DOGC núm. 5386. Reducció de jornada i disminució horari lectiu majors de 550

2021 25/05/2009, 09:11       #Reducció de jornada, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1432/2009, de 14 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2009-2010. (Pàg. 42381)

1 Procediment de sol·licitud de les reduccions de jornada següents:

- per cura d'un fill o filla menor de sis anys,

- per cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,

- per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial,

- per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

1.1 L'horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada haurà d'incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s'aculli a una reducció de jornada haurà d'assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d'àrea, d'avaluacions i d'altres que siguin preceptives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l'organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per cobrir-les.

1.3 Per tal de garantir el funcionament normal del servei docent, que requereix planificar l'organització de l'horari del substitut, i alhora la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret a l'educació, les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada hauran de presentar una sol·licitud, el model de la qual es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona, davant del director/a del servei territorial on estigui adscrit o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. Aquesta sol·licitud l'han de formalitzar amb una antelació d'almenys quinze dies del seu inici i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2010.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l'últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2010. En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del / de la director/a del servei territorial corresponent.

2 Procediment de sol·licitud de reducció de jornada per interès particular

2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de què depengui abans del 15 de juny de 2009, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies).

2.2 Abans del 15 de juliol, el director territorial ha d'emetre la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d'un curs escolar: des de l'1 de setembre al 31 d'agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada, que presentarà la resolució al director del centre al qual estigui adscrit per al curs 2009-2010.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d'agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel / per la director/a del servei territorial corresponent.

2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit, s'haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l'equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l'equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

2.6 L'autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d'incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i, en cas d'empat, la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s'actuarà amb criteris rotatoris.

3 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

3.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa, segons s'especifica a continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.

Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades ( aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dins de l'àmbit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la funció docent.

Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.

Altres activitats necessàries per a l'assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l'apartat anterior destinat en serveis educatius també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

3.2 Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

3.3 L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.

4 Procediment per demanar la sol·licitud de disminució de la jornada lectiva per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

4.1 Les persones interessades a acollir-se a aquesta disminució de la jornada lectiva setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al / a la director/a dels serveis territorials de què depenguin abans del 15 de juny de 2009.

El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona. El termini de presentació és abans del 15 de juny de 2009.

4.2 Abans del 31 de juliol de 2009, el/la directora/a del servei territorial corresponent o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona ha d'emetre la resolució autoritzant la disminució de l'horari lectiu, si procedeix, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al / a la director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d'aquesta disminució.

4.3. La disminució de dues hores setmanals lectives al professorat és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal