DOGC núm. 5351. Accés a càtedra 2009 -provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria- 0

2248 01/04/2009, 09:30       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/822/2009, de 24 de març, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 27769)

Llista provisional d'aspirants admesos/exclosos. Atenció: cal posar un zero davant del NIF (per tant, també la lletra)

Alerta SMS: Accés a Càtedra 2008-2009

Resolc:

.1 Declarar aprovada la llista provisional alfabètica, per cossos i per especialitats, d'aspirants admesos i exclosos en el procés convocat per la Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Educació, a la de cadascun dels serveis territorials i a la del Consorci d'Educació de Barcelona, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació.

.2 En aquesta llista consten el nom i els cognoms, el número de DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de no tenir l'espanyola), el cos de catedràtics al qual pretén accedir l'aspirant, l'especialitat docent i, si escau, l'exempció de la prova de la llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

.3 Els aspirants provisionalment exclosos per pagament incorrecte excepcionalment podran fer l'ingrés de la quantitat que resta pendent mitjançant transferència bancària al compte corrent 2100-3000-11-2201661873 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa., fent constar com a ordenant el DNI i el nom i cognoms de l'aspirant, dins del mateix termini de reclamacions d'aquesta llista provisional.

.4 Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i davant els serveis territorials corresponents o davant el Consorci d'Educació de Barcelona i adreçades a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, les reclamacions que creguin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 4.2 de l'annex 1 de la Resolució de convocatòria.

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/417/2009, de 23 de febrer, per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal