DOGC núm. 5330. FAS 2008 -modificació convocatòria-0

1057 10/06/2009, 08:48       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1560/2009, de 9 de juny, de modificació de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 2008. (Pàg. 47048)

RESOLUCIÓ

EDU/1560/2009, de 9 de juny, de modificació de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 2008.

Mitjançant la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, es va obrir convocatòria pública per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008 (DOGC núm. 5330, de 3.3.2009).

La base general 11 preveu, pel que fa a la resolució de la convocatòria, la forma en què se'n donarà publicitat. S'ha constatat la necessitat d'incorporar noves mesures que garanteixin d'una forma més efectiva la privacitat de les dades de caràcter personal, especialment les relatives a la salut, en el procés obert d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari.

Per tant, atès que és necessari modificar la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, en ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent i a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Modificar els apartats segon i tercer de la base general 11 de l'annex I de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008, en els termes que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de juny de 2009
Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Annex

1. Modificació de l'apartat segon de la base general 11 de l'annex I de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer:

.11.2 La Resolució per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà al DOGC.

La persona sol·licitant podrà accedir a aquesta informació a través de l'adreça electrònica del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio) i a través del portal de l'empleat públic ÈPOCA, a la Intranet de la Generalitat (http://epoca.intranet) o des d'Internet (http://epoca.gencat.cat).

La persona sol·licitant haurà d'identificar-se emprant l'usuari i la contrasenya que utilitzi per accedir al portal ÈPOCA, o qualsevol certificat digital reconegut per CATCert que l'identifiqui personalment.

Aquest sistema preferent de consulta telemàtica garantirà la privacitat en la consulta de les dades de caràcter personal. La informació al seu abast serà de caire detallat, amb indicació de totes les modalitats d'ajuts sol·licitades i de l'admissió o, si escau, dels motius d'exclusió.

Així mateix, la Resolució i la llista provisional d'admesos i exclosos s'exposarà als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educació i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, del Consorci d'Educació de Barcelona, de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels Serveis Territorials del Departament de Justícia. A la llista hi figuraran el NIF de la persona sol·licitant, el nombre d'ajuts sol·licitats, el nombre d'ajuts admesos i el nombre d'ajuts exclosos.

S'establirà un període de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per a l'esmena dels defectes formals produïts per la no-aportació de la documentació requerida i per poder efectuar les reclamacions escaients. L'accés a la informació esmentada únicament serà possible dins del termini de reclamació establert..

2. Modificació de l'apartat tercer de la base general 11 de l'annex I de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer:

.11.3 Un cop resoltes les reclamacions, la Comissió elevarà la proposta de resolució definitiva al director general de Recursos del Sistema Educatiu, el qual dictarà la corresponent resolució de concessió d'ajuts. L'esmentada Resolució, que detallarà els imports o percentatges màxims concedits per a cada tipus d'ajuts, el nombre total d'ajuts per a cada modalitat, així com la quantia global dels ajuts admesos, es publicarà al DOGC. La persona sol·licitant podrà accedir a aquesta informació per via telemàtica, tal com s'indicat en l'apartat segon de la base general 11. La Resolució i la llista definitiva amb els ajuts concedits s'exposarà als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, del Consorci d'Educació de Barcelona, de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels Serveis Territorials del Departament de Justícia.

Al llistat figuraran el NIF de la persona sol·licitant, l'import dels ajuts admesos i el nombre d'ajuts exclosos. Per obtenir la informació detallada dels motius d'exclusió, l'interessat haurà d'efectuar la consulta telemàtica abans indicada.

Contra la Resolució del director general de Recursos del Sistema Educatiu, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L'accés a l'esmentada informació únicament serà possible dins del termini de reclamació establert..

(09.153.111)

Relacionat

RESOLUCIÓ EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari

Més informació

Departament d'Educació (Impresos)

Sistema d'Atenció Ciudadana


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal