Borsa de treball. Documentació aprovats no seleccionats que no formaven part de la borsa.0

722 28/07/2009, 23:18       #Interins i substituts,

Les persones de la llista que no formen part de la borsa de treball de personal docent, del 30 de juliol al 17 d'agost de 2009 (tots dos inclosos), han de presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificat acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per obtenir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

  Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

  Si el títol s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi l'homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement per exercir la professió de mestre/a o professor/a d'educació secundària.

 • Fotocòpia del DNI.

  Les persones d'una nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, han de presentar una fotocòpia del document acreditatiu d'aquesta nacionalitat o la fotocòpia del passaport. En qualsevol del casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

 • Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta, expedit per un metge o una metgessa de família d'un centre d'atenció primària.

 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.

  Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que els impossibiliti per accedir a la funció pública en el seu estat d'origen.


La documentació s'ha de presentar als Consorci d'Educació de Barcelona o als serveis territorials del Departament d'Educaci demanats com a preferents i que coincideixin amb els serveis territorials (o Consorci d'Educació de Barcelona) on es va demanar de fer les proves.

Les persones que no estiguin interessades en formar part de la borsa de treball de personal docent han de presentar del 30 de juliol al 17 d'agost de 2009 una sol·licitud de renúncia adreçada al director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació corresponents a l'àmbit territorial demanat com a preferent.

Relacionat

Borsa de treball. Llista d'adjudicació del número d'ordre dels aspirants aprovats i no seleccionats

Més informació

Últimes notícies Interins i Substituts


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal