DOGC núm. 5332. Oposicions 2009 -convocatòria-0

9017 05/03/2009, 01:27       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 18128)

Índex

Annex 1: Bases de la convocatòria

1. Normes generals.

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics per participar pel procediment d'ingrés lliure.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb disminucions.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.5 Data de compliment de requisits.

3. Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb disminucions.

3.2.3 Funcionaris de carrera.

3.2.4 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

3.2.6 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

3.2.7 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

4. Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

5. Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals suplents.

5.3.4 Participació voluntària.

5.3.5 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.6 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.7 Designació excepcional de vocals.

5.3.8 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.9 Competència lingüística.

5.3.10 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participació en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució dels tribunals i de les comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb disminucions.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb disminucions.

6.4.1 Proves de la fase d'oposició.

6.4.2 Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

6.6 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.6.1 Lectura pública dels exercicis.

6.6.2 Qualificació de les proves.

6.6.3 Temaris.

6.6.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

6.7 Fase de concurs.

6.7.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.7.2 Qualificació de la fase de concurs.

6.7.3 Fase de concurs.

6.7.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb disminucions.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

7.3 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.3.1 Agregació de les puntuacions.

7.3.2 Criteris per resoldre els empats.

7.3.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

7.3.4 Nombre màxim d'aprovats.

7.3.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.3.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

7.3.7 Exempcions i renúncies.

7.3.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Opció retributiva.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals.

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

9.2 Opcions.

9.3 Règim jurídic.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

9.5 Obligació de participació en els concursos de trasllat fins obtenir una destinació definitiva.

10. Fase de pràctiques.

10.1 Lloc i duració.

10.2 Activitats de formació.

10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l'avaluació.

11. Nomenament de funcionaris de carrera.

12. Obligatorietat de participació en aquesta convocatòria.

Annex 2: Barem per al procediment d'ingrés lliure.

Annex 3: Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior.

Annex 4: Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l'elaboració i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 5: Decrets d'ordenació curricular.

Annex 6: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Annex 7: Model de declaració jurada o promesa.

Annex 8: Centres d'atenció a disminuïts (CAD).

Annex 9: Serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona.

Més informació

Sol·licituds. Del 6 al 25 de març de 2009, tots dos inclosos

ACORD GOV/28/2009, de 17 de febrer, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2009 de 3.165 places

Arxiu Oposicions

Últimes notícies sobre les oposicions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal