DOGC núm. 5326. Accés a Càtedra -convocatòria-0

3507 25/02/2009, 09:15       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/417/2009, de 23 de febrer, per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 15237) Convocatòria indexada

DOGC núm. 5337 12/03/2009. Modificació (qui vulgui acreditar nous mèrits, ja no haurà de repetir tot el procés de valoració de mèrits davant d'un nou tribunal, inclòs el subapartat 3.2.3 -“la memòria”-)

Sol·licitud

Termini de presentació: del 26 de febrer de 2009 al 17 de març de 2009, ambdós inclosos.

Requisits

a) Titulació de doctor/a, llicenciat/ada, enginyer/a o arquitecte/a, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.
b) Pertànyer al cos de professors d'ensenyament secundari, al cos de professors d'arts plàstiques i disseny o al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.
c) Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s'aspira l'accés al cos de catedràtic/a corresponent.
d) Tenir destinació en un lloc de treball de Catalunya i estar subjecte al règim del funcionariat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
e) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
f) No ser funcionari/ària de carrera del mateix cos al qual vol accedir ni estar pendent del corresponent nomenament.
g) No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
h) No excedir l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

Places

C

Cos

N

511

Catedràtics d'ensenyament secundari

700

512

Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes

22

513

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny

13

 

Total

735

Índex de la convocatòria

Annex 1. Bases de la convocatòria:

1. Normes generals.

1.1 Places objecte de convocatòria.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Data del compliment dels requisits.

2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.

3. Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Presentació de la documentació justificativa relativa a motius d'exclusió i/o a avisos.

3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés a un cos de catedràtics.

3.2.3 Avaluació positiva de l'activitat docent.

3.2.4 Manteniment de la valoració de l'apartat 2 i del subapartat 3.2 de la convocatòria de 2007.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

4. Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

5. Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

5.3.2 Tribunals suplents.

5.3.3 Participació voluntària.

5.3.4 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.6 Designació excepcional de vocals.

5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.8 Competència lingüística.

5.3.9 Secretari dels tribunals.

5.4 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

5.5 Abstenció i recusació.

5.6 Constitució dels tribunals.

5.7 Funcions dels tribunals.

5.8 Publicitat dels criteris de valoració.

5.9 Procediment d'actuació.

5.10 Nombre màxim de seleccionats.

5.11 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció.

6.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels aspirants.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.2 Prova de coneixements de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.2.1 Contingut de la prova de llengua catalana.

6.2.2 Qualificació de la prova de llengua catalana.

6.2.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.2.4 Publicació de les exempcions de la prova de llengua catalana en les llistes d'admesos i exclosos.

6.3 Avaluació positiva de l'activitat docent prevista al subapartat 1.2.6 del barem.

6.4 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

6.6 Concurs de mèrits.

6.6.1 Assignació automàtica de puntuació.

6.6.2 Al·legació dels mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 davant el tribunal.

6.6.3 Qualificació de mèrits pels tribunals.

6.6.4 Puntuació de mèrits per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.6.5 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

7. Selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics.

7.1 Llista provisional dels aspirants seleccionats i no seleccionats amb el desglossament dels mèrits.

7.1.1 Agregació de puntuacions i exposició de llistes

7.1.2 Criteris per resoldre els empats.

7.2 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

8. Nomenament de funcionaris de carrera.

Annex 2. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de catedràtics.

Annex 3. Pautes i criteris per a l'elaboració del projecte docent i criteris que han de tenir en compte els tribunals per a la seva valoració.

Més informació

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal