DOGC núm. 5280. Professorat especialista de grau professional de dansa i música0

524 17/12/2008, 10:04       #DOGC,

ORDRE EDU/543/2008, de 3 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris que permeten al professorat especialista impartir les assignatures optatives en els ensenyaments de grau professional de dansa i música. (Pàg. 92012)

ORDRE

EDU/543/2008, de 3 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris que permeten al professorat especialista impartir les assignatures optatives en els ensenyaments de grau professional de dansa i música.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, pel que fa a als ensenyaments artístics, en l'article 96.3, que, de forma excepcional, i per a determinades matèries, es poden incorporar com a professors especialistes, atenent la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu, professionals, no necessàriament titulats, que exerceixin la seva activitat en l'àmbit laboral.

Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

Mitjançant el Decret 25/20008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

A la disposició addicional segona d'ambdós decrets s'autoritza el conseller o consellera d'Educació per a determinar, mitjançant una Ordre, les assignatures optatives que poden ser impartides per professorat especialista qualificat, no necessàriament titulat, que exerceixi la seva activitat en l'àmbit laboral.

El Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, preveu, a l'article 143, les competències que corresponen a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

En virtut d'això, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats i d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és establir els criteris que permeten al professorat especialista impartir les assignatures optatives en els ensenyaments de grau professional de dansa i de música.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre és aplicable als centres públics i als centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa de grau professional o els ensenyaments de música de grau professional.

Article 3

Professorat especialista

3.1 Professorat especialista és el/la professional qualificat/ada, no necessàriament titulat/ada, que exerceix la seva activitat en l'àmbit laboral.

3.2 Ha de reunir els dos requisits següents:

a) Disposar de la competència adequada a l'assignatura o assignatures a impartir.

b) Exercir la seva activitat en l'àmbit laboral.

Article 4

Comprovació dels requisits

La comprovació del requisits del professorat especialista correspon a qui pretengui la seva contractació.

Article 5

Àmbit d'atribució docent

Pot atribuir-se al professorat especialista la impartició d'assignatures dins dels següents límits:

a) En els cursos del primer al quart, ambdós inclosos, pot impartir assignatures optatives que no suposin més del 50 per cent de les hores lectives previstes, en el curs corresponent, per a les assignatures optatives.

b) En els cursos cinquè i sisè pot impartir assignatures optatives que no suposin més del 75 per cent de les hores lectives previstes, en el curs corresponent, per a les assignatures optatives.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.325.080)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal