Accés a Càtedra 2009: Terminis de reclamació puntuació automàtica del barem0

1426 02/06/2009, 09:16   

Resolució de 26 de maig, per la qual es fa pública la puntuació dels subapartats del barem que es dedueixin automàticament de les dades del registre informàtic de personal docent corresponent a la convocatòria de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics.

La base 6.6.1 de la base 6 de la Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer, de convocatòria de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5326, de 25.2.2009), estableix que una vegada publicada la llista definitiva d'admesos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública a la pàgina d'lnternet del Departament d'Educació la puntuació corresponent a aquells subapartats del barem que es puguin deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent.

En conseqüència,

Resolc:

.1 Fer pública a Ia pàgina d'lnternet del Departament d'Educació la puntuació corresponent als subapartats del barem que s'han pogut deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent.

La informació corresponent a aquesta puntuació podrà ser consultada individualment pels aspirants admesos, mitjançant l'usuari i la contrasenya XTEC, a partir del dia 27 de maig de 2009.

http://aplitic.xtec.cat/pls/e13_bar

.2 Obrir un termini, fins el 3 de juny, per tal que les persones interessades puguin acceptar expressament la puntuació atorgada per a aquests subapartats o manifestar el seu desacord total o parcial en cada subapartat.

.3 Obrir un termini, des del dia 4 de juny de 2009 fins el dia 15 de juny de 2009, per tal que les persones interessades que hagin manifestat algun desacord alleguin els mèrits no puntuats i aportin la documentació j ustificativa als serveis territorials corresponents.

.4 Obrir un termini, des del dia 4 de juny de 2009 fins al dia 15 de juny de 2009, per tal que les persones interessades alleguin els mèrits no puntuats que desitgen que els hi siguin baremats iaportin la documentació justificativa, al Consorci d'Educació de Barcelona o als serveis territorials corresponents. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 1 3 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions púbiiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de maig de 2009

Camil Fortuny i Recasens
Director General de Recurso del Sistema Educatiu

Relacionat

Puntuació automàtica del barem

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/417/2009, de 23 de febrer, per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal