DOGC núm. 5314. Regulació borsa de treball -modificació- 0

1617 09/02/2009, 08:55       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/163/2009, de 3 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2006-2007. (Pàg. 9727)

RESOLUCIÓ

EDU/163/2009, de 3 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2006-2007.

Mitjançant la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006), modificada per la Resolució EDU/1769/2007, de 12 de juny (DOGC núm. 4905, de 15.6.2007).

A l'Annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, s'especifica la correspondència entre les titulacions acadèmiques i la formació amb les especialitats docents del cos de mestres, i la correspondència entre les titulacions acadèmiques i les especialitats docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres d'arts plàstiques i disseny.

La sentència núm. 319/2008, de 24 de novembre, del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 277/2008, interposat pel Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, determina modificar l'annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, en el sentit que la titulació d'enginyer agrònom capacita per impartir les especialitats docents (502) Anàlisi i química industrial, (503) Assessoria i processos d'imatge personal, (504) Construccions civils i edificació, (512) Organització i projectes de fabricació mecànica del cos professors d'ensenyament secundari i l'especialitat (612) Oficina de projectes de construcció del cos de professors tècnics de formació professional.

Per tant, a fi de donar compliment a la sentència esmentada,

Resolc:

Incloure a l'Annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, les noves especialitats a la titulació d'enginyer agrònom que es corresponen amb les especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari que s'especifiquen tot seguit:

Cos de professors d'ensenyament secundari

502 Anàlisi i química industrial

Enginyer agrònom.

503 Assessoria i processos d'imatge personal

Enginyer agrònom

504 Construccions civils i edificació

Enginyer agrònom

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

Enginyer agrònom

Cos de professors tècnics de formació professional

612 Oficina de projectes de construcció

Enginyer agrònom

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar, potestativament, recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 3 de febrer de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(09.034.158)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal