DOGC núm. 5473. Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys0

826 29/09/2009, 10:24       #DOGC,

RESOLUCIÓ IUE/2597/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys per a la convocatòria de l'any 2010. (Pàg. 72556)

RESOLUCIÓ

IUE/2597/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys per a la convocatòria de l'any 2010.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que l'accés al sistema universitari públic de Catalunya ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les universitats l'admissió dels estudiants, el departament competent en matèria d'universitats ha d'adoptar les mesures pertinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés a la universitat, a fi de garantir que els estudiants concorrin als processos d'accés amb igualtat d'oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha d'oferir processos d'accés per a les universitats que s'hi acullin, els quals han de ser respectuosos amb l'autonomia universitària.

Per la Resolució UNI/369/2004, de 25 de febrer, del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, es va aprovar la tramitació telemàtica de la inscripció a les proves d'accés de les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic per a més grans de 25 anys.

Per tot això, la Comissió d'accés i afers estudiantils, regulada a la Resolució IUE/1355/2007, de 27 d'abril, en sessió de 10 de juny de 2009 va aprovar el calendari de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys per a la convocatòria de l'any 2010.

En exercici de les competències que em corresponen,

Resolc:

Fer públic l'acord de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 10 de juny de 2009, pel qual es determina el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys per a la convocatòria de l'any 2010, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de setembre de 2009

Josep Huguet i Biosca
President del Consell Interuniversitari de Catalunya

Annex

Acord de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 10 de juny de 2009, pel qual es determina el calendari de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys per a la convocatòria de l'any 2010

.1 Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys tindran lloc els dies 8 i 15 de maig de 2010.

.2 El termini de matrícula per fer les proves d'accés per a més grans de 25 anys de les universitats públiques catalanes, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU és del 24 de febrer al 8 de març de 2010, ambdós inclosos.

.3 La matrícula de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic es farà telemàticament a l'adreça https://accesnet.gencat.cat, a l'apartat Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys.

Dins del mateix termini de matrícula, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat, o en el lloc que la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic hagin determinat, una fotocòpia compulsada o autenticada de la següent documentació: DNI o passaport, sol·licitud de matrícula amb la declaració jurada, signada pel candidat, conforme reuneix els requisits legals per presentar-se a aquestes proves, i si escau, el carnet de família nombrosa.

.4 La informació necessària per formalitzar la matrícula a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat Abat Oliba CEU es pot consultar a les adreces d'Internet http://www.url.edu, http://www.uoc.edu, http://www.uic.es i http://www.uao.es, respectivament.

.5 Els candidats que hagin superat les proves d'accés per a més grans de 25 anys i vulguin accedir a estudis de grau que condueixin a l'obtenció de títols oficials o títols propis de les universitats públiques i de la Universitat de Vic, inclosos els centres adscrits, han de formalitzar la sol·licitud de preinscripció universitària per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat, a l'apartat Preinscripció universitària (Estudiants matriculats a la prova d'accés per als més grans de 25 anys del 2010 de les set universitats públiques catalanes i de la Universitat de Vic).

Els terminis per formalitzar aquesta preinscripció i els terminis per formalitzar la matrícula universitària, un cop assignada una plaça en els centres d'estudi de les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic, es podran consultar també a l'adreça d'Internet https://accesnet.gencat.cat.

.6 Els candidats que hagin superat les proves d'accés per a més grans de 25 anys a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU, a la convocatòria 2010, i vulguin cursar estudis a les universitats públiques catalanes o a la Universitat de Vic, hauran de fer la sol·licitud de preinscripció universitària a través d'Internet, a l'adreça https://accesnet.gencat.cat a l'apartat Preinscripció universitària (Altres alumnes).

(09.253.105)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal