Entrevistes d'ASPEPC·SPS amb els grups parlamentaris0

885 11/02/2009, 09:59       #MUFACE, #LEC, #Autoritat pública,

Amb motiu del Projecte de Llei d'Educació de Catalunya, ASPEPC·SPS va sol·licitar entrevistar-se amb tots els grups polítics amb representació al Parlaments de Catalunya. A continuació us presentem el resum del contingut d'aquestes reunions que, en qualsevol cas, requereixen una explicació al marge que us fem a continuació.

La nostra idea era poder haver mantingut aquestes entrevistes amb caràcter previ a la compareixença parlamentària d'ASPEPC·SPS davant la Comissió d'Educació i Universitats del Parlament de Catalunya, prevista per la 3 de febrer del 2009. Tanmateix, la situació a hores d'ara, i havent-se produït ja la nostra compareixença, està de la següent manera.

S'han mantingut reunions amb els representants dels grups parlamentaris següents:

Queda pendent la reunió amb ERC, prevista per als propers dies.

No hem rebut resposta del Grup Parlamentari Popular.
No hem rebut resposta del Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans)

ASPEPC·SPS pot acraditar documentalment les peticions d'entrevista amb tots els grups citats, hagi tingut lloc finalment o no la reunió.

Grup Parlamentari Socialista

Resum de la reunió amb el Grup Parlamentari Socialista, representat pel portaveu d’Educació, el diputat Sr. Daniel Font. Va assistir també la Diputada Sra. Flora Vilalta, presidenta de la Comissió d’Educació del Parlament.

Durada aproximada de la reunió 60 minuts

Van assistir per part d’ASPEPC·SPS, Xavier Massó, Jordi Sàlvia, Josep Mª Anglès.

Es va fer el lliurament de les esmenes a la LEC fetes per la Federació ASPEPC-SPS

A continuació es van comentar alguns dels punts més significatius:

MUFACE i drets passius

ASPEPC-SPS va assenyalar la preocupació pel fet que la integració en els nous cossos docents propis de la Generalitat, comportava per al professorat la pèrdua dels drets assistencials i de jubilació per classes passives de què gaudeix actualment. Tal com està ara mateix el redactat del projecte de LEC, la pèrdua d’aquestes prestacions seria automàtica tan bon punt s’apliqués la disposició addicional segona.

El diputat Daniel Font va assenyalar la voluntat de garantir aquests drets i de respectar les lleis actuals i que no es volia agredir els drets de ningú. Que la llei encara es podia modificar i que aquest podria ser un dels aspectes que calgués modificar. ASPEPC-SPS va insistir que per tenir aquesta seguretat cal que aquestes garanties constin per escrit en les Disposicions addicionals de la LEC.

Mobilitat entre cossos

Es va demanar garanties de titulació en la mobilitat entre cossos, d’acord amb el que estableix la legislació. El diputat Daniel Font va indicat la importància dels graus de cara a la promoció professional del professorat.

Autonomia de centres

El diputat Daniel Font va assenyalar molt clarament que aquest tema el teníem perdut ja que el Projecte educatiu era el protagonista de la llei i que s’hi havia dedicat moltes hores i esforços en la seva concreció.

Se li va demanar que hi hagués un principis clars que el determines el Departament i que no es deixés tot en mans dels Directors.

Va respondre que hi haurà uns currículums però que els ajustaments els farà cada centre a partir de la seva pròpia política pedagògica.

Autoritat del professorat

ASPEPC-SPS va manifestar la percepció del professorat d’estar desposseït, amb la LEC i amb la legislació actual (Decret de drets i deures) de tota autoritat per portar a terme amb eficàcia la seva tasca i per poder exigir a l’alumnat responsabilitat i esforç en el seu treball.

Si ni professors ni pares (article 153 del Codi Penal) tenen autoritat legal per dirigir la formació dels seus alumnes i dels seus fills difícilment es podrà aconseguir res ni amb aquesta llei ni amb cap altre. Per això es demanava que a la LEC el professorat tingués la mateixa consideració legal que els directors, o sigui, ser considerat com autoritat pública en l’exercici de les seves funcions i gaudir de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, d’acord amb el que estableix l’article 550 del Codi Penal.

El diputat Daniel Font va proposar, després de manifestar la percepció diferent que tenia del nostre sindicat abans i ara, de tornar-nos a trobar el proper gener.

També va indicar que presentéssim les nostres esmenes als altres grups parlamentaris per si les volien incloure en les esmenes que volen presentar, ja que ells al ser el partit que proposava la LEC no ho podien fer. Va assegurar que el seu grup estudiaria detingudament les esmenes presentades per ASPEPC·SPS.

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

A sol·licitut d'ASPEPC·SPS, CIU ens convoca a una reunió el dia 21 de gener a les 13 al Parlament de Catalunya, per parlar del nostre posicionament enfront a la LEC i de les esmenes que com a sindicat els demanem que portin a la càmera. Les representants de CIU amb qui estem citats són Meritxell Ruiz i Irene Rigau.

En començar la reunió en Xavier Massó lliura dues còpies de les esmenes proposades per ASPEPC·SPS a l'articulat de la llei que ara passa pel seu tràmit parlamentari. Aquest document, vista la seva extensió i les argumentacions pertinents és mereixedor d'una felicitació per part de les representants de CIU.

Desenvolupament de reunió:

Prèvia: CIU exposa com a prèvia que el fet que hagin renunciat a esmenar la totalitat de la LEC, ha estat per intentar arribar a fer una llei de consens que no calgui canviar en molt temps, però deixant clar que no han adquirit cap tipus de compromís de votar-la a favor si no s'introdueixen aquells canvis per ells irrenunciables.

També se'ns comunica la intenció del grup parlamentari de CIU de presentar una esmena que asseguri els drets passius i assistencials del professorat, provinents de la condició de mutualistes de MUFACE, que es perdran si no es nmodifica el redactat de la llei.

A continuació es tracten cinc aspectes de la llei que són els que més preocupen ASPEPC·SPS

Professorat

Definició dels nous cossos docents amb la conseqüent pèrdua de Muface i tot el què això comporta. En aquest punt CIU reconeix que amb l'actual redactat de la llei es perdien els drets que com a funcionaris tenim i que deriven de la nostra afiliació a MUFACE així com també l'adscripció a Classes Passives. Hi ha acord en que s'ha d'evitar la pérdua d'aquests drets proposant esmenes a la llei.

Defensa del caràcter especialista del professorat de secundària en contra de l'anunciada “polivalència curricular” de què parla la llei, i també defensa del caràcter docent del professorat i de la seva funció com a transmisor de coneixements. També en aquests punts CIU es manifesta d'acord en que és necessari aquest reconeixement per garantir la qualitat de l'ensenyament.

Projecte educatiu de centre

ASPEPC·SPS manifesta el seu rebuig a què el projecte educatiu de centre pugui invadir drets com la llibertat de càtedra així com el fet que pugui suposar la formulació d'idearis en els centres públics. A part d'això, el fet que la llei permeti que el PEC pugui modificar els currículums és del tot inassumible ja que són les autoritats educatives les que han de fixar els curriculums i els programes d'estudis. Les representants de CIU no veuen en l'articulat del PEC, el perill d'ideologització que exposa el sindicat. En canvi hi ha acord en el fet que no es demani en cap cas que el claustre de professors ni els departaments didàctics tinguin un paper rellevant en la elaboració del PEC.

Autonomia de centre

ASPEPC·SPS es manifesta contrari a moltes de les competències que el Departament dona als centres educatius en l'enunciat d'aquesta llei, particularment a allò que es refereix a la gestió de la plantilla dels centres o a la contractació de professionals. En aquests aspectes hi ha acord en el fet que en tot moment s'han de tenir en compte els principis de publicitat, mèrit i capacitat a l'hora de cobrir els llocs de treball públics.

Direccións

ASPEPC·SPS es manifesta contrari a la forma de dessignació dels directors dels centres públics, basada en aspectes no objectivables i que no té en compte al claustre de professors. Tot i així reconeix que han de tenir autoritat en determinats aspectes de la gestió. CIU es manifesta a favor d'una professionalització de les direccions.

En relació a la possibilitat que les direccions dels centres puguin designar directament llocs de treball docents, CIU es manifesta receptiva a les nostres esmenes, en el sentit que sihi ha d'haver determinats perfils docents, aquests es proveeixin a partir d'una fase de concurs de trasllats i que no puguin superar un percentatge màxim del total de la plantilla.

Avaluació

ASPEPC·SPS manifesta obertament que cal una avaluació del professorat, però que aquesta l'ha de fer el cos d'inspectors i més concretament inspectors de l'especialitat del professor que s'estigui avaluant en cada cas. Una avaluació feta des d'una agència externa, per persones no professionals de la docència, no pot avaluar ni la impartició dels continguts ni la adequació de la metodologia pedagògica utilitzada en cada una de les matèries. La avaluació d'un centre basada en els resultats i en aspectes organitzatius, no només no és garantia d'un bon funcionament sinó que pot produïr efectes adversos i una competència indesitjable entre els centres públics. També en aquests punts CIU es manifesta d'acord amb els plantejaments del sindicat.

Valoració de la reunió

Donat el compromís de CIU en estudiar la resta de les nostres propostes que, per qüestió de rellotge no hem pogut discutir, ASPEPC·SPS ens sentim moderadament optimistes pel resultat de la reunió ja que en aquells aspectes que considerem més perillosos de la llei, hem detectat una bona receptivitat per part d'aquest grup parlamentari.

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya-Verds

El dimarts 27 de gener van reunir-nos amb Iniciativa-els Verds per presentar-los les nostres esmenes a la LEC. Per part d'ASPEPC·SPS van asistir en Xavier Massó, en Jordi Sàlvia i en Pere Pena; representant a Iniciativa, en Francesc Pané, diputat per Lleida, i ex-regidor d'educació a l'ajuntament de Lleida. No va poder-hi assistir Dolors Camats, responsable de l'àrea educativa del partit, per problemes d'agenda. La reunió es va fer al Parlament i, en termes generals, va ser prou profitosa. No només pel tracte rebut, per la cordialitat i l'atenció que va dispensar-nos en Francesc Pané, sinó també per la coincidència en algunes de les nostres reivindicacions.

ASPEPC·SPS va fer una exposició dels principals arguments pels quals ens oposem a aquesta llei, fins al punt de rebre les felicitacions del diputat. Així mateix, va agrair-nos les explicacions sobre les pèrdues docents que comportaria l'aprovació de la llei en els termes actuals, sobretot en el tema Muface. Pel que sembla no estava prou al corrent sobre aquest article del projecte de llei, que va qualificar de inacceptable. No només no es pot fer una llei que contempli la retallada dels drets laborals adquirits, va dir, sinó tampoc una llei contrària a l'opinió immensament majoritària de les persones que l'han d'aplicar, és a dir, els docents.

També vam coincidir en les deficiències generals que presenta el projecte. No pot ser que una llei educativa es presenti buida de continguts i només parli d'estructures organitzatives, perquè el model estructural ha ser una conseqüència del plantejament i la “filosofia” d'una llei, i no a l'inrevés.

Francesc Pané va insistir a criticar especialment tot aquell articulat que fa referència a l'articulació de la xarxa educativa, la relació entre centres concertats i centres públics, així com també a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. En aquest sentit, va parlar d'una sèrie d'esmenes que el seu grup presentarà al debat del projecte.

Finalment es va comprometre a estudiar el nostre document d'esmenes i a retornar-nos-el comentat, destacant aquells aspectes que poden assumir i aquells en els que no hi estan d'acord.

logo aspepc·sps

Relacionats

Compareixença del representant d'ASPEPC·SPS, Xavier Massó, davant del Parlament de Catalunya

Esmenes a la LEC presentades per ASPEPC·SPS

SECUNDARIA.INFO núm. 12. Resum de les esmenes a la LEC presentades al Parlament


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal