DOGC núm. 5465. Modificació dels dies habituals de nomenaments0

989 16/09/2009, 09:31       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2464/2009, de 8 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i les substitucions als centres per al curs 2009-2010. (Pàg. 68311)

RESOLUCIÓ

EDU/2464/2009, de 8 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i les substitucions als centres per al curs 2009-2010.

Mitjançant la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions als centres per al curs 2009-2010.

A les bases 6.2.1.d) i 6.2.2.e) d'aquesta Resolució s'estableix que, normalment, l'adjudicació de vacants i substitucions ha de ser cada dimarts i cada dijous.

Amb la finalitat de millorar la gestió relativa a la provisió de llocs de treball vacants i substitucions als centres públics del Departament d'Educació, convé canviar els dies en els quals, normalment, s'han de fer les adjudicacions al llarg del curs 2009-2010.

En conseqüència,

Resolc:

.1 Modificar el segon paràgraf de la base 6.2.1.d) de la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

.Normalment l'adjudicació serà cada dimecres i cada divendres, i el resultat de l'adjudicació es podrà consultar a la pàgina d'Internet que indica el paràgraf anterior..

.2 Modificar la base 6.2.2.e) de la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, que queda redactada de la manera següent:

.Normalment l'adjudicació serà cada dimecres i cada divendres, i el resultat de l'adjudicació es podrà consultar a la pàgina d'Internet que indica el paràgraf anterior..

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de setembre de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(09.251.058)

Relacionat

RESOLUCIÓ EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs de 2009-2010.

Més informació

Últimes notícies Interins i Substituts


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal