Oposicions 2009: I una vegada seleccionats? 0

1395 20/07/2009, 10:49       #Oposicions,

Una vegada les Comissions de Selecció han publicat la llista d'aspirants seleccionats, què diu la convocatòria sobre els tràmits a seguir?

7.3.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció acumularan, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el procediment d'accés a un cos de grup, tenint en compte que els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions que preveuen les bases 6.3.2 i 6.3.3 d'aquesta convocatòria, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumiran plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves.

7.3.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

Cada comissió de selecció farà pública per cada procediment la llista provisional d'aspirants seleccionats i obrirà un termini de quaranta vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions per a possibles errors.

Dins de cadascuna d'aquestes llistes, els aspirants s'ordenaran tenint en compte el que estableixen les bases anteriors.

Un cop estimades o desestimades aquestes reclamacions cada comissió de selecció farà pública per a cada procediment la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

7.3.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

El Departament d'Educació publicarà al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (seguiu l'itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Ingrés i accés a cossos docents).

En aquesta llista figuraran, en primer lloc, els aspirants que hagin accedit des d'un cos del mateix grup o els que hagin accedit des de cossos docents de grup diferent, i a continuació la resta d'aspirants que hagin superat el procediment selectiu.

7.3.7 Exempcions i renúncies.

L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no podrà suposar modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants.

7.3.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.3.6 d'aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona); per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària.

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, dues fotocòpies del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 7 a aquesta convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura com a annex 7 a aquesta convocatòria.

e) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb disminucions que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb disminucions i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

Els aspirants que hagin participat per a la reserva per a aspirants amb disminucions no hauran de presentar aquests dictàmens ja que els va presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

f) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació. S'haurà de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona on l'aspirant estigui destinat durant el curs 2009-2010.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, estaran exempts de presentar documentació, sempre que aquesta informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. En qualsevol cas sempre hauran de presentar dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.

Els altres funcionaris hauran de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu nomenament anterior i hauran de presentar:

a) Una certificació o full de serveis del departament o organisme del qual depenguin, on es consignaran expressament les dades següents:

Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número del registre personal assignat i si està en servei actiu.

Nombre d'anys com a funcionari de carrera.

Lloc i data de naixement.

Títol acadèmic i data d'expedició.

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.

Quan les certificacions o els fulls de serveis es refereixin als professors que han participat pel procediment d'accés a cossos docents de grup superior, aquestes reflectiran expressament que els aspirants reuneixen tots els requisits que s'exigeixen per participar per aquest procediment.

Quan a les certificacions no es pugui fer constar alguna de les dades assenyalades a l'anterior apartat a) perquè no figuren als expedients personals dels interessats, aquests hauran de trametre separadament el document que l'acrediti, tal com assenyala la base anterior.

8.3 Opció retributiva.

Aquesta opció només afecta als funcionaris en pràctiques que ja estiguin prestant serveis remunerats a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral.

L'opció retributiva es concreta en:

a) Percebre les retribucions pròpies del cos en què ha estat seleccionat, a més dels triennis reconeguts.

b) Percebre unes retribucions equivalents al total íntegre anual del lloc d'origen, sempre que fossin superiors a les retribucions anuals íntegres del lloc on ha estat destinat com a funcionari en pràctiques.

En el còmput de les retribucions anuals del lloc d'origen, no es tindran en consideració els complements de càrrec, els complements de lloc, els complements de productivitat, complement de perillositat i puntualitat.

En el supòsit que no s'exerceixi cap opció retributiva s'aplicaran les retribucions de l'apartat a).

Aquesta opció es fa de conformitat amb el que preveu el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

Els aspirants que hagin superat el procediment selectiu i estiguin prestant serveis a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral, sens perjudici de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els correspongui, hauran de formular per escrit mitjançant sol·licitud adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, si així ho consideren, l'opció relativa a les seves retribucions, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui, dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

Els aspirants seleccionats que, abans de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats, tinguin destinació per al curs 2009-2010 com a funcionaris o interins docents del Departament d'Educació, d'acord amb el que estableixi la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que regula el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2009-2010, realitzaran la fase de pràctiques en les destinacions adjudicades, llevat que aquesta destinació sigui en un cos diferent del que han estat seleccionats en el procés selectiu.

Els aspirants seleccionats que, abans de la publicació de la llista d'aspirants seleccionats al DOGC, no hagin obtingut destinació d'acord amb la resolució esmentada al paràgraf anterior i els que hagin obtingut destinació com a funcionaris o interins docents en un cos diferent del que han estat seleccionats en el procés selectiu, se'ls adjudicarà destinació tenint en compte el procediment i el número d'ordre obtingut a la llista única d'aspirants seleccionats. A aquests efectes hauran de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2009-2010 d'acord amb les instruccions i el termini que reguli la resolució esmentada al paràgraf anterior.

Tal com s'estableix a l'article 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, els aspirants seleccionats per la reserva d'aspirants amb disminucions tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure, i d'acord amb el que disposi el dictamen que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional quant a la seva capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.

El Departament d'Educació nomenarà funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió a la destinació adjudicada serà l'1 de setembre de 2009. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició entraran, a partir del mes d'agost, a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen, i se situaran dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins substituts en centres públics dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta, a partir del mes d'agost se situaran també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres públics dependents del Departament d'Educació i obtindran la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball.

9.2 Opcions.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives hauran d'optar per una d'aquestes, de manera que renunciaran a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra comunitat educativa comunicaran per escrit a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu la renuncia a l'oposició de Catalunya. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entendrà com a renúncia tàcita en les restants.

Els aspirants que hagin estat seleccionats per a dos cossos hauran d'efectuar l'opció corresponent per a la realització de la fase de pràctiques en un d'aquests, mitjançant una sol·licitud que es presentarà davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, i se'ls ajornarà la realització de la fase de pràctiques de l'altre cos fins a l'inici del curs següent.

Els aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos, realitzaran la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada, ingressaran en el cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè han accedit pel procediment d'accés a un cos de grup superior i aquells que acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera podran optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

A aquests efectes, aquests professors, amb inclusió dels que participen sense consumir plaça, hauran de manifestar la seva opció en el model de sol·licitud de destinació provisional per al curs 2009-2010 d'acord amb les instruccions i el termini que estableixi la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que regula el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2009-2010.

9.3 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

Les destinacions que s'adjudiquin als aspirants seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques tindran caràcter provisional i, en funció de les necessitats del servei, correspondran a les places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu.

9.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

Els aspirants seleccionats que es nomenin funcionaris en pràctiques, així com aquells que, com que estan exempts de la realització de la fase de pràctiques, han fet l'opció de romandre en els seus cossos d'origen, queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

No obstant això, d'acord amb el que estableix l'article 9 del Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula, entre altres, l'adscripció dels mestres al primer cicle de l'ensenyament secundari obligatori, restaran exceptuats del que es disposa al paràgraf anterior els qui, procedint del cos de mestres, accedeixin al cos de professors d'ensenyament secundari i es trobin prestant serveis en la mateixa àrea de l'especialitat, amb caràcter definitiu, en el primer cicle de l'ensenyament secundari obligatori en l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. Aquesta excepció és d'aplicació també als funcionaris del cos de mestres que tenen destinació definitiva a determinats servei educatius, als funcionaris del cos de professors tècnics de formació professional i als funcionaris del cos de professors d'instituts tècnics d'ensenyaments mitjans (ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc de treball d'educació física.

Aquests aspirants, de conformitat amb el que disposa l'article 60.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, seran confirmats a la destinació que estiguin ocupant, un cop s'aprovi l'expedient del corresponent procediment selectiu i siguin nomenats funcionaris de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari.

10. Fase de pràctiques

(Podeu consultar la regulació de la fase de pràctiques de les Oposicions 2008)

10.1 Lloc i duració.

La fase de pràctiques serà tutelada, formarà part del procés selectiu i tindrà per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.

Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'haurà de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques estarà determinat per la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que la reguli.

10.2 Activitats de formació.

La fase de pràctiques podrà incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

10.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tindran en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades. En el cas dels professors d'ensenyament secundari, la tutorització de les pràctiques correspondrà al cap del departament on hagi estat assignat el funcionari en pràctiques, sempre que el cap de departament sigui un funcionari del mateix grup del cos que l'aspirant. En el cas de no ser-ho, sempre que sigui possible, la tutorització correspondrà a un altre professor del departament que sigui del mateix cos que l'aspirant.

Les comissions qualificadores podran sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Els aspirants que siguin declarats no aptes podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, segons el que estableix l'article 31 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007.

10.4 Exempts de l'avaluació.

Quedaran exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera, d'acord amb el que disposa l'article 30 del Reglament esmentat.

11. Nomenament de funcionaris de carrera

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publicarà al DOGC la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1 d'aquesta convocatòria.

També es farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents als aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què varen ser nomenats funcionaris en pràctiques.

logo aspepc·sps

Relacionat

Seguiment de les llistes publicades a tots els tribunals durant el procés selectiu (inclou fase d'oposició, fase de concurs, llistes seleccionats i notes de tall).

Més informació

Full de càlcul per calcular la nota global

Consulta de resultats, convocatòries, llistes, anuncis dels tribunals

RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Arxiu Oposicions 2009

Últimes notícies sobre les oposicions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal