DOGC núm. 5480. Assignació de destinació definitiva com conseqüència trasllat d'ensenyaments0

1320 08/10/2009, 08:48       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2717/2009, de 28 de setembre, d'assignació de destinació definitiva de funcionaris docents com a conseqüència del trasllat d'ensenyaments.

Per la Resolució EDU/1379/2008, de 29 d'abril, es van implantar, suprimir i traslladar determinats ensenyaments en diversos centres docents públics (DOGC núm. 5128, de 9.5.2008).

Per la Resolució EDU/1457/2009, de 13 de maig, es van implantar, suprimir i traslladar cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de grau superior en diversos centres docents públics (DOGC núm. 5388, de 27.5.2009).

Atès el que estableix la disposició addicional catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d'àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents (BOE núm. 239, de 6.10.1998), cal adoptar les mesures corresponents en relació amb el professorat amb destinació definitiva com a conseqüència del trasllat d'ensenyaments d'un centre a un altre.

Així mateix, l'article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), estableix que els professors que tinguin destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, transformació o trasllat total o parcial d'altre o altres centres comptaran, a efectes d'antiguitat en el centre de destinació, la generada en el centre d'origen.

En conseqüència,

Resolc:

.1 S'assigna destinació definitiva, amb efectes d'1 de setembre de 2009, als funcionaris docents i en els centres que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, com a conseqüència del trasllat d'ensenyaments d'un centre a un altre.

.2 Els funcionaris docents relacionats a l'annex d'aquesta Resolució mantenen a tots els efectes l'antiguitat que posseïen en el centre d'origen. La nova adscripció no comporta cap modificació de la seva situació administrativa ni dels seus drets, d'acord amb el que estableixen la disposició addicional catorzena del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, i l'article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 de febrer.

Amb la publicació al DOGC d'aquesta Resolució es donen per notificades les persones interessades a tots els efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de setembre de 2009

P. D. (Resolució de 17.10.2008, DOGC de 31.10.2008)

Joan Martí i García
Subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal