DOGC núm. 5353. Oposicions 2009 -modificació- 0

1465 03/04/2009, 09:48       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/861/2009, de 26 de març, de modificació de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 28393)

RESOLUCIÓ

EDU/861/2009, de 26 de març, de modificació de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), es va fer pública la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

La base 2.2.2.b) d'aquesta Resolució estableix com a requisit per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

En el darrer paràgraf de la base abans esmentada s'estableix que els títols professionals d'especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica organitzats per les universitats a l'empara del que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, acreditaran la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

La disposició transitòria única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que a més dels títols professionals d'especialització didàctica i del certificat de qualificació pedagògica, el certificat d'aptitud pedagògica i altres certificacions que el Govern pugui establir també seran equivalents a la formació que estableix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Per tot això,

Resolc:

Modificar el darrer paràgraf de la base 2.2.2.b) de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, el qual queda redactat de la manera següent:

.D'acord amb el que estableixen la disposició transitòria tercera, punt 2, del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, i la disposició transitòria única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els títols professionals d'especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica organitzats per les universitats a l'empara del que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, el certificat d'aptitud pedagògica i altres certificacions que el Govern pugui establir acreditaran la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de març de 2009
Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(09.084.051)

Relacionat

RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Més informació

Últimes notícies sobre les oposicions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal