DOGC núm. 5436. Llistes de seleccionats/des oposicions 20090

2249 05/08/2009, 01:01       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2237/2009, de 27 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer. (Pàg. 62158)

De conformitat amb el que disposa la base 7.3.6 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, i vistes les propostes d'aspirants seleccionats fetes públiques per cada comissió de selecció;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Fer públiques les llistes úniques, per cossos i especialitats, dels aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu, la convocatòria del qual es va obrir mitjançant la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, per a la provisió de places de funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari. En aquestes llistes figuren, en primer lloc, els aspirants que hi han accedit des de cossos docents de grup diferent i a continuació la resta d'aspirants que han superat el procediment selectiu, d'acord amb la base 7.3.6 de la Resolució de la convocatòria.

Aquestes llistes també es fan públiques a la pàgina d'internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions i concursos| Professorat| Ingrés i accés a cossos docents).

.2 En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, els aspirants seleccionats hauran de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents a què fa referència la base 8 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria del procediment selectiu i la Resolució EDU/2121/2009 de 21 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer.

Els aspirants seleccionats que dintre del termini fixat i llevat dels casos de força major no presentin la documentació requerida, o bé en els casos en els quals s'observi a partir de la revisió de la documentació que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de la Resolució de convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial.

.3 Les adjudicacions de les destinacions per al curs 2009-2010 dels aspirants seleccionats es poden consultar als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Adjudicacions de destinacions provisionals).

Amb la publicació de la resolució definitiva i de les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions a les persones interessades a tots els efectes.

La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d'1 de setembre de 2009. Els qui no s'incorporin a les destinacions adjudicades s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l'ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.

.4 D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats, tal com preveu la base 7.3.8 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

Quan es produeixin renúncies els aspirants hauran d'adreçar-les per escrit a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

.5 La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu adoptarà les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

DOGC núm. 5436

Relacionat

Oposicions 2009. Documentació a lliurar per part dels aspirants seleccionats


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal