DOGC núm. 5385. Destinacions provisionals 2009-2010 -modificació-0

1180 25/06/2009, 08:16       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1736/2009, d'11 de juny, de modificació de la Resolució EDU/1405/2009, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles. (Pàg. 50939)

RESOLUCIÓ

EDU/1736/2009, d'11 de juny, de modificació de la Resolució EDU/1405/2009, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles.

Per la Resolució EDU/1405/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 5385, de 22.5.2009), es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, centres d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny, centres de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

Atès que s'ha detectat una errada en la referència a una de les bases relatives al procediment d'adjudicació del col·lectiu de personal interí i que s'ha previst la posada en funcionament d'un nou CEIP que, malgrat no estar inclòs en l'annex 3 de l'esmentada Resolució, ha pogut ser inclòs a efectes de sol·licitud telemàtica de destinacions,

Resolc:

.1 Modificar el tercer paràgraf de l'apartat 4 de la base 19 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1405/2009, de 15 de maig, que queda redactat de la següent manera:

.Si la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2008-2009 decideix proposar que el professor interí que sol·licita destinació per a aquell centre no sigui destinat de nou al mateix centre, haurà de comunicar-ho, amb incorporació del corresponent informe de la Inspecció i la constància documental d'haver realitzat el tràmit d'audiència a l'interessat, tal com preveu la base 12.4.4. Aquesta proposta de no-adjudicació s'aplicarà en totes les fases de participació en què s'hagi sol·licitat el centre..

.2 Modificar l'annex 3 de la Resolució abans esmentada, segons es detalla a continuació:

A la pàgina 42000, on diu:

.Municipi: 17193 Sils.

.Centres:

.17009308 SES de Sils (CRF) (2)

.17003823 CEIP Verdaguer.,

ha de dir:

.Municipi: 17193 Sils.

.Centres:

.17009199 CEIP de Sils (CRF) (2)

.17009308 SES de Sils (CRF) (2)

.17003823 CEIP Verdaguer..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de juny de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(09.149.058)

Relacionat

RESOLUCIÓ EDU/1405/2009, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Més informació

Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal