Resum del 'Real Decreto de Especialidades'0

4192 10/12/2008, 10:04       #LOGSE, #LOE, #BOE,

Resum del "Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria."

1.- Normativa.

2.- Cossos, especialitats i assignacions de matèries.

3.- Regulació de la nova formació pedagògica i didàctica.

logo aspepc·sps

REIAL DECRET 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per al exercici de la docència en l'educació secundaria obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

1. NORMATIVA

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE):

- articles 91 al 99: funcions del professorat dels diferents ensenyaments condicions de titulació i formació pedagògica i didàctica.

- Disposició addicional setena: funcions dels diferents cossos de la funció pública docent.

Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre: ensenyament mínims corresponents a l'ESO, que han de formar part del currículum per a aquesta etapa

Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre: estructura del batxillerat LOE, matèries i modalitats.

Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, disp.add.10a.: regulació dels títols, definició de titulacions i especialitats del professorat, atribució docent i equivalència a efectes de docència.

Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre: ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Ordre ECI/3858/2007, del 27 de desembre:requisits per a la verificació dels títols oficials de màster (previstos a la LOE) sobre la formació pedagògica i didàctica exigible per a exercir la docència en determinades etapes del sistema educatiu.

Les bases del règim jurídic de les Administracions públiques i el règim estatutari del funcionaris són de competència estatal exclusiva reconeguda per la constitució. En virtut d'això, aquest Reial Decret, que té caràcter bàsic(preàmbul i disp.final.1a)

- Estableix les especialitats docentsdels cossos de funcionaris que tenen al seu càrrec l'ensenyament en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional

- Defineix l'assignació de matèries i mòdulsque haurà d'impartir el professorat respectiu en aquestes etapes del sistema educatiu,

- Determina la validesa dels títols universitaris oficials de màster per a acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per la LOE, per a exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu.

2. COSSOS, ESPECIALITATS I ASSIGNACIÓ DE MATÈRIES

ANNEX I

Especialitats docents dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari

(En les comunitats autònomes amb llengua cooficial, aquest cossos tindran també l'especialitat pròpia de la llengua respectiva i les administracions corresponents determinaran l'atribució docent en analogia a allò que disposa el decret per a l'especialitat de llengua castellana i literatura.-art.2.3-)

Administració d'empreses.

Alemany.

Anàlisi i química industrial.

Assessoria i processos d'imatge personal.

Biologia i geologia.

Construccions civils i edificació.

Dibuix.

Economia.

Educació física.

Filosofia.

Física i química.

Formació i orientació laboral.

Francès.

Geografia i història.

Grec.

Hostaleria i turisme.

Informàtica.

Anglès.

Intervenció socio-comunitària.

Italià.

Llatí.

Llengua castellana i literatura.

Matemàtiques.

Música.

Navegació i instal·lacions marines.

Organització i gestió comercial.

Organització i processos de manteniment de vehicles.

Organització i projectes de fabricació mecànica.

Organització i projectes de sistemes energètics.

Orientació educativa.

Portuguès.

Processos de cultiu aqüícola.

Processos de producció agrària.

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics.

Processos en la industria alimentaria.

Processos sanitaris.

Processos i mitjans de comunicació.

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell.

Processos i productes de vidre i ceràmica.

Processos i productes en arts gràfiques.

Processos i productes en fusta i moble.

Sistemes electrònics.

Sistemes electrotècnics i automàtics.

Tecnologia.

ANNEX II

Especialitats docents del cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria.

Equips electrònics.

Estètica.

Fabricació i instal·lació de fusteria i moble.

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids.

Instal·lacions electrotècniques.

Instal·lacions i equips de cria i cultiu.

Laboratori.

Manteniment de vehicles.

Màquines, serveis i producció.

Mecanitzat i manteniment de màquines.

Oficina de projectes de construcció.

Oficina de projectes de fabricació mecànica.

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris.

Operacions de processos.

Operacions i equips de producció agrària.

Patronatge i confecció.

Perruqueria.

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic.

Procediments sanitaris i assistencials.

Processos comercials.

Processos de gestió administrativa.

Producció en arts gràfiques.

Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics.

Serveis a la comunitat.

Serveis de restauració.

Sistemes i aplicacions informàtiques.

Soldadura.

Tècniques i procediments d'imatge i so.

ANNEX III

Assignació de matèries de l'educació secundària obligatòria a les especialitats docents dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari

(Matèries d'ESO que hauran d'impartir)

Especialitats dels cossos

Matèries de l'educació secundària

obligatòria

Alemany.

Llengua estrangera (Alemany).

Biologia i geologia.

Ciències de la naturalesa

Biologia i geologia.

Dibuix.

Educació plàstica i visual.

Educació física.

Educació física.

Filosofia.

Educació ètico-cívica.

Educació per a la ciutadania

i els drets humans.

Història i cultura de les religions

Física y química.

Ciències de la naturalesa.

Física i química.

Francès.

Llengua estrangera (Francès).

Geografia i història.

Ciències socials, Geografia

i història.

Educació per a la ciutadania

i els drets humans.

Història i cultura de les religions

Grec.

Cultura clàssica.

Anglès.

Llengua estrangera (Anglès).

Italià.

Llengua estrangera (Italià).

Llatí.

Llatí.

Cultura clàssica

Llengua castellana i literatura.

Llengua castellana i literatura.

Matemàtiques.

Matemàtiques.

Música.

Música.

Portuguès.

Llengua estrangera (Portuguès).

Tecnologia.

Tecnologies.

Tecnologia.

Informàtica.

Informàtica.1

Informàtica

Nota:

1. En els centres en els quals hi hagi professors de l'especialitat d'Informàtica, aquests tindran preferència sobre els de Tecnologia per a impartir la matèria de Informàtica.

ANNEX IV

Assignació de matèries del batxillerat a les especialitats docents dels cossos

de catedràtics i professors d'ensenyament secundari

(Matèries de batxillerat que hauran d'impartir)

Especialitats dels cossos

Matèries del batxillerat

Alemany

Llengua estrangera (Alemany).

Biologia i geologia.

Biologia.

Biologia i geologia.

Ciències de la Terra i mediambientals.

Ciències per al món contemporani.

Anatomia aplicada.1

Dibuix.

Dibuix tècnic I y II.

Dibuix artístic I y II.

Disseny.

Tècniques d'expressió gràfico-plàstica.

Volum.

Història de l'Art.

Economia.

Economia.

Economia de l'empresa.

Educació física.

Educació física.

Filosofia.

Filosofia i ciutadania.

Història de la filosofia.

Física i química.

Física i química.

Física.

Química.

Electrotècnia.

Ciències per al món contemporani.

Francès.

Llengua estrangera (Francès).

Geografia i història.

Geografia.

Història d'Espanya.

Història de l'art. 2

Història del món contemporani.

Grec.

Grec I y II.

Anglès.

Llengua estrangera (Anglès).

Italià.

Llengua estrangera (Italià).

Llatí.

Llatí I y II.

Llengua castellana i literatura.

Llengua castellana i literatura.

Literatura universal.

Arts escèniques. 3

Matemàtiques.

Matemàtiques I y II.

Matemàtiques aplicades a las

ciències socials I y II.

Música

Anàlisi musical I i II 4

Història de la música i de la dansa 5

Llenguatge i pràctica musical 4

Portuguès.

Llengua estrangera (Portuguès).

Tecnologia.

Tecnologia Industrial I y II.

Electrotècnia.

Notes:

1.La matèria d'Anatomia aplicada podrà així mateix ser atribuïda als catedràtics o professors que estiguin en possessió del títol superior de Dansa.

2. La matèria d'Història de l'art podrà ser impartida pels catedràtics o professors de Dibuix que estén en possessió d'un títol de llicenciat en Belles Arts o Grau equivalent.

3. La matèria d'Arts escèniques podrà així mateix ser atribuïda als catedràtics o professors que estiguin en possessió del títol Superior d'Art Dramàtic.

4. Les matèries d'Anàlisi Musical I y II i de Llenguatge i pràctica musical podran ser atribuïdes als catedràtics o professors que estiguin en possessió del títol Superior de Música.

5. La matèria d'Història de la música i de la dansa podrà ser atribuïda a als catedràtics o professors que estiguin en possessió del títol Superior de Música o el títol superior de Dansa.

La matèria de “Cultura audiovisual” de Batxillerat estarà a càrrec de catedràtics i professors que, sigui quina sigui llur especialitat, acreditin una formació superior adequada per a impartir el currículum de la matèria.(disp.add.4a.)

ANNEX V

Assignació de matèries (correspondències)

Matèries d'ESO i del batxillerat que podran impartir els funcionaris dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari sense prejudici de la preferència establerta en els ANNEXOS III i IV.

Especialitats dels cossos

Matèries de batxillerat i/o ESO

Administració d'empreses.

Economia.

Economia de l'empresa.

Anàlisi i química industrial.

Química.

Assessoria i processos d'imatge personal.1

Biologia.

Biologia i Geologia.

Física i química (ESO).

Construccions civils i edificació.

Dibuix tècnic I y II.

Física i Química.

Biologia i geologia (ESO).

Formació i orientació laboral. 2

Economia.

Economia de l'empresa.

Grec.

Llatí I i II.

Llatí (ESO).

Història i cultura de les religions (ESO).

Llatí.

Grec I i II.

Història i cultura de les religions (ESO).

Matemàtiques.

Informàtica (ESO).

Organització i gestió comercial.

Economia.

Economia de l'empresa.

Organització i processos de manteniment de vehicles.

Tecnologia industrial I i II.

Organització i projectes de fabricació mecànica.

Tecnologia industrial I i II.

Organització i projectes de sistemes energètics.

Tecnologia industrial I i II.

Electrotècnia.

Processos de cultivo aqüícola.

Biologia.

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

Biologia.

Processos i productes en fusta i moble.

Dibuix tècnic I y II.

Processos sanitaris.

Biologia.

Sistemes electrònics.

Tecnologia industrial I y II.

Electrotècnia.

Sistemes electrotècnics i automàtics

Tecnologia industrial I y II.

Electrotècnia.

Notes:

1. Els professors d'Assessoria i processos d'imatge personal podran impartir la matèria de Biologia sempre que es tracti de llicenciats o graduats en ciències amb formació en Biologia.

2. Els professors de Formació i orientació laboral podran impartir les matèries d'Economia i Economia de l'Empresa sempre que es tracti de llicenciats o graduats en alguna especialitat de la branca de coneixements de Ciències Socials i Jurídiques amb formació en Economia.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari

L'atribució docent a especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari s'estendrà en tot cas al cos de catedràtics (art.4.2).

Matèries optatives i mòduls obligatoris de programes de qualificació professional

Les Administracions educatives determinaran l'atribució de les matèries optatives que estableixin en l'ESO i el batxillerat i la dels mòduls (LOE, art.30) als professors de les diferents especialitats.

Diversificació curricular, programes de qualificació professional inicial

Els àmbits dels programes de diversificació curricular, de mòduls dels programes de qualificació professional inicial (LOE art.30.3.c) seran impartits per funcionaris dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari d'alguna de les especialitats que tinguin atribució docent per a impartir qualsevol de les matèries que s'hi integren.(Art3.5)

Impartir més d'una matèria a ESO

Les administracions educatives establiran les condicions necessàries per a permetre que, en els primers cursos d'ESO, els professors amb la deguda qualificació imparteixin més d'una matèria al mateix grup d'alumnes (LOE art.26.3) -art.6-

Ensenyament de llengües estrangeres

Els funcionaris dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari de les especialitats docents de llengües estrangeres podran excepcionalment impartir ensenyaments de les llengües respectives en l'etapa d'educació primària (LOE,disp.add.VII) Aquesta possibilitat serà regulada per les autoritats educatives, comptarà amb la voluntarietat dels interessats i no tindrà efectes en les plantilles dels centres.

També podran exercir la docència en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes de règim especial si s'organitza en instituts d'educació secundària.-art7-.

Les administracions educatives regularan els requisits que s'exigiran al professorat per a impartir en una llengua estrangera una àrea o matèria diferent d'aquesta en centres públics o privats amb projectes educatius que comportin ensenyament bilingüe, requisits que, a partir del curs 2010-2011 inclouran l'acreditació del domini de la llengua estrangera equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència per a les Llengües.

Professors de FP a l'ESO

Els professors tècnics de formació professional de les especialitats que corresponguin en cada cas podran impartir la matèria de Tecnologies i assumir funcions d'atenció a la diversitat, sense que això impliqui cap dret sobre la titularitat de les especialitats respectives o sobre la pertinença a un cos diferent al qual pertanyen (art.3.6).

Grau mig i superior de FP. Altres casos

Els funcionaris dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari i de professors de tècnics de formació professional impartiran ensenyaments en els cicles formatius de grau mig i superior d'acord amb l'assignació de mòduls continguda en els reials decrets reguladors de les diferents titulacions per a les especialitats docents respectives. (RD.1538/2006 de 15 de desembre disp.ad.10 ap.1) Els professors d'altres especialitats docents que acompleixin les condicions de formació establertes per a impartir en els diferents mòduls en centres privats podran fer-ho en centres públics sense prejudici de la preferència dels titulars de les especialitats. (Art.4)

Funcionaris d'altres cossos docents, cossos sense assignació docent, cossos a extingir

La docència a ESO, batxillerat i Formació professional per part de funcionaris d'altres cossos docents es concretarà en les normes mitjançant les quals es determinen els especialitats dels cossos respectius (art.8).

Les administracions educatives determinaran:

- les condicions sota les quals els funcionaris del cos de mestres puguin fer-se càrrec dels mòdul obligatoris formatius de caràcter general dels programes de qualificació professional inicial i, en el cas de les especialitats de «Pedagogia terapèutica» i «Audició i llenguatge», exercir en l'educació secundària obligatòria funcions d'atenció a la diversitat relacionades amb llur especialitat (art8.3).

- Quines matèries i mòduls d'ESO, batxillerat i FP podran impartir els professors dels cossos a extingir per les normes anteriors a la LOGSE, tenint en compte les àrees matèries o mòduls que estiguin impartint. (disp.add.2a.)

El professorat de les especialitats dels diferents cossos per al qual no s'hagi establert cap correspondència continuarà desenvolupant les mateixes funcions que tenia assignades a l'entrada en vigor del decret, (disp.ad.6a.)

Mentre no es regulin les especialitats i atribucions de docència en els cossos que tenen a llur càrrec els ensenyaments artístics, seguiran aplicant-se les normes vigents en cada cas.(disp.trans.1a.)

3. REGULACIO DE LA NOVA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

Per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica. (Art.9)

La formació pedagògica i didàctica del professorat que no pugui accedir al estudis de màster per raons derivades de llur titulació s'acreditarà mitjançant una formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la LOE, en les condicions que estableixi el ministeri. (disp.add.II)

Les administracions educatives podran seguir organitzant els ensenyaments corresponents al Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) fins l'any acadèmic 2008-2009.

Els títols professionals d'especialització didàctica i el Certificat de Qualificació pedagògica organitzats per les universitat segons allò establert en la LOGSE abans de l'1 d'octubre de 2009 acreditaran la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 100 de la LOE(disp.trans.III)

A qui acrediti que abans del curs 2008-2009 ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complerts o en el seu defecte 12 mesos en períodes continus o discontinus,en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats en els nivells i ensenyaments dels quals el decret regula les especialitats docents, se li reconeixerà aquesta docència com a equivalent a l'establerta en l'article 100.2 de la LOE (disp.trans.IV)

Els títols universitaris oficials de màster també acrediten la formació exigida per a exercir em els ensenyaments artístics professionals i esportius. El ministeri completarà el contingut de l'ordre ECI/3858/2007.

A partir de l'1 de octubre de 2009, els títols que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d'Idiomes s'hauran d'ajustar a la normativa esmentada a continuació.

Normativa.

- LOE(art.94,95 i 97),

- Acord del Consell de ministres de 14 de desembre de 2007 que estableix les condicions a les quals s'han d'adequar els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici de les professions regulades de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes

- ORDRE ECI/3859/2007 de 26 de desembre (verificació de títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'Idiomes

- Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal