DOGC núm. 5308. Concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora 0

871 30/01/2009, 10:40       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/82/2009, de 20 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 6753)

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) estableix al capítol IV del títol V el procediment per a la selecció dels/de les directors/es dels centres públics i el seu nomenament.

El Decret 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics (DOGC núm. 4842, de 15.3.2007), estableix a l'article 7 que el Departament d'Educació convoca cada curs escolar el concurs de mèrits per a la selecció dels/de les directors/es dels centres docents en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en què hagi de quedar vacant aquest càrrec. La llista dels centres apareix com a annex 2 d'aquesta Resolució.

.2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. D'acord amb el que estableix el Decret 247/2008, de 16 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Educació, la referència als serveis territorials s'ha d'entendre feta al Consorci d'Educació de Barcelona, en els centres inclosos en l'àmbit de la seva competència. Transitòriament, mentre no estiguin en ple funcionament els serveis territorials a la Catalunya Central, la gestió de la convocatòria i els corresponents nomenaments per als centres inclosos en el seu àmbit territorial es faran en els serveis territorials dels quals depenien anteriorment.

.3 La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera que imparteixi alguns dels ensenyaments encomanats al centre al qual s'opta. La selecció es regeix pels principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

.4 Delegar la competència per fer pública la llista de candidats seleccionats en la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 4 fins al 17 de febrer de 2009, ambdós inclosos.

Impresos


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal