DOGC núm. 5391. Estades de formació en empreses -ampliació termini-0

443 02/06/2009, 08:59       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1491/2009, de 19 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1312/2009, de 29 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics en empreses i institucions per al curs 2009-2010. (Pàg. 44374)

RESOLUCIÓ

EDU/1491/2009, de 19 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1312/2009, de 29 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics en empreses i institucions per al curs 2009-2010.

Mitjançant la Resolució EDU/1312/2009, de 29 d'abril (DOGC núm. 5378, de 13.5.2009), s'ha convocat concurs públic per a la concessió d'estades de formació al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics en empreses i institucions per al curs 2009-2010.

Atès que la finalització del termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria, coincideix amb les tasques de final de curs i especialment amb les avaluacions finals, convé ampliar-lo a fi de facilitar al professorat l'execució de la tasca de recerca d'empreses on fer les estades.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

La modificació de la Resolució EDU/1312/2009, de 29 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics en empreses i institucions per al curs 2009-2010, per ampliació del termini de presentació de sol·licituds previst a la base 3, de vint dies hàbils, fins al dia 26 de juny de 2009.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, abans del recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de maig de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(09.139.118)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal