:

Conèixer la llengua o llengües que es demanen per a cada destinació segons allò que diu l'Annex I i justificar-ho amb la possessió d'algun dels títols relacionats a l'apartat 2.3 d) o, en el seu defecte, mitjançant la superació d'una prova d'idioma segons s'explicita a la base cinquena de la convocatòria.
Els qui sol·licitin llocs de treball a centres de titularitat de l'Estat Espanyol, de titularitat mixta o en agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles hauran d'acreditar el títol de Nivell Intermedi d'EOI en la llengua que es determini per a cada destinació.
Els qui sol·licitin lloc de treball en seccions de centres de titularitat d'altres Estats o en Escoles Europees hauran d'acreditar el títol de Nivell Avançat o de Suficiència d'EOI en la llengua requerida per a cada cas.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria al BOE.

Forma de presentació de la sol·licitud:

Per poder participar en la convocatòria caldrà omplir el model de l'Annex II de la convocatòria, disponible a la pàgina web http://www.mepsyd.es/ (oposiciones y concursos) del MEC, ja sigui manualment o bé a través de l'aplicatiu informàtic preparat amb aquesta finalitat i dirigir-lo a la Subsecretaria del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud:

Full de serveis segons el model de l'Annex VI, expedit per l'Administració Educativa competent.
Certificació del cos i de l'especialitat de què siguin titulars els aspirants, expedida per l'Administració Educativa competent.
Documentació justificativa dels mèrits a què fa referència l'Annex III.
Documentació justificativa de coneixement de l'idioma requerit en cada cas (apartat 2.3 d).

Els participants admesos a la convocatòria anterior (Orden ECI/3452//2007 de 23 de noviembre, BOE de 29 de nov.), i que estiguin d'acord amb la puntuació assignada en aquell cas, ho hauran d'indicar en el full de sol·licitud i només els caldrà aportar la documentació dels mèrits posteriors al dia 19 de desembre de 2007. A aquest efecte es podrà consultar la puntuació obtinguda a la convocatòria anterior a www.mepsyd.es (oposiciones y concursos).
Caldrà aportar, però, el full de serveis (Annex VI) i la documentació justificativa dels mèrits de l'apartat 3.2 de l'Annex III.

Llista provisional d'admesos i exclosos:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Subsecretaria del Departament del MEC publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos. Contra aquesta llista hi haurà un termini de 10 dies naturals a partir de la seva publicació, per fer reclamacions.

Llista definitiva:

Un cop resoltes les reclamacions a la llista provisional, es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos. Els interessats podran interposar recurs de reposició contra aquesta llista en el termini d'un mes des de la seva publicació, així com recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos.
Les persones admeses tindran un termini de 10 dies per renunciar al seu nomenament.

Procediment per a la selecció dels aspirants:

Hi haurà dues fases eliminatòries:

A) Fase general: consistirà en la comprovació i valoració dels mèrits corresponents a l'Annex III de la convocatòria. Per passar a la fase següent caldrà obtenir un mínim de 4 punts sobre un màxim de 10.
B) Fase específica: constarà d'una prova escrita amb una durada màxima de tres hores i que tindrà dues parts:
a)prova teòrica proposada per la Comissió de Selecció, relacionada amb l'educació a l'exterior, sobre els continguts especificats en l'Annex V. Aquesta fase es puntuarà entre 0 i 8 punts i serà necessària una puntuació mínima de 3,2 punts per superar-la.
b)prova pràctica sobre els mateixos supòsits de l'Annex V, entre els proposats per la Comissió de Selecció, relacionats amb l'educació a l'exterior. Aquesta fase es puntuarà entre 0 i 6 punts i serà necessària una puntuació mínima de 2,4 punts.
Per superar aquesta fase específica caldrà obtenir 7 punts un cop sumats els apartats a i b.

Resolució de la convocatòria:

Per a cada lloc de treball se seleccionarà aquell candidat que tingui major puntuació un cop sumades les obtingudes en les fases general i específica. Els empats es resoldran segons allò que diu la base setena.
Si queden places per cobrir un cop finalitzat el concurs, podran ser assignades en comissió de servei o interinatge ,i per una durada d'un any, a persones que no han superat el concurs sempre que compleixin els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Curs de formació:

Els professors que siguin nomenats per primera vegada per un lloc de treball a l'exterior hauran d'assistir prèviament a un curs específic de formació.

Més informació

ORDEN ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.

ORDEN ESD/3460/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal