DOGC núm. 5407. Inspecció d’Educació -concurs de mèrits-0

1882 25/06/2009, 08:37       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1735/2009, de 9 de juny, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya. (Pàg. 50929)

Termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits és de deu dies hàbils a partir del mateix dia de la publicació d'aquesta convocatòria

Places

Inspecció territorial: Barcelona.

Places: 1.

Especialitats de la Inspecció, segons el Decret 266/2000, i perfils professionals preferents:

Ciències naturals.

Especialitat docent: física i química.

Llengües estrangeres:

Especialitat docent: anglès.

Inspecció territorial: Catalunya Central.

Places: 3.

Especialitats de la Inspecció, segons el Decret 266/2000, i perfils professionals preferents:

Formació professional.

Especialitats docents: relacionades amb els grups 1 o 2 del quadre d'afinitats de famílies professionals (segons la distribució en grups d'afinitat que consta a l'annex 2).

Llengua.

Especialitat docent: llengua catalana.

Especialitat docent: llengua castellana.

Educació artística.

Especialitat docent: música.

Especialitat docent: dibuix.

Ciències socials.

Especialitat docent: geografia i història.

Especialitat docent: filosofia.

Inspecció territorial: Maresme-Vallès Oriental.

Places: 1.

Especialitats de la Inspecció, segons el Decret 266/2000, i perfils professionals preferents:

Formació professional.

Especialitats docents: relacionades amb els grups 1 o 2 del quadre d'afinitats de famílies professionals (segons la distribució en grups d'afinitat que consta a l'annex 2).

Educació artística.

Especialitat docent: música.

Especialitat docent: dibuix.

Inspecció territorial: Tarragona.

Places: 1.

Especialitats de la Inspecció, segons el Decret 266/2000, i perfils professionals preferents:

Ciències naturals.

Especialitat docent: biologia-geologia.

Llengües estrangeres:

Especialitat docent: anglès.

Requisits

Podrà prendre part en aquest concurs de mèrits el personal docent que compleixi els requisits generals següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte.

b) Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.

c) Acreditar una antiguitat mínima de sis anys, com a funcionari de carrera, en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s'entén com experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l'alumnat d'un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en altres unitats de l'Administració educativa.

d) Tenir coneixement del català, acreditat amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

e) Tenir destinació definitiva a Catalunya, com a funcionari de carrera.

f) Presentar un projecte d'inspecció, d'acord amb les característiques que s'esmenten a la base 4.1.

Als efectes d'accedir a les places convocades de les diferents especialitats de la Inspecció, el personal docent haurà de complir algun dels requisits específics següents:

a) Que l'especialitat docent de l'aspirant, obtinguda per concurs oposició, es correspongui amb l'especialitat de la Inspecció a què opta.

b) Que la titulació universitària de l'aspirant estigui relacionada amb l'especialitat de la Inspecció a què opta.

Impresos

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es podran obtenir als serveis territorials del Departament d'Educació o a l'adreça d'Internet http://www.gencat.cat/educacio.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal